Všechna  sláva  Šrí  Guruovi  a  Šrí  Gaurangovi

Planety víry (3)

15. dubna 2010 v 15:19 | Šríla Bhakti Rakšak Šrídhar Dév–Gósvámí |  ČLÁNKY
První kapitola z knihy "Láskyplné hledání ztraceného služebníka" (pokračování)
SM

Oceán víry

I když je cíl naší vnitřní víry nekonečný, přesto nám o něm byly podány určité koncepce zkušenými učenci. Mnozí z nich měli v oceánu víry různé realizace a zkušenosti, a ty zaznamenali v Písmech. Skrze ně se můžeme obrátit na světce, kteří stojí jako majáky, aby nám pomohli překonat oceán nevědomosti. Tento přístup musí být pravý a ne pouhý výmysl nebo představa. Rovněž je možné imitovat pravou věc, když se někdo snaží použít svou zkušenost a víru z tohoto světa ve světě víry. Proto musíme k této sféře přistupovat velice opatrně, prostřednictvím linie pravých světců.
Musíme být opatrní a vědět, jaké kvalifikace musí mít skutečný světec. Tyto příznaky jsou popsány v Písmech. A také kdo je žák a jaký by měl být jeho postoj, to všechno lze najít v Písmech. A pokud chceme vstoupit do tohoto vědomého světa, který je subjektivní, musíme mít víru. To je nejdůležitější věc, kterou si musíme pamatovat: nekonečný je subjektivní. Může nás vést a projevovat nám Svou náklonnost. To všechno patří k tomu. On nás může vést. Zjevená pravda stojí na těchto základech: nemůžeme se ke Kršnovi přiblížit vzestupnou metodou, ale On může sestoupit k nám, aby se nám odhalil. Musíme pochopit tento základní a nejdůležitější bod: On může přijít k nám, ale my k Němu můžeme přijít pouze skrze naši víru.
Šráddhá - víra - je o mnoho důležitější než kalkulativní pravda. Příklad velkých duší je pro nás cennější než naše lidská kalkulace. Vnější, hmotná, fyzická pravda nemá velkou cenu. Je to spíše mylný postoj mysli, který je velice silný. Neměli bychom mít větší respekt před fyzickou pravdou než před intuitivními činnostmi čistých oddaných. Intuici čistého oddaného bychom měli dát přednost před kalkulacemi o pravdě od obyčejných lidí.
Víra nemá nic společného s takzvanou realitou tohoto světa. Je úplně nezávislá. Existuje svět, který je založen jen na víře (šrrádha-májá-lokam). Víra je tam vším, je nekonečná a vstřícná. Ve světě víry může být Pánovou sladkou vůlí vše skutečné. A zde, v zemi smrti, je kalkulace neprůkazná a ničivá, nemá žádnou konečnou hodnotu. Měla by být zamítnuta. Poznání, které mají materialisté, tato chybná kalkulace vykořisťujících duší, nemá hodnotu.

svayam samuttirya sadustaram dyuman
bhavarnavam bhimam adabhra-sauhrdah
bhavat padambhoruha-navam atra te
nidhaya yatah sad-anugraho bhavan
Šrímad-Bhágavatam (10.2.31)

Zde Šrímad-Bhágavatam praví, že tak jako na širém oceánu, kde kromě vody není nic jiného vidět, je kompas jediným vůdcem, tak jsou v nekonečném světě naším jediným vůdcem stopy těch velkých duší, které kráčely cestou víry. Na této cestě zůstaly svaté stopy těch, kteří šli do nejvyšších sfér. To je naše jediná naděje. Judhišthira Mahárádža také říká, že skutečné tajemství je ukryto v srdcích světců, tak jako je poklad ukrytý v záhadné jeskyni (dharmasja tattvam nihitam guhajam). Široká cesta k pravdě je vytýčena těmi, kteří kráčejí do duchovního světa. A to je pro nás nejjistější vedení. Ostatní metody vedení bychom měli opustit, protože kalkulace je mylná.
Vedení přichází z Absolutního Nekonečna. A Jeho vedení může přijít v jakékoliv podobě, kdykoliv a kdekoliv. S touto rozsáhlou vizí bychom měli realizovat význam Vaikunthy. Vaikuntha znamená 'bez omezení.' Je to jako bychom byli na lodi plující po nekonečném oceánu.
Může se objevit mnoho věcí, které nám buď pomohou anebo staví překážky. Ale pouze naše optimistická víra může být naším vůdcem - náš gurudeva. Vůdcem je Šrí Guru.

