Všechna  sláva  Šrí  Guruovi  a  Šrí  Gaurangovi

Bůh jako syn (1)

9. června 2010 v 10:52 | Šríla Bhakti Rakšak Šrídhar Dév–Gósvámí |  ČLÁNKY
 Šestá kapitola z knihy "Láskyplné hledání ztraceného služebníka"

"Síla lásky je nepochopitelná. Ačkoliv se to zdá nemožné, nekonečný může být podmaněn konečným. Jaké je toto nepochopitelné postavení? Lze jej dosáhnout pouze skrze lásku. A jak uctívaná a drahocenná je tato láska. Pro dosažení pouhé kapky této božské lásky není žádná oběť dostatečná. Proto jsme povzbuzováni zemřít abychom žili."

Bala Kršna

"My nejsme uctívateli Boha jako otce, nýbrž jako syna. Neuctíváme Ho jako Stvořitele nebo Ovladatele vně na obvodu, ale v koncepci synovského vztahu je On v centru. Není na obvodu, nýbrž v centru. Není to tak, že z jedné strany vše poskytuje a tvoří v pozadí. Nikoliv - je v centru. Taková je koncepce Šrímad-Bhágavatamu: synovství - a lze tam najít ještě více nebeské vyjádření - manželství.
On se nachází v centru a z Něho emanují Jeho expanze. Čili v naší koncepci Absolutního - Ho Jeho otec ovládá, matka Ho kárá a trestá, a lze Ho také vidět jak padá k nohám Svých milovaných. Co říci o Guruovi, když dokonce i Bůh Samotný se může jevit zmaten ohledně Svého absolutního postavení. Proč? To je božská láska. Prema. Jak velice vzácná věc musí být tato božská láska. Po osvobození, nad kalkulativní oddaností, v nejvyšší sféře celého stvoření, vládne nejvyšší věčná láska. A tato božská láska emanuje z Něho, tak jako ze slunce emanují paprsky světla. On je tedy v centru a na všech stranách jsou Jeho expanze.
Baladeva dodáva energii existenci a vše udržuje, a extatickou část ovládá Kršnova energie Šrímatí Rádhárání, která může z absolutně Nezávislého udělat míč na hraní ve Svých rukou. Je to nepochopitelné, nevypočitatelné, ale je to skutečná povaha božskosti. Pán praví: aham bhakta paradhino... "Ano, dobrovolně se nechávám podmanit Svými oddanými. Nemám vlastní nezávislost. To jak se ke Mně Moji oddaní chovají je tak úžasné, že se jim dobrovolně podřizuji." Božská láska je tak okouzlující, že je považována za nejvyšší cíl života, a Šrí Čaitanja Maháprabhu s Nitjánandou Prabhuem osobně přišli, aby rozhlásili tuto zvěst světu.

Oceán lásky

w
Tento božský život můžeme zakusit pouze v této sféře nektaru. To, že můžeme žít ve vlnách tohoto oceánu lásky je nejvyšším cílem našeho života. V tomto božském příbytku můžeme žít jako individuální osobnosti. Neznamená to, že když se ponoříme do sféry vědomí musíme nevyhnutně ztratit svou vlastní osobnost, vlastní individualitu. Povaha božské lásky je, že stále žijeme, avšak žijeme jako Jeho součást, zcela vtáhnuti do Jeho služby. Je to úžasná věc: můžeme si zachovat svou osobnost pro Kršnův zájem. Nesmíme však mít sobecký motiv, žádnou koncepci odděleného zájmu. Toto splynutí není fyzické, smrtelné, bez rozmanitosti, ale druh splynutí, o kterém se píše v Šrímad-Bhágavatamu (11.29.34)

martyo yada tyakta-samasta-karma
niveditatma vicikirsito me
tadamrtatvam pratipadyamano
mayatma-bhuyaya ca kalpate vai

Ten, kdo je v zajetí zrození a smrti dosáhne nesmrtelnosti, když se vzdá všech hmotných činností, svůj život zasvětí vykonávání Mých nařízení a jedná podle Mých pokynů. Takto se stane způsobilý prožívat duchovní blaženost, jež pochází z láskyplných výměn nálad se Mnou." A v Bhagavad-gítě Kršna praví:

bhaktya mam abhijanati
yavan yas casmi tattvatah
tato mam tatvato jnatva
visate tad-anantaram
(18.55)

