Všechna  sláva  Šrí  Guruovi  a  Šrí  Gaurangovi

Prostředí (2)

21. dubna 2010 v 18:04 | Šríla Bhakti Rakšak Šrídhar Dév–Gósvámí |  ČLÁNKY
Druhá kapitola z knihy "Láskyplné hledání ztraceného služebníka" (pokračování)
18
  
"Prokleju tě!"

Jednou, když skončila válka v Kurukšetře, bráhmana Utanka přišel ke Kršnovi a řekl: "Kršno, prokleju Tě!" Kršna řekl: "Proč Mne chceš proklít, drahý bráhmano?" Utanka řekl: "Protože Ty jsi příčinou celé té pohromy v Kurukšetře. Kvůli Tobě teď ve velkém žalu pláče mnoho vdov a sirotků. Jejich bolest nezná hranic a Ty jsi toho příčinou." Kršna odpověděl: "Možná že jsi nabyl nějaké mystické síly svým odříkáním v sattva-guně,[1] ale to všechno ztratíš když Mě prokleješ. Na Mne to však nebude mít žádný vliv, protože Já se nacházím na úrovni nirguna."[2]
To je povaha sféry nirguna. Je ahaituky apratihata: je bezpříčinná a nemůže být zastavena - je neodolatelná. Vlna nejzákladnější sféry je bhakti, oddanost, kde vše následuje sladkou vůli centra - nirgunu. Tento božský tok je bezpříčinný a nic mu nemůže odporovat. Měli bychom se snažit umístit v této sféře. Bhakti je nirguna, mimo vliv hmotné přírody a je ahaituki, bezpříčinná - tento tok proudí věčně. A je apratihata: bhakti nemůže nikdo nikdy zastavit. Je neodolatelná.
To je povaha proudu oddanosti. Každý, kdo přijme postavení ve shodě a v souladu s tímto proudem, zjistí stejnou věc: nikdy nemůže být zastavena, nelze jí klást odpor. To je povaha bhakti podle Šrímad-Bhágavatamu (1.2.6):
sa vai pumsam paro dharmo
yato bhaktir adhoksaje
ahaituky apratihata
yayatma suprasidati

Bhakti je nejvyšší funkcí duše (paro dharmo). Naše povinnost musí mít svůj původ v této sféře bhakti. Musíme umět porozumět tomuto toku, zachytit ho a využít. Musíme tančit na vlnách tohoto proudu. Nejvyšší povinností všech je plně se podřídit neviděné, nevypátratelné příčinné síle, která nemá žádnou příčinu, žádný rytmus ani důvod. Je automatická, věčná a žádná zdejší síla ji nemůže odporovat. Jen tehdy najdeme v duši nejvyšší uspokojení. Skutečné uspokojení pocítíme jen tehdy, když přijdeme do kontaktu s touto základní harmonickou vlnou. Pak budeme cítit nejvyšší extázi. To je bhakti.
Takže na naší cestě za touto velkou životní ideou jsou všechny překážky, které musíme zdolat jen malé ztráty a zisky, vítězství a porážky. Nesmíme jim dovolit, aby nás odradily na naší cestě za pravdou.

Bhagavad-gíta

Kršna říká Ardžunovi v Bhagavad-gítě:

karmany evadhikaras te
ma phalesu kadacana
ma-karma-phala-hetur bhur
ma te sango' stv akarmani