nr-deham adyam sulabham sadurlabham
plavam sukalpam guru-karnadharam
mayanukulena nabhasvateritam
puman bhavabdhim na taret sa atma ha
Šrímad-Bhágavatam (11.20.17)

V nekonečném oceánu jsme nastoupili na naši malou loď, lidskou formu života, a náš cíl je nejistý a nepochopitelný. Je však pochopitelný pro našeho gurudevu (guru karnadháram). Náš guru je našim vůdcem - kapitánem lodi. A my musíme postupovat s upřímnou vírou. Snažíme se přeplout strašlivý oceán s mohutnými vlnami, nebezpečnými žraloky a s velrybami požírajícími velryby. Je plný nebezpečí. Vedení světců je naše jediná naděje. Musíme záviset na nich. Stojí jako majáky v nekonečném oceánu, aby nás vedli do země víry. Víra znamená 'víra v Nekonečného.' Vaikuntha znamená 'nekonečno,' a šráddhá znamená 'dobrá víra.' Tak jako i zde na zemi existuje místo s názvem Mis dobré naděje, šráddhá znamená vybaven dobrou nadějí v nekonečno. Vaikuntha je nekonečná a pokud chceme přitáhnout pozornost Nekonečného, jedinou cestou je šráddhá.
Díky šráddhá samotné, můžeme přivábit Nekonečného. A když se šráddhá vyvine do konečné podoby, potom co přešla stupni bhávy, extatických emocí, stane se premou - božskou láskou. Kolumbus se nalodil, a po dlouhé plavbě nakonec dorazil do Ameriky, připlul do země dobré naděje. Podobně i my můžeme s nadějí a vírou překonat Vaikunthu, a dojít do nejvyšší sféry duchovního světa. Šráddhá je naším světlem v temnotě. Pouze víra nás může vést na naší cestě k Nekonečnému. "Slyšel jsem, že to je jediná cesta k tomuto cíli" - tato nálada bude oživovat naše srdce. Definice šráddhy je popsána v Šrí Čaitanja-čaritámrtě: "Víra je pevné přesvědčení, že službou Kršnovi bude vše automaticky obslouženo." Kdo neriskuje, nezíská. Největší risk přináší největší zisk. Kršna nás ujišťuje: "Jsem všude - není důvodu se něčeho obávat. Jen si uvědom, že jsem Tvůj přítel. Jsem vším a jsem všude - a ty jsi Můj. Naše víra v tyto slova je jízdné na cestě do země víry."
Absolutní Pravda je trans-cendentální podstata, která je cílem našeho dotazování se s vírou, je vybavena veškerou sílou a vědomím. Je laskavá, benevolentní a sladká. Její síla je nekonečně větší než naše, a my jsme nekonečně menší než Ona. Náš postoj by měl být takový, že v porovnání s Ní bychom se měli cítit bezvýznamní. Jaké potom budou skutečné rysy žáka? Kdo je skutečný hledač pravdy? Jaká je kvalifikace toho, jenž hledá pravdu - jaký je jeho postoj, jeho povaha? A jaké jsou symptomy pravého gurua, vůdce? V Bhagavad-gítě Šrí Kršna praví:

tad viddhi pranipatena
pariprasnena sevaya
upadeksyanti te jñanaì
jñaninas tattva-darsinae
Bhagavad-gíta (4.34)

