Všechna  sláva  Šrí  Guruovi  a  Šrí  Gaurangovi

Subjektivní Bhagavad-gítá

26. srpna 2010 v 11:58 | Šríla Bhakti Rakšak Šrídhar Dév–Gósvámí |  ČLÁNKY
Jedenáctá kapitola z knihy Subjektivní evoluce vědomí

Krišna a Ardžuna
Šríla Višvanátha Čakravartí Thákura a Baladeva Vidjabhúšana podali komentář k Bhagavad-gítě a Džíva Gósvámí také předložil vysvětlení různých veršů. Bhaktivinoda Thákura podal své vlastní vysvětlení, a komentáře Baladevy Vidjabhúšany a Višvanáthy Čakravartího zahrnul do svého bengálského překladu Bhagavad-gíty. Původní výklad byl od Šrídhary Svámího a Šrí Čaitanja Maháprabhu velice ocenil jeho výklad k Šrímad-Bhágavatamu a Bhagavad-gítě.
Já jsem se pokusil vrhnout nové světlo na některé verše v Bhagavad-gítě. Na základě toho, co řekli předešlí komentátoři, jsem ukázal další vývoj madhura-rasy v Bhagavad-gítě a dokonce i milostný vztah parakíja-rasy. Když jsem probíral mé vysvětlení s Bhaktivedántou Svámím Mahárádžou, zeptal jsem se ho: "Na tomto místě v Bhagavad-gítě jsem podal své vysvětlení zahrnující madhura-rasu. Co si o tom myslíš?" On mi řekl: "Co víc se dá říct? Tvůj výklad je naprosto správný."
Přesto, byla to nová koncepce, kterou jsem tam uvedl. Našel jsem parakíju, oddanost gopií ke Krišnovi v milostné lásce, představenou ve verši tesam satata yuktanam...yena mam upayanti te. Tak jako má Šrímad-Bhágavatam čtyři podstatné verše, v Bhagavad-gítě existují čtyři podstatné verše, které obsahují samotné jádro, samotnou podstatu celé ontologické koncepce Bhagavad-gíty.
V Bhagavad-gítě 10.8. je první z těchto základních veršů tento:

aham sarvasya prabhavo
mattah sarvam pravartate
iti matva bhajante mam
budha bhava-samanvitah