"Plně se soustřeď na vykonávání své povinnosti nikoliv na výsledek tvé práce. Výsledek závísí na Mě. Veškerá zodpovědnost je na Mě." Taková je vyšší kalkulace. Velitel říká: Jděte! Jděte kupředu! Musíte jít. Jste mí vojáci a cokoliv od vás žádám musíte udělat. Možná zemřete anebo zvítězíte, to však není vaše starost. Jste vojáci, mnozí z vás možná padnou, ale země jako celek získá." Takto může být obětováno mnoho lidských životů. A my jako vojáci nemáme právo kalkulovat jestli získáme nebo ztratíme na této dlouhé cestě. Jsou dvě věci, na které bychom si měli dávat pozor. Neměli bychom si myslet, že když si nemůžeme užívat plodů naší práce, pak není důvodu pracovat. A současně bychom si neměli myslet, že musíme dostat nějaký podíl z těchto plodů. S tímto na zřeteli bychom měli pokračovat v plnění svých povinností vůči Kršnovi. To je oddanost a to je význam Bhagavad-gíty.
Bhagavad-gíta říká: "Prostředí nezměníš. Chceš-li klid, musíš se přizpůsobit prostředí." Nejdůležitější rada Bhagavad-gíty je: Snaž se uvést do souladu s prostředím, protože ty nejsi pánem prostředí. Veškerá energie by měla být věnována na usměrňování sebe nikoliv vnějšího světa. To je klíč k úspěchu v duchovním životě. Bhakti nezávisí na okolí nebo na jednání s ostatními. Je ahaituky apratihata. Nic nemůže zastavit tento proud kromě našeho ega. Jsme sami sobě největším nepřítelem.

uddhared atmanatmanam
natmanam avasadayet
atmaiva hy atmano bandhur
atmaiva ripur atmanah

"Můžeme se pozdvihnout nebo degradovat. Jsme sami sobě nejlepšími přáteli a nejhoršími nepřáteli." Žádný tlak zvenku nás nemůže zastavit pokud jsme upřímní. Ovšem, že u začátečníků se projevuje jistý zájem o vhodné prostředí pro duchovní růst, ale i to závisí na povaze jejich upřímnosti nebo sukrti: na hi kalyana-krt kascid durgatim tata gacchati. Kršna nás zde ujišťuje: "Budu na tebe dohlížet v jakýchkoli nepříznivých podmínkách. Jsem vševědoucí. A také všemocný. Proto na každého kdo směřuje ke Mně budu dohlížet." Mohli jsme to vidět v historii v případě Dhruvy, Prahlády a mnoha dalších. Upřímnost je nepřemožitelná. Dokonce i překážky mohou zlepšit naše postavení pokud je přijímáme správným způsobem. Z vyššího úhlu pohledu lze vidět, že vše nám přichází na pomoc.

Šrímad-Bhágavatam

tat te ‛nukamapam susamiksamano
bhunjana evatma-krtam vipakam
hrd-vag-vapurbhir vidhadhan namas te
jiveta yo mukti-pade sa daya bhak

Šrímad-Bhágavatam (10.14.8) dává velice nápomocnou radu pro všechny stupně života: obviňuj jen sám sebe a nikoho jiného. Buď vděčný Pánovi a pohlížej na vše jako na Jeho milost. V současnosti považujeme naše podmínky za nežádoucí, protože nevyhovují naší současné chuti. Ale ne vždy lék pacientovi chutná. Přesto je zdraví prospěšný. Tento verš vyjadřuje nejvyšší druh regulace, který nám dává šástra.[3] Ten, kdo bude následovat tento zákon, brzy získá velmi dobré postavení. Musíme si dávat pozor, abychom neobviňovali prostředí, ale ocenit to, že za vším je Kršna. Kršna je můj nejlepší přítel, On je v pozadí toho všeho. Nic neunikne pozornému zraku Kršny. Proto tam nemůže být žádná chyba.
Dokonce i Šrímatí Rádhárání říká: "On není vinen. To dlouhé odloučení od Kršny je jen výsledkem mého osudu. Nemohu za to vinit Jeho." Přestože navenek všichni připouštějí, že Kršna krutě opustil gopíe,[4] Rádhárání Kršnu neobviňuje. "Žádná chyba v Něm není." Rádhárání uvažuje: "To ve Mně musí být nějaká chyba, která Mě přivedla do této nešťastné situace." Soutěžení mezi skupinkami gopií ve službě Kršnovi je také harmonizováno Rádhárání.
Kršnadása Kavirádža Goswámí vysvětlil tento nejdůležitější bod. Podle něho to není tak, že Rádhárání nemá ráda když se ostatní skupiny gopií snaží sloužit Kršnovi a soutěžit s Ní, ale cítí, že ony nedokáží uspokojit Kršnu tak jako Ona. Jelikož ví, že ony nemohou řádně uspokojit Kršnu, nemůže ocenit jejich snahu zaujmout Její místo. Myslí si: "Kdyby dokázaly Kršnovi dobře sloužit a plně Ho uspokojit, neměla bych žádné námitky. Ale ony nemohou. A přesto se agresivně snaží sloužit? To nemohu tolerovat."