Toto "splynutí" Kršna vysvětluje následovně: "Vstoupí do Mne a stanou se členy Mé rodiny. Vstoupí do kruhu Mých přátel: visate tad anantram. Stanou se Mými vlastními, což znamená, že bez ztráty vlastní osobnosti Mi mohou zcela patřit." Vstup do Pánovy rodiny je živé splynutí, nikoliv fyzické nebo mrtvé splynutí s Brahmanem, duchem. To je výsledek premy, božské lásky. Tento ideál je vyšší než obecná koncepce splynutí s Brahmanem, kde se osoba ztrácí v oceánu vědomí jako v bezesném spánku. My se o to nezajímáme. Spíše se prostřednictvím vědomí Kršny chceme ztratit unášeni v oceánu sladkosti. To bylo přijato Šrí Čaitanjou Maháprabhuem.

Vítězství oddanosti

i
Jednou Rádhárání opustila rásá-lílu když viděla jak Kršna jedná téměř rovnocenně se všemi gopiemi. Jeho rovnocenné chování ke všem Ji neuspokojovalo. Proto se rozhodla, že předvede Svůj zpěv a tanec, aby potěšila Kršnu nejúžasnějším transcendentálním způsobem. Rádhárání předvedla Své umění různými způsoby a poté náhle zmizela. A jak se tak Kršna účastnil tohoto zpívání a tančení, najednou zjistil, že tam Rádhárání chybí. Opustil tedy všechny, a vydal se hledat Rádhárání. Cestou Ji potkal, a poté co spolu chvíli kráčeli Mu Rádhárání řekla: "Nemohu se pohybovat, nemohu již dále chodit. Pokud chceš jít dál, budeš Mě muset nést. Nemohu jít dál." A najednou Kršna zmizel.
Jednou se Šríly Bhaktisiddhánty Saraswatího Prabhupády jeden z jeho žáků zeptal proč Kršna tímto způsobem zmizel. Ale tato otázka našeho Guru Mahárádžu rozrušila. V této líle Kršna zdánlivě projevuje Rádhárání neúctu. A tak náš Guru Mahárádž ze své přirozenosti nemohl tuto otázku snést. Měl tak silnou náklonnost k Rádhárání, že nemohl ani jen slyšet něco co by bylo proti Ní. A tak dost podrážděně odpověděl: "Nacházíš tu nějakou oddanost? Jakou oddanost zde nacházíš, že mi kladeš takovou otázku?" Tato otázka byla zamítnuta. Nesnesl ani nejmenší dotaz ohledně této zábavy.
Když jsem se o tom doslechl, snažil jsem se vyhledat co o tomto verši ze Šrímad-Bhágavatamu napsal Bhaktivinoda Thákura ve svém překladu Bhágavatárka-Maríči-Mala. Bhaktivinoda Thákura zharmonizoval rozpor v tomto verši. Vysvětluje, že Kršna uvažoval takto: "Chtěl bych vidět jak hluboké odloučení ode Mne bude Rádhárání pociťovat." Proto, aby ocenil hloubku Rádháránina odloučení od Něj, najednou zmizel. Poté se Kršna po jisté době samozřejmě vrátil.
Ale náš Guru Mahárádž nemohl snést ani jen představu. "Kde tu nacházíš oddanost?" Avšak Šríla Bhaktivinoda Thákura vysvětlil tuto zábavu tak, že Kršna chtěl vidět jaký druh štěstí v odloučení Šrímatí Rádhárání prožívá. Vzal to jako příklad jak se Absolutní stává podřízený Svému oddanému. A tak shledáme, že negativní, Šrímatí Rádhárání je tak mocná, že pozitivní, Kršna, se v Její blízkosti stává bezmocný. Je to jakoby pozitivní ztrácel Svou separátní existenci. To je vítězství oddanosti.
Oddanost je představována jako negativní strana, jež čerpá z pozitivního. Existuje šťáva v ovoci a ten kdo získává šťávu z ovoce. Nejvyšší oddanost lze najít tam kde je ten výtažek v nejintenzivnější podobě - to je vítězství oddaných - když Absolutní přijímá porážku před Svými služebníky. To vyjevuje skutečnou přítomnost oddanosti, odevzdání.