"Já jsem původ všeho. Vše pochází ze Mě (včetně všech koncepcí o Absolutní Pravdě a dokonce i Mého vlastního uctívání). Moudré osoby, které mají toto úplné poznání, Mě uctívají s bhávou, hlubokou oddanou extází."
Zde Krišna říká, aham sarvasya prabhavo, mattah sarvam pravartate: "Vše pochází ze Mě, včetně všech koncepcí o Absolutní Pravdě." V Bhagavad-gítě jsou dány tři hlavní koncepce Absolutního: Brahman, Paramátmá a Bhagaván. Brahman znamená všeobsáhlý aspekt Absolutního. Paramátmá znamená všeprostupující aspekt Absolutního a Bhagaván znamená osobní koncepci Absolutního.
Džíva Gósvámí popsal ve své Bhakti-Sandarbě skutečný význam Bhagavána, Osobnosti Božství. Všeobecný význam Bhagavána je: "ten, který ovládá všechny druhy energií." On osobně ovládá všechny druhy energií. To je koncepce Bhagavána, kterou představuje Narájána na Vaikuntě. Ale Džíva Gósvámí podal obzvláště jemné vysvětlení Bhagavána. Říká, že Bhagaván znamená bhajaniya sarva-sad-guna-visistha: povaha Bhagavána je taková, že cokoliv (kdokoliv) přijde do kontaktu s Ním, bude cítit přirozený služebnický sklon k Jeho okouzlující Osobnosti. Má takové vlastnosti, že každý je přitahován sloužit Mu, milovat Ho. Přitahuje lásku každého.
Každý Mu chce sloužit - to je Bhagaván.
Má takové vlastnosti, že přitahuje každého, aby Mu sloužil. Toto speciální vysvětlení Džívy Gósvámího jsem zahrnul do svého komentáře k výše uvedenému verši v Bhagavad-gítě. V Šrímad-Bhágavatamu byly popsány tři fáze Absolutní Pravdy (všeobsáhlý Brahman, všeprostupující Paramátmá a všepřitažlivá Absolutní Osobnost, Bhagaván). Ve svém výkladu jsem popsal, že Krišnův výrok zde (aham sarvasya prabhavo) znamená: "Já jsem svajam bhagaván, Původní Osobnost Božství. Já jsem zdrojem těchto tří koncepcí Absolutního. A jsem původem nejen Brahmanu, všeobsáhlého absolutna a Paramátmy, všeprostupujícího absolutna, ale také Nárájany, Pána všech energií, které vzbuzují ve všech úctu. Jsem původ všech: jsem svajam bhagaván."
Tímto způsobem jsem interpretoval význam aham sarvasja prabhavo. A v dalším řádku, kde Krišna říká: mattah sarvam pravartate, na to se musíme zaměřit jemnějším způsobem. Krišna říká sarvam pravartate: "všechno pochází ze Mě." S tímto Krišna říká: "Dokonce i uctívání Mě pochází ze Mě. Já to vyjevuji. Já Sám uctívám Sám Sebe jako guru, Má jemnější energie.
Tato energie jsem Já Sám. A Má nejjemnější energie je Šrímatí Rádhárání. Skrze Mou energii uctívám Sám Sebe. Každý pohyb pochází ze Mě; dokonce i Mé vlastní uctívání, Má vlastní služba je zahájená Mnou, v Mé roli gurua. Vyjevuji to veřejnosti, aby Mě mohli řádně uctívat. Proto se guru nazývá Bhagaván, protže se ode Mě neliší (acaryam mam vijaniyam)."
Nejjemnější energie Bhagavána je Rádhárání. Guru je tedy v nejvyšším smyslu, stejně jako služba v nejvyšším smyslu, zastoupen v Šrímatí Rádhárání. Dále Krišna říká: "Ti, kteří mají toto poznání, Mě budou uctívat: iti matva bhajante mam." Ti, kteří chápou tuto koncepci, že Rádhárání Mu slouží nejvyšším způsobem, bude sloužit Krišnovi pod Jejím vedením. To je radha-dasyam, božská služba Šrímatí Rádhárání. A s tímto pochopením má přijít uctívatel uctívat Krišnu.
V mém podání jsem to vzal tak, že je to Krišnův záměr když říká: iti matva bhajante mam. "S tímto poznáním Mě uctívají." Myslí tím: "ti, kdo vědí, že uctívání Mě pochází ze Mě a že Má nejjemnější energie Mě uctívá nejlépe, Mě bude uctívat pod vedením Mé nejjemnější energie."
Zde nacházíme důležitost radha-dasyam, služby Šrímatí Rádhárání, nejvyššího cíle následovníků Rúpy Gósvámího, rupanuga-gaudiya-sampradayi. Zde Krišna říká: "S poznáním že je to Má nejjemnější energie, která Mě uctívá nejlépe, Mě mají uctívat pod vedením Mé prvotřídní uctívatelky Šrí Rádhy. S touto ideou Mě bude osoba uctívat vždy pod vedením Mé nejjemnější šakti, Šrímatí Rádhárání, nebo Jejího představitele, Šrí Gurudevy. Tímto způsobem Mě mají vždy uctívat pod Jejich vedením a nikdy jako přímí uctívatelé." To je význam iti matva bhajan-te mam. Poté Krišna říká: budha bhava-samanvitah. Zde budha znamená, ti s jemným teistickým intelektem (sumed-hasah). V Bhágavatamu je řečeno, že ti s jemným teistickým intelektem to budou schopni ocenit (yajanti hi sumedhasah). Jemná teistická inteligence je výsledkem štěstí, které přichází seshora (sukrti); nelze to nabýt vlastní snahou.
Toto vnitřní směřování a vedení může přijít pouze z nirguna neboli transcendentální sféry. Budha zde znamená: "ten, kdo má přímé spojení s nirguna, transcendentální sférou. Jeho inteligence nepřichází z této májické oblasti, ale z duchovní úrovně. Pouze taková osoba může ocenit tyto jemné body.
V Bhágavatamu je řečeno:

krsna-varnam tvisa-krsnam
sangopangastra-parsadam
yajnaih sankirtana-prayair
yajanti hi sumedhasah