Bráhmanovo malomocenství

Kavirádža citoval jako příklad tohoto druhu oddanosti historický odkaz z Purán. Byla jedna cnostná žena, jejíž bráhmanský manžel trpěl malomocenstvím. Ona se mu vždy snažila sloužit ze všech sil. Jednou, když svého muže koupala ve svaté řece, muž byl omámen neobyčejnou krásou prostitutky jménem Lakšahira. Význam jejího jména byl: ta, jež vlastní záři a krásu jako sto tisíc drahokamů. Tento malomocný bráhmana byl její krásou neodolatelně okouzlen.
Když se vrátili domů, jeho cnostná žena viděla na muži jistou známku nespokojenosti a zeptala se ho: "Proč jsi tak nešťastný?" Její muž odpověděl: "Byl jsem přitažen krásou té prostitutky. Nemohu na ní přestat myslet." Ó, ty ji chceš?" "Ano, chci." "V tom případě se to budu snažit zařídit."
Poté, jelikož byla tato cnostná žena chudá, přestože byla kvalifikovaná brahmanská žena, chodila každý den do domu prostitutky a sloužila tam jako služebná. I když měla aristokratický původ, přijala práci služebné bez jakékoliv odměny. A svou práci vykonávala tak pilně, že tím přitáhla pozornost prostitutky, paní domu, která se začala vyptávat. "Kdo čistí vše tak pekně a pečlivě?" Dozvěděla se, že každé ráno přichází bráhmanská žena a vykonává mnoho domácích prací. Ostatní sluhové říkali: "Snažili jsme se ji zastavit, ale ona se nedala. Chce se s vámi setkat."
Paní odpověděla: "Dobře. Zítra ji ke mně přiveďte." Další ráno, když jí přivedli k prostitutce, bráhmanská žena se jí svěřila se svým úmyslem. "Můj manžel byl vámi tak okouzlen, že mou touhou je, abyste ho uspokojila. Jako jeho věrná žena mám zájem, aby byl uspokojen - a to je jeho touha. Chtěla bych ho vidět šťastného." Prostitutka vše pochopila a řekla: "Dobrá. Zítra ho přiveď. Zvu vás oba, abyste povečeřeli v mém domě."
To vše se dozvěděl bráhmana a další den přišli. Pro tuto příležitost bylo připraveno mnoho jídel. Podávaly se dva chody. První bylo prasádam[5] na banánovém listu s vodou z Gangy v hliněném hrnku - vše čisté vegetariánské jídlo. Vedle toho se podávalo v zlatých a stříbrných nádobách bohaté jídlo z masa na pěkně upravený stůl s honosnými místy k sezení. Z těchto dvou jídel bylo jedno sattvické, čisté, a druhé radžasické, v kvalitě vášně. Poté, se sepjatýma rukama prostitutka pozvala bráhmanu a jeho maželku a řekla: " Toto je bhágavata-prasádam a to bohaté jídlo obsahuje maso. Můžete si vybrat cokoliv si přejete."
Malomocný bráhmana si okamžitě vybral prasádam a začal přijímat své jídlo. Poté co dojedl prasádam, prostitutka řekla. "Vaše manželka je jako to prasádam - sattvická - a všechny tyto vášnivé věci jako maso, bohaté stolování ze zlata a stříbra - to jsem já. Jsem velice nízká a vaše žena je nejčistší z čistých. Vaše skutečná chuť je po sattvickém prasádam. Navenek je maso velmi přitažlivé, ale uvnitř je velmi nečisté. Proto jste ho odmítl. Proč jste tedy za mnou přišel?"
Na to bráhmana přišel k rozumu: "Ano, chyboval jsem. Bůh mi seslal poselství prostřednictvím vás. Má prchavá touha skončila a teď jsem spokojen. Jste můj guru!"
To citoval Kavirádža Goswámí v Čaitanja-čaritámrtě. Cnostná žena šla sloužit prostitutce. Proč? Aby uspokojila svého manžela. A Rádhárání říká: "Jsem připravena sloužit opoziční skupině pokud dokáže skutečně uspokojit Mého Pána. Jsem skutečně připravena sloužit jim pokud skutečně uspokojí Kršnu. Ony však nemohou. Přesto mají jakýsi požadavek. Já se od nich v tomto bodu liším. Ne že bych se obávala, že můj podíl se zmenší. To není můj postoj. Kdykoli nastanou nepříznivé podmínky, vždy si myslím, že to pochází ode Mne (durdaiva vilása). Venku nenacházím žádnou chybu."
To by měl být postoj skutečného oddaného Kršny. S tímto postojem budeme schopni vidět, že v konečném smyslu je vše podíl absolutního dobra. I když to není snadné, přesto bychom se měli snažit vidět dobrou vůli ve vnějších okolnostech. Takto bychom měli usilovat vidět věci tímto způsobem, abychom očistili naše postavení.