Pán lásky

Odevzdání je tak mocné, že může podmanit dokonce i Absolutního. My toužíme po tomto druhu energie. A kdokoliv to vlastní, je pro nás vším - je naším mistrem. Pro náš nejvyšší zájem musíme směřovat tam, kde je tato síla intenzivní. Musíme se snažit upírat svůj pohled tam, kde najdeme toto odevzdání v husté, koncentrované podobě. Náš cíl by měl být nasměrován tímto směrem. Žebráme o tuto věc. Nežebráme o nic z tohoto světského světa: na dhanam na janam na sundarim… žádné bohatství, následovníci nebo společnost žen, ale zříkajíce se všeho, by měl být náš cíl zaměřen na jednu věc: nejintenzivnější stupeň božské služby Pánu lásky.
Měli bychom všechno obrátit takovým způsobem, aby to směřovalo do této neznámé oblasti, jež je mimo dosah našich smyslů a mentálních dohadů, tak jako když je raketa vyslána do hlubokého vesmíru. Šrímad-Bhágavatam, jenž obsahuje esenci ze všech zjevených Písem praví, že božská láska je nejvytouženější a prvotní věc. Nesmíme sami sobě dovolit běhat tu a tam a hledat všední naplnění. Se vší silou musíme soustředit naši pozornost na božskou lásku. Božská láska je pro nás nejvyšší věcí, je nejvyšší v celém stvoření, nejvyšší ve věčnosti.
A přijetí postavení negativní strany je strategie jak setrvat ve vztahu s nejvyšší oblastí služby Kršnovi. Šríla Bhaktisiddhánta Saraswatí Thákura jednou složil verš, jenž vyjadřuje správný postoj. Pujala ragapatha gaurava bange mattala sadhujana visaya range. "Cestu božské lásky bychom měli uctívat a udržovat ji vždy nad námi jako náš nejvyšší cíl."
Nařídil, aby pro něj postavili domek na Govardhanu a řekl: "Budu žít tam. Nejsem způsobilý žít u Rádha-kundu. Proto budu bydlet v nižší pozici, avšak moji Guruové - Gaurakišora Dás Bábádží, Bhaktivinoda Thákura a další - jsou způsobilí sloužit tam. A tak budu chodit k Rádhá-kundu a sloužit jim tam, a pak se vrátím trochu níž na Govardhan. Tam budu pobývat. To je správná taktika jak si udržet subjektivní postavení v subjektivním světě.
Protože když si budeme myslet, že se nacházíme v nejvyšší části, vyšší realita se nám ztratí. Jen z trochu nižšího postavení můžeme pohlížet na tuto vyšší sféru s úctou. Jakmile si však začneme myslet, že jsme dosáhli nejvyššího postavení, že jsme již tam - nejsme nikde. To je povaha vyššího světa. Proto musíme udržovat úctyhodnou vzdálenost. Když se budeme snažit dívat přímo, přijdeme o to, ale když se budeme na tuto sféru dívat nepřímo, ze skrytého místa, pak můžeme vidět. Je to velice zvláštní. Když chceme přijít do přímého kontaktu s věcmi vyššího řádu, pak zmizí z naší zkušenosti. A když nemůžeme přijít do přímého kontaktu s nějakou věcí, můžeme o ní něco zjistit špionáží - je to něco jako špionáž. Snažíme-li se poznat ji přímo - je to nemožné. Můžeme to pozorovat pouze zpovzdálí. Tímto způsobem lze zakusit nejvyšší ontologickou pravdu. Přijde k nám jakoby náhodou, znenadání nás přijme a my Jej můžeme nalézt. Je Absolutní, je Autokrat, je Nezávislý. Kdykoliv se rozhodne ze Svého vlastního rozmaru, že nám to spojení dá, pak jej můžeme mít. Není to v naší moci. On není objekt, který můžeme mít přímo pod naší vládou. Je vždy výš.
Tímto způsobem můžeme dospět k vyšší realizaci. V nejvyšší líle Rádha-Govindy žádá Kršna Rádhárání, aby něco udělala, ale Ona odmítá: "Ne, neudělám to." Avšak to bylo přijato jako nejvyšší nálada negativní strany. Odmítnout Kršnovi jakékoliv Jeho přání se nazývá bhama-bháva. A Rádhárání má takovou povahu. To však zvětšuje Kršnovu dychtivost, horlivost. Celý tento systém je klikatý. Avšak to je doporučená cesta pro nejubožejší, aby mohli získat spojení s Nejvyšším. Je to úžasně důmyslné. Přímá transakce, čistá transakce tváří v tvář zde neexistuje. Vše je jako krádež. Vše se tam vykonává tajným způsobem. V nejvyšší sféře, ve sféře autokracie - je vše jako provozování černého trhu. Proto se to nazývá aprakrta - podobné nejnižší koncepci. V naší současné životní situaci nemůžeme snést autokracii. Je považována za nejnižší věc. Ale autokracie je i tam, v nejvyšším světě. A proto se nazývá aprakrta: nejvyšší oblast transcendentálního světa, která může vše harmonizovat.
Krása této sféry spočívá v tom, že dokonce i to co je zde považováno za nejnižší, tam může být harmonizováno. Harmonizující síla je tam tak velká, že to co je zde považováno za nechtěné, odporné a špatné je tam harmonizováno takovým způsobem, že tam dostane nejvyšší pozici. Kršnovo postavení je tak jedinečné, že Jeho magickým dotekem se nejnižší může stát nejvyšším. Díky Jeho přítomnosti skvrna není skvrnou, je čistá. Vědomí Kršny je dotek Kršny, krása nejvyššího řádu. Tak jako zázračný kámen neproměňuje ve zlato pouze stříbro, ale také železo, olovo nebo jakoukoliv jinou nižší věc, podobně zázračný kámen Kršny je tak mocný, že všechny nejnižší věci v naší koncepci obdrží díky Jeho magickému doteku nejvyšší postavení.
Raghunátha Dása Goswámí říká, že když nejsme schopni přijmout to jako pravdu, budeme svrženi na Vaikunthu: "Žijte tam, kde vládnou všeobecné zákony a kde je čestné jednání. Sestupte do země otevřeného, prostého jednání, kde můžete kalkulovat a žít si velice pěkně."