"Člověk může realizovat pravdu pouze tehdy, když se obrátí na ty, jenž tuto pravdu viděli a realizovali, a pokorně se jich dotazuje. Poskytováním služby těmto světcům pak bude zasvěcen do transcendentálního poznání."
A co se vyžaduje? Pranipát, pokora a sevá, služba. Pak bude mít dotazování význam, jinak to bude jen falešná transakce: nebude mít hodnotu. Byla by to jen ztráta energie. Pravá víra nám nedovolí abychom si mysleli, že můžeme dělat cokoliv. Když je to skutečná transakce, musí tam být nějaké vedení zhora. Takže šráddhá, víra, je pro oddaného velmi důležitá věc. Když někdo vyvine víru, udělá všechno, aby přistoupil k vyšší subjektivní říši. Ten kdo má víru se chce spojit s touto vyšší substancí, která se skládá z věčnosti, poznání a blaženosti. Víra se pohybuje v oblasti existence, poznání a lásky. A když tyto tři základní body realizujeme, naše existence bude spokojená. Víra od nás žádá abychom se obrátili k vyššímu světu ne k nižšímu. A myslet si: "Kršna je v každém ohledu nadřazen, je našim ochráncem a příznivcem," je základem víry. Racionalisté neustále hledají svými vědeckými mozky různé cesty jak využít a ovládat věci, které objevili ve svém bádání. Ale víra je spojena s daleko vyšší substancí ve všech ohledech než samotný badatel. Ten, kdo se dotazuje na vyšší substanci se musí dotazovat s tím, co je všeobecně známé jako víra. Správné vedení ve víře je také důležité, ale to přichází z vyšší sféry. Takový musí být náš postoj při dotazování nebo hledání, když chceme být úspěšní. A tak nám Bhagavad-gíta radí: pranipát, pariprašna, sevája - odevzdej se, dotazuj se a služ. V Upanišadach je řečeno:

tad vijnanartham sa gurum evabhigacchet
samit panih srotriyam brahma-nistham

"Abychom pochopili Absolutní Pravdu, musíme se obrátit na gurua, který je upevněn v duchovném poznání a je dobře znalý Písem. Musíme se obrátit na gurua připraveni pro oběť." To je všeobecný pokyn Upanišad. Šrímad-Bhágavatam podobně radí:

tasmad gurum prapadyeta
jijnasuh sreyah uttamam
sabde pare ca nisnatam
brahmany upasamasrayam
Šrímad-Bhágavatam (11.3.21)

"Ten, kdo se vážně zajímá o hledání nejvyššího cíle by měl přijmout úplné útočiště u gurua, který má hluboké realizace o Nejvyšším Pánu a zná vnitřní význam Písem. Takovýto duchovní mistr se vzdal všech relativních stanovisk ve prospěch nejvyššího absolutního stanoviska."
Měli bychom být velice pozorní vůči těmto věcem. Měli bychom se snažit porozumět sebeanalýzou jestli jsme skutečně přistoupili k Božstvu s vírou. Musíme cítit, že naše víra je skutečná. Skutečná víra a důvěřivost je rozdíl. Je zapotřebí zvážit, je-li někdo skutečný hledač se skutečnou vírou anebo zda-li je jeho víra znečištěna. Existují totiž příznaky skutečné víry. Musíme se poradit s vyššími autoritami, aby nás vedli, protože víra je velice důležitá věc. Hledáme-li pravdu, musíme být nespokojeni se svou současnou realizací. Musíme riskovat a vrhnout se k vyššímu cíli. Proto musíme pečlivě přijmout vedení. Musíme být bdělí jak je to jen možné. Bylo nám řečeno, že náš rozum nám nepomůže, že je zapotřebí šráddhy a šráddhá má také své příznaky. Přesto bychom měli používat rozum do určité míry tam kde je to možné. Když jsem poprvé přišel k misi, myslel jsem si: "Transcendentální pravdy, které slyším od těchto oddaných nepocházejí z okruhu světské inteligence, ale přesto, když se chci připojit k této společnosti, musím použít svůj rozum a intelekt jak je to jen možné s vědomím, že chci skočit do něčeho, co je mimo mou kontrolu, mimo mé kalkulace." Proto musíme pečlivě pochopit co je šráddhá, s vedením světců, Písem a guruů. Samozřejmě, že i když kráčíme správnou cestou, není nikdy jisté, že se nesetkáme s překážkami. Dokonce i když děláme pokrok, mohou se vyskytnout neočekávané překážky, které zabrzdí náš pokrok. I když kolem sebe uvidíme mnohé padnout nebo odcházet, my musíme kráčet dál. Měli bychom mít přesvědčení a myslet si, že přestože mnozí začínali na této cestě se mnou a nyní odcházejí, já budu pokračovat dál. Musíme nabrat sílu a je-li to nutné, pokračovat sami. Naše víra by měla být tak sílná, že bychom měli být odhodláni kráčet na této cestě i sami, je-li to nutné, a milostí Pána zdolat všechny překážky, které se nám postaví do cesty. Takto se musíme kvalifikovat. Musíme vyvinout výlučnou oddanost. Samozřejmě, měli bychom se snažit vždy vyhledávat dobrou společnost. Avšak někdy se může zdát, že nemáme žádnou společnost a jsme sami. Přesto musíme jít dál a hledat světelný maják pravdy.
Pokrok znamená zamítnutí jedné věci a přijetí druhé. Avšak měli bychom postupovat s otevřenýma očima a vidět, že je mnoho dalších, kteří nám mohou pomoci v našem pokroku v odevzdání. Písma popisují mnoho stupňů, kterými musíme projít na cestě pokroku. Zamítáním, můžeme postoupit od Brahmy, k Šivovi a k Lakšmí. Ale nakonec je Uddhava všem nadřazen. Jeho názor je, že gopíe jsou oddanými nejvyššího stupně. To potvrzuje i Rúpa Goswámí:

