Všechna  sláva  Šrí  Guruovi  a  Šrí  Gaurangovi

Hledání Šrí Krišny aneb Realita Překrásného (Kapitola první)

31. července 2010 v 18:22 | Šríla Bhakti Rakšak Šrídhar Dév–Gósvámí |  Hledání Šrí Krišny

Vědomí Krišny: láska a krása

Na počátku dvacátého století bengálský básník, Hemačandra napsal: "Je stále více zemí, jejichž význam vzrůstá. Například Japonsko je velmi malá země, ale zvedá se jako slunce. Pouze Indie spí věčným spánkem." Když se zmiňovala opačná část světa, řekl: "Amerika se vzpíná tak mocně, jakoby přišla spolknout celý svět. Někdy vykřikne válečným pokřikem a celý svět se chvěje. Její nadšení je tak velké, tak mocné, že chce vytrhnout svět ze sluneční soustavy a dát mu nový tvar, nový charakter." Takto mluvil Hemačandra o Americe. A podobně, Bhaktivédánta Svámí Mahárádža přišel dát světu nový tvar prostřednictvím vědomí Krišny. Jednou tak řekl: "My tam musíme jít a postavit vše novým způsobem - s vě­domím Krišny."
Co je vědomí Krišny? Vědomí Krišny znamená skutečná láska a krása. Pravá láska a krása musí převládat; ne sobectví, ani exploatace (vykořisťování). Obvykle, když vidíme krásu, myslíme si, žekrása musí být vykořistěna. Ve skutečnosti je krása kořistníkem, krása je pánem a krása je ovládajícím principem.
A co je láska? Láska znamená obětovat se druhým. Neměli bychom si myslet, že oběť je pro naši exploataci. Kdo je příjemcem oběti? Je to naše strana? Ne. My jsme ve skupině těch, kdo se obětují. Jsme ovládaná negativní strana, strana Mahábhávy. Základním principem lásky je oběť. Avšak oběť komu? A kdo je příjemcem? Láska je příjemcem: každý by měl přispívat do centra, ale nikdo by z něj neměl energii odvádět. "Zemři, abys žil." S tímto duchem bychom se měli spojit a pracovat pro skutečnou lásku a krásu. (Pozn. "Zemři, abys žil," zde znamená opustit materiální život a přijmout duchovní život.)

Korouhev lásky

Krása ve světě zvítězí. Láska ve světě zvítězí. Obětujeme vše abychom viděli, že prapor božské lásky zavlaje po celém světě, neboť zlomek oné božské lásky bude schopen uchovat mír a rozdávat mír ve všech směrech. Tak jako bojující vojáci obětují vše a pokládají své životy aby z toho jejich krajané měli v budoucnu prospěch, tak i my bychom měli obětovat své životy a pracovat pro to, abychom přinesli každému skutečný mír.
Ve Vrndávaně, Krišnově zemi, je výše oběti neomezená! Oddaní jsou ochotni pro Krišnu nasadit vše. Je-li tento princip oběti nastolen, pak automaticky následuje mír.
Vědomí Krišny by mělo být ustanoveno nad všemi ostatními koncepcemi, neboť ty jsou určeny k podřízenosti vědomí Krišny. Ideál Vrndávany, Krišnova sídla, přesahuje všechny ostatní ideály. Při teistickém srovnávání stojí koncepce Šrí Čaitanja Maháprabhuovy líly nad všemi ostatními koncepcemi. Zde teismus dosahuje svého vrcholu. To je náš nejvyšší cíl, a krok za krokem by měl být vysvětlen, promyšlen, přijat a kázán.

Atomová smrt

Co prospěšného jinak očekáváte od vaší současné činnosti? Čeká vás jen smrt. Jste tak hrdí na tuto vědeckou civilizaci a tolik se chvástáte. Smrt vás však nemine, ať už je atomová nebo přirozená. Smrt nemůžete překročit. Jeden anglický básník napsal:

Chlouba erbu, pompa moci,
na všechnu tu slávu a vše,
co kdy bohatství přineslo,
stejně nevyhnutelná hodina čeká;
cesta slávy vede pouze do hrobu.
-Thomas Gray, Elegy in a Country Churchyard