Pastýř krav

Ale vyšší svět ve Vrndávaně je velice diplomatický. Dokonce ani Brahmá a Mahádeva mu nemohou porozumět. Když byl Brahmá zmaten Kršnou, odevzdal se Mu a prosil o odpuštění: "Jak jsem mohl vědět, že Nejvyšší Pravda je pastýř krav s hůlkou pod paží a soustem jídla v ruce, hledajíce Své přátele?"
l
Brahmá řekl: "Mám jistý vztah s Mým otcem Nárájanou. Kdykoliv se vyskytnou nějaké potíže, obracím se na Něj s prosbou o radu a pak podle toho jednám. Ale s tímto druhem nejvyšší síly jsem se nikdy nesetkal. Pasáček s jídlem v jedné ruce a s hůlkou v druhé, hledající Své přátele - On je Nejvyšší? Je to nepochopitelné. Nyní vidím, že jsi daleko výš než můj otec Nárájana. Vaikuntha je říše kde vládnou zákony a čestnost jak víme. Ale nikdy předtím jsme neviděli takové zábavy s taktní a neznámou diplomacií. Neměli bychom být obviňováni za to, že jsme nevěděli o tomto druhu zábav, jež probíhají v nejvyšší sféře. Je to úžasné, skryté a neznámé. Je to však sféra tolika bohatství a sladkosti, jež jsou pro nás neznámé."
Thomas Gray jednou napsal:

"Kolik drahokamů s nejčistšími paprsky jasu
tmavé bezedné jeskyně oceánů ukrývají,
kolik květů se zrodí a vykvete neviděných,
a mrhají svou sladkostí v pustém větru."
(Elegy in a Country Churchyard)