Hluboké vidění reality

A tak přichází pozvbuzení ze Šrímad-Bhágavatamu, abychom se podívali hlouběji. Musíme se podívat hlouběji a pak najdeme svého přítele. Jsme-li liberální v našem postoji vůči prostředí, musíme získat spojení se sférou, která je skutečně liberální. To je vědomí Kršny ve svém konečném dosahu. Jestliže se podíváme hlouběji do reality s tímto druhem vize, najdeme svůj skutečný domov. Prahláda se odvážně setkal se všemi nepříznivými okolnostmi a nakonec zvítězil. Kalkulace Prahládova démonského otce o prostředí byly klamné, zatímco Prahládova hlubší vize viděla realitu správně. Viděl, že Kršna je všude. A vědomí Kršny vše ovládá. Proto se nesmíme nechat odradit žádnými okolnostmi, jakkoli vážné se nám mohou jevit. Kršna je tam. Když se nám zdá, že okolnosti stojí proti nám, ve skutečnosti to tak není. Pouze tehdy když vyvineme správnou vizi, v pozadí uvidíme Pánovu usmívající se tvář. To je vědomí Kršny. Kršna je nádherný a dychtivě očekává, aby přijmul naší službu.

"Šrímad-Bhágavatam (10.14.8) dává velice nápomocnou radu pro všechny stupně života: obviňuj jen sám sebe a nikoho jiného. Buď vděčný Pánovi a pohlížej na vše jako na Jeho milost.
V současnosti považujeme naše podmínky za nežádoucí protože nevyhovují naší současné chuti. Ale ne vždy lék pacientovi chutná. Přesto je zdraví prospěšný. Tento verš vyjadřuje nejvyšší druh regulace, který nám dává šástra. Ten, kdo bude následovat tento zákon, brzy získá velmi dobré postavení. Musíme si dávat pozor, abychom neobviňovali prostředí, ale ocenit to, že za vším je Kršna. Kršna je můj nejlepší přítel, On je v pozadí všeho. Nic nikdy neunikne pozornému zraku Kršny. Proto tam nemůže být žádná chyba."


[1] sattva-guna - hmotná kvalita dobra
[2] nirguna - sféra nad hmotnými kvalitami přírody
[3] šástra - Svaté Písmo
[4] gopíe - pastýřky, nejvěrnější oddané Kršny
[5] prasádam - vegetariánské jídlo, jež bylo obětováno Nejvyššímu Pánovi
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Všechny články zveřejněné od založení blogu jsou k nalezení v Archivu článků. Stačí kliknout na odkaz a můžete jimi libovolně procházet. V aktuálních článcích je uvedeno pouze posledních dvacet příspěvků.

s