Nesnažíte se vyřešit největší nebezpečí. Říkáte, že jste velcí myslitelé, velcí muži, kteří by měli vzbuzovat úctu společnosti, ale všeobecně nevyhnutelným problémem je tu pro každý atom smrt. Jak chcete přispět k vyřešení největšího nebezpečí, které pohltí každého - vědce, hmyz či virus? Jaké je vaše řešení smrti? Učinili jste něco pro to, abyste se vyrovnali s tímto univerzálním nebezpečím? To, čím se v současnosti zabýváte, je exploatace a jako reakci přivoláváte nižší život. Využíváte přírodu a každý, kdo z toho má prospěch, bude muset zaplatit do haléře i s úroky.
"Každá akce přináší stejnou a opačnou reakci." To je vaše tvrzení. Co jste však učinili, abyste našli řešení? Ohrožujete osud světa vašimi fascinujícími návrhy zdánlivého blahobytu. Co to má znamenat? Vyhýbáte se největšímu nevyhnutelnému nebezpečí, a proto je váš život marným úsilím. Svým způsobem jste zrádci společnosti. Pojďte s odvahou čelit skutečnému, společnému a nejnebezpečnějšímu problému a řešte jej, jinak opusťte pole a běžte pryč. Přenechejte to nám. My prokážeme, že svět je příbytkem dokonalého štěstí: visvam purna sukhayate.

Ponořte se hluboko do reality

Abyste tomu však porozuměli, museli byste se ponořit hluboko do reality, ne do sféry těla a mysli, ale do sféry duše. Budete se muset vnořit hluboko do reality, která je v nás. Není to cizí věc, kterou lze získat půjčkou. Duše je v každém jednotlivci, dokonce i v hmyzu a stromech. Musíme se tedy povznést do sféry duše, eliminovat jak fyzické, tak mentální obaly a nalézt své vlastní já. Tam naleznete klíč ke skutečnému světu, kde stojí za to žít.
Řešení tu je. Mnoho mahájanů, velkých světců, v každém náboženském vyznání dalo každý do jisté míry náznak. My však tvrdíme, že Indie přinesla nejvyšší koncepci duchovního světa v Bhagavad-gítě a Šrímad-Bhágavatamu. Proto vás všechny vyzýváme: nejsme snílci; jsme ti nejpraktičtější myslitelé. Nevyhýbáme se žádnému problému slovy: "To je neřešitelné." Nepatříme ke straně, která chce snadno prestiž a slávu. Nechceme se srovnávat s těmito falešnými lidmi. Pojďte a přesvědčte se, zda sféru reality lze nalézt. Nemusíte vynakládat žádnou energii ve vašem úsilí, tak přijměte náš program, zkuste jej a uvidíte.
Kde jste? Kdo jste? Co je skutečnou povahou světa? V Koránu, v Bibli a ve Védách a v každém dalším Písmu byla dána naděje, náznak o skutečném životě. Je to vše podvod? Čím nám materialisté učarovali? To kouzlo je jen pro ty, co chtějí žít v sebeklamu. A to je vtahuje do země půjčky a dluhu, země, kde každá akce má stejnou a opačnou reakci. Božská civilizace by měla být vtažena do sféry ve které se snažíme následovat cestu ukázanou velkými světci a Písmy. Není to nerozumné. Není to šílenství. Pojďte, rozum zde lze také použít.
Šrí Čaitanja Maháprabhu vyřešil všechny naše problémy alegorickým příkladem. Řekl: "Vidíme, že jsi chudý. Snadná pomoc! Tvé bohatství je pod zemí tvého vlastního pokoje. Snaž se je jen odkrýt. Nepřistupuj k němu z jižní strany, karmické metody dej a ber, neboť cokoli, co uděláš, přinese nějakou reakci, která tě lapí, nedá ti klidu a ty nebudeš mít čas, abys přišel na správnou odpověď. Přistoupíš-li k skrytému bohatství ze západní strany, systému jógy, ovládáním subtilních sil přírody, získáš nadpřirozené mystické síly, které tě okouzlí a odvedou tvou pozornost od kýženého cíle. Tvá vlastní činnost špatným směrem vytvoří překážky tvému prospěchu.