Jak zvláštní je shledat, že pánem všeho je zloděj. Je vlastníkem všeho a přesto jedná jako zloděj. Vše Mu patří, a přesto hraje roli prostopášníka. Kršnovy zábavy jsou naprosto úžasné. Patří Mu všechno, ale On se chová jako zloděj, jako jeden z nás. To je zvláštní sféra a zvláštní druh zábavy.
Tam si jsou všichni rovni, a někteří Mu mohou být i nadřazeni. Otec a matka Absolutního Jej mohou trestat a Pán může plakat. Zde je bhakti. Kde je bhakti? Jaké jsou příznaky čisté oddanosti? Když je Nejvyšší Autorita podřízena služebníkovi - to je bhakti. Bhakta-paradhinah: Nejvyšší byl násilím přinucen, aby sloužil oddanému. Oddanost má tak zvláštní postavení a moc. Ksetra-hari prema bhajana: Nejvyšší stupeň oddanosti je ten, který může ovládnout Nejvyššího Pána a násilím Ho přimět, aby se stal přátelským služebníkem oddaného. Pán se odevzdává služebníkovi.
Nekonečný je k službám konečnému. Jsme schopni to pochopit? A nejen to, ale vše se děje tajně, různými diplomatickými způsoby. Čili, ve vědomí Kršny konečný dosahuje nejvyššího nepředstavitelného postavení, kdy Nekonečný přichází aby mu sloužil. Tak slavné a nemyslitelné postavení se zdá nemožné. Avšak to nemožné může být docíleno oddaností, rágou, láskou. Síla lásky je nepředstavitelná. Ačkoliv se to zdá nemožné, Nekonečný je poražen konečným. Jaké je toto nepředstavitelné postavení? Lze jej dosáhnout pouze láskou. A jak uctívaná a drahocenná je tato láska! Abychom získali pouhou kapku této božské lásky, žádná oběť není dostatečná. Proto jsme povzbuzováni "zemřít abychom žili." A tím je myšlena úplná smrt. Dosáhnout takovouto lásku je nejnemožnější z nemožného, avšak Maháprabhu přišel, aby nám to dal. Jak je velkodušný! On Sám přijal postavení agitátora, jenž chodí ode dveří ke dveřím a prosí: "Připojte se. Přišel jsem, abych všechny získal pro tuto vyšší sféru, kde Nekonečný může být otrokem konečného. Přijměte kapku této vzácné věci." Je to nejnemožnější z nemožného a nejnepochopitelnější z nepochopitelného.
Vzdejte se tedy vaší honby za divokou kachnou a shromážděte a soustřeďte všechnu vaší energii, abyste pokročili v této linii a snažte se vstoupit do chrámu božské lásky.
V Šrímad-Bhágavatamu (10.47.61) Uddhava říká:

asam aho carana-renu jusam aham syam
vrndavane kim api gulma-latausadhinam
ya dustyajam svajanam arya-patham ca hitva
bhejur mukunda-padavim srutibhir vimrgyam

"Gopie z Vrndávany se vzdaly svých manželů, dětí a rodin, kterých je velice obtížné se vzdát a obětovaly dokonce i své náboženské principy, aby přijaly útočiště u lotosových nohou Kršny, které hledají dokonce i samotné Védy. Modlím se, kéž bych se zrodil jako stéblo trávy ve Vrndávaně, abych mohl přijmout prach z lotosových chodidel těchto velkých duší na svou hlavu."
Risk zvětšuje náladu lásky. Je to nezbytná součást nejvyšší podoby lásky: riskovat takzvaný světský úspěch. Při hledání božské lásky bychom měli riskovat dokonce i překročení takzvané čistoty tohoto světa. To ovládá nejvyšší pozici. Přesto bychom to měli brát velice opatrně. Měli bychom následovat náladu pokory, jakou projevil Newton, o němž si jeho kolegové vědci mysleli, že ví všechno. On však řekl: "Já nic nevím." To je cesta správné realizace. Podle míry své skutečné čistoty si osoba bude myslet: "Jsem nečistý." To je pocit z kontaktu s Nekonečným. Jelikož Jeho přitažlivost je nekonečná, nelze to měřit jinak než tímto způsobem.
Čím více pokročíme, tím větší žízeň a dychtivost budeme pociťovat. To je charakteristika realizace Nekonečného. Do té míry do jaké osoba pokročí, se bude považovat za neschopnou a nekvalifikovanou. Nekonečného nelze nikdy pojmout.

mukam karoti vacalam
panghum langhayate girim
yat krpa tam aham vande
sri gurun dina-taranam

My nemůžeme pochopit Nekonečného, necítíme se způsobilí jakkoliv to popsat a tak zůstáváme jako němí a myslíme si: "Co mohu říct?" To On nás přiměje k tomu abychom mluvili, On nám otevírá ústa. Jinak zůstaneme němí. Bona fide hledající osoba je ohromena Kršnovými způsoby. Nemůže to nijak vyjádřit. Seshora však sestupuje síla, aby ho uzpůsobila něco říct. Tímto způsobem sem sestupuje pravda z vyšší úrovně. Osoba začne mluvit a dává průchod svým pocitům, tlačena touto vyšší sférou, vyšší bytostí. Ona sama nemá sílu kráčet, ale Pánova úžasná moc jí může pomoct přejít přes hory. To je milosrdná povaha Všemocného, Absolutního: díky Jeho síle se vše může pohybovat a žít. Yato va imani bhutani jayante, yena jatani jivanti, yat prayanti abhisamvisanti: "On je příčinou stvoření, udržování a následného zničení. Vývoj, zánik a mezi tím udržování. On je prvotní, univerzální příčina."
Bojujeme v cizí zemi o fiktivní zisky. Kršna se však zaměstnává láskyplným hledáním Svého dlouho ztraceného služebníka. Chce nás všechny zachránit a vzít nás domů. To je možné pouze milostí tohoto Absolutního. Odtud přichází vlna, aby nás vzala domů, kam nakonec vše vstoupí. Vše co bylo stvořeno splyne s touto jemnou existencí v čase úplného zničení tohoto světa. A poté znovu, s novým vývojem, se vše projeví. A někteří vstoupí do věčné líly a již se nevrátí do tohoto světa vykořisťování a odříkání.