"Ti, kdo mají jemný teistický intelekt (sumedhasah) budou uctívat Šrí Čaitanju Maháprabhua sankírtanou, nikoho jiného."
Čili, tento verš z Bhagavad-gíty znamená: "Ten, jehož oddanost je výsledkem úrovně nirguna, jejichž víra není nabyta z tohoto světa nepochopení, Mě budou uctívat skrze radha-dasyam." Zde bhava-samanvitah znamená raga-saman-vitah - to jest, že uctívají Krišnu s anuraga, s láskou. Jejich spříznění s Krišnou, jejich oddanost Jemu, není pod vládou zákonů; nepochází ze striktního následování Písemných nařízení, ale z bhávy, vnitřní inspirace.
Toto uctívání se nazývá raga-marga, cesta spontánní přitažlivosti. Písemní nařízení obsahují kalkulaci ztráty a zisku. Ale uctívání bhava samanvitah nepochází z žádného zvažování ztráty a zisku; proudí přirozeně skrze lásku a přitažlivost ke Krišnovi. Je to jnana-sunya bhakti, neobsahující kalkulaci, ztrátu a zisk: jnana-karmadyanavrtam.
Další ze čtyř podstatných veršů, které obsahují celé poselství Bhagavad-gíty je tento (10.9):

mac-citta mad-gata-prana
bodhayantah parasparam
kathayantas ca mam nityam
tusyanti ca ramanti ca

"Srdce a mysli Mých oddaných jsou vždy naplněny myšlenkami na Mě a neustále prožívají radost a extází při rozhovorech o Mně."
Zde Krišna říká: "Já jsem v jejich srdcích, v jejich myšlení (mac-citta mat-gata-prana). Celý svůj život, celou svou energii odevzdávají Mně, využívají ji pro Mě. Svou prana-sakti, životní energii také odevzdávají pro Můj účel. Uvnitř na Mě neustále myslí, odevzdávají celou svou energii Mně a mluví o Mně, aby zvětšili své vzájemné porozumění (bodhayantah parasparam). Rádi o Mně spolu hovoří, nemluví o ničem jiném. Jsem jediný předmět jejich diskuse (kathayantas ca mam nityam). Ať už dělají cokoliv, nebo jsou kdekoliv - všude, Já jsem předmět jejich rozhovorů."
A dále Krišna říká: "V tom nacházejí velké uspokojení (tusyanti ca ramanti ca)." Vnitřní význam tusyanti ca ramanti ca je následovný. Jsou tu popsány dvě úrovně oddaných. Po vatsalya-rasu, neboli rodičovskou náladu oddanosti, cítí oddaní Krišny velké uspokojení (tusyanti). A nad tím je vyšší druh uspokojení (ramanti), pocházázející z madhura-rasy. Tak jako se manžel a manželka těší z určitého druhu spojení, Krišnovi oddaní cítí extázi (ramanti) ve spojení s Ním díky rozhovorům o Něm. Zde se áčárjové shodují, že slovo ramanti označuje manželství a že oddaní v manželství mohou prožívat velmi hluboké spojení manžela a manželky ve vztahu s Krišnou. Ve společnosti Krišny cítí extázi manželství, ramanti ca. Extázi cítí i když o Něm jenom mluví. Význam slova ramanti byl vysvětlen na různých místech Višvanatáthou, Baladevou, Bhaktivinodou Thákurou a připustil to dokonce i Šankaráčárja, který souhlasí, že slovo ramanti vyjadřuje manželství.
Pak je tu další verš v kostce z Bhagavad-gíty (10.10):

tesam satata-yuktanam
bhajatam priti-purvakam
dadami buddhi-yogam tam
yena mam upayanti te