Fantom samadhi

Přistoupíš-li k pokladu od severu, ze strany onoho velkého brahmásmi, neosobní koncepce s pomocí chybné interpretace logiky Védánty, pak vstoupíš do věčného samadhi; onen velký fantom tě spolkne, tvá existence nebude nikde, a kdo tu bude, aby se radoval z klidu získaného bohatství?
Pouze když přistoupíš z východní strany, pak pomocí oddanosti získáš ono bohatství snadno. Je to směr východu slunce, směr dávající světlo. A ono světlo není dáno naší silou; to světlo je ze zdroje všech světel: zjevená Pravda. Šíří se z oblasti, která je nám neznámá. To,světIo je zjevené poznání, bhakti, cesta oddanosti.
Přijměte za vlastní tuto cestu ve vašem hledání skutečného bohatství ve vás a snadno naleznete vaše vlastní já, které je vrcholně krásné (ascaryavat pasyati kascid enam). Když zjistíte, že vaše vlastní já je tak krásné, budete zahanbeni, přemítajíce: "Jak jsem mohl být sveden kouzlem tohoto světského světa? Jsem duše. Jak je to možné, že mi májá svou silou natolik učarovala, že mé vlastní já, které je tak krásné a cenné, bylo stáhnuto do klamu. Klidu, který je ve mně, si vysoce cenili duchovní velikáni, avšak já jsem přišel do spojení se smrtelnými a špatnými, zkaženými věcmi. Jak? Je to vrcholně krásné, ale já byl oklamán."
Pak od duše, átmy, k Nadduši, Paramátmě, pak od Vásudévy k Nárájanovi, a pak od Nárájany ke Krišnovi. Progresivní chápání v realizaci Boha není nevědecké; je vpravdě vědecké. Je to vijnana, vědecké poznání:
K
jnanam te 'ham sa-vijnanam
idam vaksyamy asesatah
yaj jnatva neha bhuyo 'nyaj
jnatavyam avasisyate

V Bhagavad-gítě (7.2) Krišna praví: "Nyní ti, Ardžuno, vyjevím vědecké poznání nejen o duši, ale také o její síle. Mysl, smysly a kvality hmotné přírody jsou všechny ne-átmou, čili materiální. Existuje přímý a nepřímý přístup k realitě, o čemž tě nyní poučím. Prosím, naslouchej Mi pozorně: jnanam te 'ham sa-vijnanam. Co to znamená? Existuji Já a Má síla, a jíva, živá bytost, je okrajová síla, která vyplňuje všechny tyto materiální světy." Kdyby byla jíva-šakti, duchovní síla, stažena, pak by vše bylo kámen, a koho by zajímala exploatace? Všechna tato bojová tendence, ona tendence po exploataci by se zastavila, kdyby okrajová síla, jiva, byla od hmoty odtažena. Vše by bylo mrtvé. Duše vstoupila do tohoto materiálního vědomí a učinila je pohyblivým. Měli byste tomu správně vědecky rozumět. Nechybí nám schopnosti vám dát vědecké vysvětlení.

Sféra sebeklamu

Vyšší koncepce jemnějšího světa existuje. Je skutečná a místo, kde se s veškerým úsilím snažíte udržet a které považujete za skutečné, je neskutečné.

ya nisa sarva-bhutanam
tasyam jagarti samyami
yasyam jagrati bhutani
sa nisa pasyato muneh
(Bhagavad-gíta 2.69)

"Jste spící ve věci vašeho vlastního zájmu a skutečné pravdy, zatímco jste probuzeni ve sféře sebeklamu." Je nutné, abychom se upevnili ve sféře reality a v nejvyšší míře se ji snažili předat druhým.
A kázat znamená toto: "Upřímně věřím ve vědomí Krišny a vrcholně se z něj raduji. Vidím v něm i svou budoucnost. A protože cítím, jak je vysoce radostiplné, užitečné a prospěšné, přišel jsem, abych je dal vám, svým přátelům. Měli bychom řídit naše životy podle principů vědomí Krišny, jak tomu učí duchovní mistr. Přijměte je a naplníte tím úspěšně cíl svého života."