karmibhyah parito hareh priyataya vyaktim yayur jnaninas
tebhyo jnana-vimukta-bhakti-paramah premaika-nisthas tatah
Šrí Upadéšamrita (10)

"V tomto světě existují ti, kteří usměrňují své sklony k vykořisťování v souladu s Písemními příkazy, a tak hledají postupné povýšení se do duchovního světa. Avšak výše jsou ti moudří lidé, kteří se vzdali svého sklonu panovat nad druhými a snaží se ponořit hlouběji do sféry vědomí. Ale daleko nad nimi jsou čistí oddaní, kteří jsou osvobozeni od hmotných tužeb a poznání, a kteří dosáhli božskou lásku. Získali vstup do krajiny odevzdání a spontánně se tam zaměstnávají
v láskyplné službě Pánu. A mezi všemi oddanými, jsou gopíe nejvýše, protože zanechaly vše, včetně svých rodin, vzdaly se také příkazů Véd a přijali útočiště u lotosových chodidel Kršny, přijímajíce je za svou jedinou ochranu. Ale mezi všemi gopíemi, je Šrímatí Rádhárání nejvyšší. Kvůli Ní Kršna opustil společnost miliónů gopií během tance rása, aby hledal Jí Samotnou. Je Kršnovi tak drahá, že jezírko, ve kterém se koupe, je Kršnovo nejoblíbenější místo. Jen blázen by nechtěl poskytovat službu pod útočištěm nejvyšších oddaných, na tomto nejvznešenějším ze všech svatých míst.

Jdi hlouběji, jdi výš

Šrí Čaitanja Maháprabhu ve svém rozhovoru s Rámánandou Rájem opakovaně říká: eho bahja, age kaha ara. Jdi dále, jdi hlouběji, jdi výš! Je mnoho takových, kteří své postavení považují za nejvyšší, kteří se po dosáhnutí určitého stupně zastaví. Ale v Brihad-Bhagavatámritě od Šríly Sanátany Goswámího můžeme najít jak Gopa-kumára začínajíce od nejnižšího stupně oddanosti postupně směřuje výše, procházejíce různými stupni, až nakonec přichází ke koncepci Kršny v náladě přátelství - sákhja-rasa. Je tam popsáno jak postupně opouští jeden stupeň a směřuje k vyšším stupňům oddanosti. Když postupuje od jednoho stupně ke druhému, ostatní kolem se mu zdají nápomocní, ale postupně se mu jejich společnost zdá statická. Pak dostává prostřednictvím božského prostřední-ka vyšší šanci a zanechávajíce svůj současný stupeň za sebou, postupuje k novým, vyšším sférám. Tímto způsobem je v Brihad-Bhagavatámritě popsán pokrok v odevzdání.