"Těm, kdo Mě neustále s oddaností uctívají, dám inteligenci, díky které ke Mně mohou dojít."
To je všeobecný význam tohoto verše, ale existuje i hlubší význam. Zde Krišna říká: "Ty osoby, které se nepřetržitě zaměstnávají Mnou (satata-yuktanam), které jsou neustále ve Mně, které jsou spojeny se Mnou, které Mi svými srdci slouží s velkou láskou a úctou, dadami buddhi-yogam tam - inspiruji je inteligencí, díky které ke Mně mohou dospět. Přijdou do bližšího spojení se Mnou." Ale zjistil jsem, že je to přebytečné, když Krišna už jednou řekl satata-yuktanam, "Ty, jejichž oddanost je nepřetržitá, kdo jsou vždy ve spojení se Mnou." Když už jsou jednou ve spojení s Krišnou, pak se nabízí otázka, proč říká znovu: "Přijdou ke Mně."
Krišna už řekl, že tito oddaní hovoří jenom o Něm, myslí jen na Něj, těší se z Něj a jsou vždy zaměstnáni ve službě Jemu. Říká: "Slouží Mi s oddanou láskou, ale pak říká: "Dám jim inspiraci, díky které ke Mně mohou dospět." (mam upayanti te). To je přebytečné. Bylo řečeno, že už jsou spojeni s Krišnou; proč tedy znovu "přijdou ke Němu?" Jak máme tento Krišnův výrok "přijdou ke Mně" harmonizovat? A tak jsem našel hlubší význam slov mam upayanti te. Usoudil jsem, že slovo upayanti, které všeobecně znamená "přijdou," naznačuje upapati, neboli "milostný." A tak upayanti - "přijdou ke Mně" - znamená, že budou považovat Krišnu za upapati, milence. Ve společnosti je zákonný manžel, neboli pati a je také milenec, upapati. Ve Vrndávaně gopie nemají Krišnu jako svého právoplatného manžela, ale jako pána, pána jejich srdcí. Zde Krišna říká: "Inspiruji ty, kteří jsou neustále zaměstnáni v oddané službě, aby ke Mně přišli." Jaké oddané zde Krišna inspiruje? Ty, kteří jsou ramanti, nejvyšší skupina oddaných, kteří jsou s Ním spojeni v manželství, v plné rase - mukhya rase. Krišna zde říká: "Já je inspiruji, aby ke Mně přišli, považujíce Mě za milence, upapati. Říká: bhajatam pritipurvakam: to znamená prema, kterou lze běžně najít v madhura rase, manželství. Čili, skutečný význam tohoto verše je, že Krišna inspiruje ty, kteří jsou s Ním v manželském spojení, aby k Němu přišli a viděli Jej jako milence, upapati. A jak k Němu přijdou? Inspiruje je, aby k Němu přišli bez jakéhokoliv zvažování společenských nebo písemných požadavků.
A tak, inspirováni Krišnou zevnitř, překračujíce Písemné a společenské regulace a dokonce podvádějíce své vlastní manžele, jsou gopie spojeny s Krišnou v milostném manželství (parakiya).
 


Komentáře

1 MatDums MatDums | E-mail | Web | 16. července 2018 v 17:55 | Reagovat

Can Keflex Cause Constipation  <a href=http://tadalaffbuy.com>cialis overnight shipping from usa</a> Propecia E Ereccion Effetti Cialis E Cocaina Serp

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Všechny články zveřejněné od založení blogu jsou k nalezení v Archivu článků. Stačí kliknout na odkaz a můžete jimi libovolně procházet. V aktuálních článcích je uvedeno pouze posledních dvacet příspěvků.

s