Rasa, štěstí, extáze

Takto musíte přistoupit ke každému s vědomím Boha, s vědomím Krišny. Musíme ukázat, jak se vědomí Boha nakonec prolíná do vědomí Krišny. Musíme pohotově, krok za krokem dokázat, že Krišna je rezervoárem veškeré radosti (akhila rasamrta murtih). Co je vědomí Krišny? Rúpa Gósvámí je vědecky definoval. Rase, radosti, se nelze vyhnout. My všichni chceme rasu. Každý, každá jednotka, i ten nejnepatrnější zlomek tohoto světa vždy touží po rase, štěstí, extázi. A veškeré možné fáze rasy jsou zosobněny v Krišnovi. Snažte se pochopit, jak tomu je. Co je rasa? Jaká je její povaha? Jak lze rasy porovnávat? Takto, krok za krokem, nutně dojdete ke koncepci Božství - Krišnovi. Není to příběh ze starých indických Písem. Krišna není předmětem příběhu, ale faktem. Musíte vykročit a postavit se tváři v tvář živoucímu faktu, Realitě. Budeme se co nejlépe snažit ukázat vám, že je to fakt. Krišna je fakt. On je Realita, a Realita je pro Sebe.
Musíte zaplatit za cíl. Musíte "zemřít, abyste žili, " a tím ucítíte, že to není podvod. Když na cestě postoupíte, ucítíte to (bhaktih paresanubhavo viraktir anyatra ca). S každým krokem vpřed budete cítit tyto tři věci: uspokojení, živiny a vykořeňování vašeho hladu. Vaše prahnutí se zmenší. Obvykle cítíme: "Chci to, chci ono, chci vše - a stále můj hlad není uspokojen. " Vy však pocítíte, že váš hlad je utišen tím, jak postupujete ve vědomí Krišny.
A to, o čem jste si dříve mysleli, že vám dá úlevu, vás přirozeně opustí. Jejich obchod přestane, všichni se stáhnou, vaše přirozená tendence k duchovnímu vývoji automaticky vzroste a vy zjistíte, že se váš pokrok zrychluje. "Budete tyto tři věci prakticky cítit. Pojďte tedy a přijměte, co hlásáme." Takto je třeba zcela přistoupit ke všemu, nechávajíce výsledek na Pánu.

Plody energie

Jsme pouze prostředníky a pracujeme, protože On nám dal pokyn. Musíme si tedy pamatovat, co je bhakti, co je pravá oddanost. Cokoli učiním, cena, kterou za to získám, není pro mne. Já jsem pouze prostředníkem. Zisk má jít k vlastníkovi, k mému Pánu, Krišnovi. S touto myšlenkou bychom měli jednat, to je pravá bhakti. Jinak naše činnost bude karmma-katidou: zištnou činností. Já sám si chci užívat výsledné karmmy. Výsledek však má jít k mému Pánovi. Jsem Jeho služebníkem a pracuji pod Jeho vedením. Jsem Jeho otrok. Nejsem vlastník. Nejsem vhodný k tomu, abych přijímal plody energie. Pánem energie je Nejvyšší Pán a všechny výsledky energie by měly směřovat k Němu, aniž by někdo během procesu něco měnil: Takový přístup by měl mít každý činitel. Pak to bude pravá bhakti. My nejsme příjemci, On je příjemce. Stále si musíme být vědomi toho, že jediným výsadním příjemcem je On. Pouze tehdy jsme oddanými. Nejsme příjemci, ale nezištnými pracovníky. V Bhagavad-gítě (2.47) se praví:

karmany evadhikaras te
ma phalesu kadacana
ma karma-phala-hetur bhur
ma te sango 'stv akarmani

"Jsi oprávněn vykonávat své povinnosti, nemáš však právo na žádné plody z těchto činností." Toto je velké varování. Krišna praví: "Nemysli si že tím, že si neužíváš plodů svých činů, máš důvod k tomu, aby ses nenamáhal pracovat - nikdy." Myslet si, že když nejsem příjemcem, tak že nebudu pracovat, je to nejodpornější zatracení. Také nesobecká činnost je nižšího řádu. Abychom uspokojili Nejvyššího Pána musíme konat zbožnou službu. To je bhakti, neboli oddanost. A v bhakti je také gradace. Mezi vidhi-bhakti, vypočítavou oddaností a rága-bhakti, spontánní oddaností je velký rozdíl.