Vyšší světlo
  
Tak jako v tomto hmotném světě existuje slunce, měsíc a mnoho dalších planet, tak i ve světě víry existuje stupňování planetárních systémů. Měli bychom pečlivě zkoumat Písma, přijmout vedení světců a pochopit, jak pokročit ve víře do vyšší sféry opouštěním nižších sfér. A kdykoliv se objeví nějaká pochybnost, měli bychom to probrat s vyšším prostředníkem, abychom mohli postupovat dále.
Duchovní realita je věčná existence, úplné vědomí a extáze. Pouhá existence nás nemůže naplnit. Dokonce ani naše niterná touha a pociťování vlastního vědomí nejsou dostatečné. Potřebujeme rasu, ánandu, extázi, která nám přinese naplnění. Jsou různé druhy duchovní realizace. Měli bychom rozlišovat různé duchovní koncepce a naše volba se zlepší, když se ponoříme hlouběji a hlouběji do reality. Musíme zemřít abychom žili. A to se také stupňuje. Vždy existuje stupňování nahoru a dolu. Chceme-li na své cestě pokročit, musíme opustit staré a přijímat nové. Povinnosti, uprostřed kterých se ocitáme mohou být opuštěny kvůli vyšším povinnostem. Tímto způsobem musíme pokračovat a vždy se radit se světci a Písmy. Oni nás povedou v oceánu víry, protože duchovní svět je neznámý a nepoznatelný. Absolutní Pravda je známá a poznatelná pro určitou skupinu, která nám udává směr. Využijeme-li toho, pak pod vedením světců a Písem postupně odstraníme naše chyby. Nejdříve musíme opustit tuto smrtelnou existenci. Pak musíme uspokojit náš rozum, naše vědomí. A nakonec musíme uspokojit naše srdce. Nejvyšší naplnění je naplnění srdce, ne naplnění vědomí, nebo dosažení věčné existence. Věčná existence nemá význam pokud není vědomá a vědomí nemá význam pokud nepřináší naplnění. Takže sat, věčná existence, čit, vědomí a ánanda, naplnění, extáze - jsou tři principy našeho konečného cíle. A s tímto cílem budeme postupovat dále a dále v našem duchovním životě. Manu-samhita praví:

vidvadbhih sevitah sadbhir
nityam advesa-ragibhih
hrdayenabhyanujnato
yo dharmas tam nibhodhata

Ve svém srdci můžeme cítit jestli jsme získali nebo ztratili. Smysl pro tento cit je v nás. Když postupujeme ve vědomí Kršny, naše karmma, naše spojení s tímto hmotným světem vyprchá a nabydeme rozsáhlé poznání, které nám přinese uspokojení. V tu chvíli budeme cítit, že cíl našeho života je všude (mají drište khilatmani). Když dosáhneme naplnění života, budeme vidět, že veškeré prostředí je nám nápomocné, a vše je v souladu. V tomto duchovním světě se všichni budou starat, aby nás zahrnuli láskou. My sami se nemusíme starat o svůj vlastní zájem, ale prostředí, které tam je, k nám bude více příznivé a laskavé, než si dovedeme představit. Tak jako když dítě nemůže pochopit rozsah matčiny lásky. Tímto způsobem nás obklopí přátelé a pohodlí domova, a s touto realizací se vrátíme zpět k Bohu, zpět domů.
" Vedení světců je naše jediná naděje. Musíme na nich záviset. Stojí jako majáky v nekonečném oceánu, aby nás vedli do země víry."
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Všechny články zveřejněné od založení blogu jsou k nalezení v Archivu článků. Stačí kliknout na odkaz a můžete jimi libovolně procházet. V aktuálních článcích je uvedeno pouze posledních dvacet příspěvků.

s