Hledání Kršny

Musíme se dotazovat na Kršnu. Nejdříve bychom si však měli klást otázku: "Kdo jsem? Kde jsem? Co mám dělat abych mohl přistoupit k vyšší sféře?" Neustále se dotazujeme, ale na co? Nyní bychom měli doširoka otevřít naše srdce a dotazovat se na Něj. Je to pro nás naprostá nezbytnost. Nemůžeme se tomu vyhnout. Nedovedeme si představit jakou hloubku tyto otázky mají. Brahman, Paramátmá, Bhagaván. Dotazování se na Bhagavána je nejvyšší: hledání Šrí Kršny, Reality Překrásného.
Je to přirozená potřeba v nás, pro náš vlastní zájem, nemůžeme se tomu vyhnout. Rozumný člověk, který nechce podvádět sám sebe, se nemůže vyhnout hledání Šrí Kršny. Přirozený rys naší povahy je hledat štěstí. To je běžná otázka všech pohyblivých bytostí. Hledání Šrí Kršny znamená hledání rasy, nejvyšší podoby extáze.
Když vyzkoušíme sami sebe, budeme cítit a naříkat: "Co jsem to udělal? Jaká je moje potřeba? A jak já trávím své dny? Musím toho litovat, naříkat. Marnil jsem zbytečně své dny, zradil jsem sám sebe, dopouštím se sebevraždy. Mohu si stěžovat pouze sám na sebe a na své takzvané přátele. Nemáme tu co dělat." A tak procitni a naříkej, konej nebo zemři! Postupuj správným směrem neboť jinak zveš svou smrt. Všeobecné vyjádření smyslu života, veškeré existence, nejvědečtějším způsobem bude takovéto: hledejte Šrí Kršnu, Realitu Překrásného. To je nejvyšší cíl nejen pro lidstvo, ale pro celé stvoření. A tím budou všechny problémy vyřešeny a harmonizovány.
Jakákoliv námitka vůči této snaze je abnormální. Jakákoliv odchylka od tohoto všeobecného pokynu, výzvy, je falešná, nepotřebná a škodlivá. Toto je pravda, potřeba všech, všude kde se nachází život. Největší, velkolepé a přátelské volání na všechny, na celý svět - jediné přátelské volání - je toto: "Jděte za Kršnou!" To je jediné volání. Všechna ostatní by měla být umlčena. Všechny další náměty by měly být umlčeny, zastaveny, a když zůstane jen to jediné volání, zůstane jediné dobrodiní pro svět. A tak Upanišady praví: yasmin vijnate sarvam idam vijnatam bhavati yasmin prapte sarvam idam praptam bhavati. "Dotazuj se na to, jehož poznáním vše je poznáno a jehož dosažením vše je dosaženo."
Vychází svrchované volání a není to žádné sektářství. Abnormálně uvažující osoby to považují za sektářské, ale pro každou normálně smýšlející osobu je to nejvšeobecnější univerzální věc.
V současnosti vedeme spory v cizí zemi o neskutečný cíl. Ale seshora přichází sladká vlna, aby nás zachránila a vzala nás všechny domů. Pouze díky milosti Pánova láskyplného hledání Svých ztracených služebníků je to vůbec možné. A vše co se od nás očekává je, abychom se připojili k tomuto hledání Šrí Kršny a kráčeli k této božské doméně. Připojme se tedy k univerzálnímu pochodu k božské doméně, zachraňme se a vraťme se zpět domů, zpět k Bohu.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Všechny články zveřejněné od založení blogu jsou k nalezení v Archivu článků. Stačí kliknout na odkaz a můžete jimi libovolně procházet. V aktuálních článcích je uvedeno pouze posledních dvacet příspěvků.

s