Autokrat, despota a lhář

Bůh není konstituční monarcha. Bůh je autokrat. Pracovat pro autokrata je nejvyšší koncepcí oběti. Jaký stupeň nesobeckosti a odvahy je zapotřebí ke službě autokratovi, despotovi, lháři, který si dovolí cokoli? Nejen to, je to Jeho normální stav. Není to přechodný temperament, ale Jeho věčná niterná povaha. Krišna je autokrat, neboť zákon emanuje z Něj. Autokrat je nad zákonem. Tam, kde jsou mnozí, je potřeba zákona; tam, kde je pouze jeden, není třeba zákona. Krišna je despota, je však absolutně dobrý. Byl-li by Jeho despotismus nějak kontrolován, byl by to svět, který by utrpěl ztrátu. Dobro musí cele plynout. Je na tom neco špatného? Lze proti tomu něco namítnout? Dobro musí mít svou svobodu plynout kamkoli. Říkáme-li že Bůh je absolutní dobro, co ztratíme tím, když Mu přiznáme autokracie? Měli by autokraty být nevědomci a blázni? Ne. Absolutní dobro musí mít úplnou autokracii. Ne že zákon Mu bude svazovat ruce. Tím bychom mnoho tratili. Krišna lže aby nás zlákal, protože my nejsme schopni pochopit celou pravdu. Krišna se stal lhářem aby nás nalákal a my došli postupně k pravdě. Především jde o to si uvědomit, že On je veškeré dobro, a tudíž vše, co z Něj emanuje musí být dobré. Jakákoli chyba je chybou z naší strany. To my jsme zneuživateli. On nic nezneužívá. On toto ukazuje jako Svou hru, lílu. Vše patří Jemu, proto žádné lhaní. Řekne-li: "Budiž světlo," tak je světlo, "Budiž voda," je voda. Má-li takovou potenciální moc, může tu být nějaké lhaní? My se musíme obětovat Krišnovi, neboť On je absolutním dobrem, krásou a láskou. Víra a nesobeckost se vyžaduje až do tak vysokého stupně. Přijmeme-li vědomí Krišny jako náš nejvyšší ideál, pak bude taková oběť nezbytná, avšak oběť znamená život: "Zemři, abys žil." Obětí se nic neztrácí. Dáváním sebe můžeme jen získat.
A tak kírtana, či kázání, bylo přijato jako prostředek k cíli. Existuje tolik způsobů jak oslovit duše tohoto světa kírtanem: přímo, skrze knihy, sankírtanem, neboli hromadným kolektivním zpíváním svatých Jmen. Když pomáháme ostatním, pomáháme sobě: pomůžeme svému vlastnímu štěstí a své vlastní víře. Nejenže naším prováděním kírtanu získají ostatní, ale také náš zisk bude věčný.

Věčné vakuum

Krišna praví v Bhagavad-gítě (2.47) "Nikdy nelpi na opomíjení svých povinností (ma te sarigo 'stu akarmani). Jen proto, že jsi žádán, abys pracoval pro Mne, přestaneš pracovat? Nepoddávej se oné bolestivé reakci, neboť pak budeš zatracen. Nelpi na opomíjení práce a nestávkuj. To je nebezpečné vakuum. Neskákej do onoho věčného vakua, ale pracuj pro Mne a budeš prospívat. Krišna praví: "Zanech všech možných druhů povinností a výlučně se odevzdej Mně (sarva dharman parityajya mam ekam saranam vraja). Toto je Mé postavení: Jsem ti strážcem i přítelem, jsem ti vším. Tvůj cíl života má být nalezen ve Mně. Věř tomu, Ardžuno. Jen Já tě neoklamu. Jsi Můj přítel - tím si bud jist."

man-mana bhava mad-bhakto
mad-yaji mam namaskuru
mam evaisyasi satyam te
pratijane priyo 'si me

"Vždy na Mne mysli, staň se Mým oddaným. Uctívej Mne a klaň se Mi. Takto ke Mně zajisté dojdeš. Můj drahý příteli, čestně ti slibuji, že mluvím pravdu. Já jsem vše, jsem naplněním nejen tvého života, ale i všech ostatních. Takové je Mé postavení z absolutního hlediska. Vždyť jsi Mým přítelem. Nezklamu tě. Můžeš Mi věřit. Slibuji ti to."
Jak bezostyšně se zde Krišna o Sobě vyjadřuje. Tak naléhavě přišel za Sebe prosit - pro náš prospěch. A záznam je uchován v Bhagavad-gítě pro naše poučení. Pán Krišna pak přišel jako Šrí Čaitanja Maháprabhu, aby kázal Sám o Sobě. Přišel jako Svůj vlastní agitátor se Svými věčnými společníky. Vzal s sebou dokonce Šrímatí Rádhárání, zosobněnou oddanost, řka: "Ukáži, jak okouzlující je Tvé postavení ve službě Mně, jak krásná a povznášející může být oddanost Mé druhé polovičky. Pojď proto se mnou." A Baladéva přišel jako Nitjánanda, aby agitoval a Vrndávana sestoupila, aby šířila sebe samu v Navadvípu. Jsme tedy nej­více zadluženi agitátorovi, zejména když přišel Sám Krišna osobně agitovat a ukázat jak krásná, jak ušlechtilá a jak obětující se je božská láska.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Všechny články zveřejněné od založení blogu jsou k nalezení v Archivu článků. Stačí kliknout na odkaz a můžete jimi libovolně procházet. V aktuálních článcích je uvedeno pouze posledních dvacet příspěvků.

s