Všechna  sláva  Šrí  Guruovi  a  Šrí  Gaurangovi

Hledání Šrí Krišny aneb Realita Překrásného (Kapitola sedmá)

25. prosince 2010 v 17:27 | Šríla Bhakti Rakšak Šrídhar Dév–Gósvámí |  Hledání Šrí Krišny
kristus

Nad křestanstvím

V následujícím rozhovoru s několika křesťanskými studenty z Ameriky srovnává ŠríIa Šrídhar Mahárádž různé teistické víry.

Křesťan: Můžete vysvětlit křesťanství z Vaišnavského hlediska?
Šrídhar Mahárádž: Křesťanství je neúplným Vaišnavismem; není plně dozrálé, je však základem oddaného teismu. Nacházíme zde do jisté míry princip "zemři, abys žil," alespoň na fyzické úrovni. Křesťané říkají, že ideálem, který ukázal Ježíš, je sebeobětování. Z našeho hlediska to však není plně dozrálý teismus, pouze jeho základ. Je to nejasná, mlhavá koncepce Božství: "my jsme určeni pro Něj." Avšak nakolik? A v jaké podobě, jakým přístupem? Všechny tyto věci jsou v křesťanství nevysvětlené a nejasné. Vše je mlhavé, jakoby viděno z velké dálky. Nemá to žádný zřetelný tvar. Pokryv není zcela odstraněn natolik, aby nám umožnil přijít tváří v tvář k předmětu naší služby. Je zde koncepce služby Bohu a silný důraz na to jí dosáhnout, takže základ je dobrý. Avšak struktura nad základem je nejasná, mlhavá a nedokonalá.
Křesťan: Křesťanům se líbí myšlenka odevzdání, služby a dávání všeho Bohu.
Šrídhar Mahárádž: Ano, to je společné. Avšak odevzdání komu?
Křesťan: Křesťané říkají, že Ježíš je jedinou cestou.
Šrídhar Mahárádž: Ano, jeho cesta je "zemři, abys žil," avšak pro co? Co je pozitivním výsledkem našeho úsilí? Jaké je naše pozitivní zapojení do služby Pánu? Nejen že se musíme z vděčnosti podřídit nejvyšší autoritě, ale i získat přímé spojení s Ním a stoprocentně se zapojit do služby Jemu. Pokud každý půjde svou cestou s pouhou modlitbou: "ó Bože, dej nám chléb vezdejší," navštíví jednou za týden kostel, pak to nestačí. V plně dozrálém teismu je zapojení možné celých čtyřiadvacet hodin. Bůh nás může zaměstnat dvacetčtyři hodiny denně - musíme dosáhnout tohoto postavení: úplné zaměstnání Jím. Vše ostatní je tomuto postavení podřízeno.

Adam a Eva: donuceni pracovat

Křesťan: Některé křesťanské tradice jsou velmi podobné vědomí Krišny.
Šrídhar Mahárádž: Jsou velmi blízké svým základem. My souhlasíme, že je třeba vše obětovat Bohu. Avšak kdo je On? A kdo jsem já? A jaký je náš vztah? Křesťanství podává pouze mlhavou koncepci.
V křesťanské koncepci, když byli Adam a Eva odevzdaní, neměli žádné životní problémy. Když však ochutnali ovoce stromu poznání, vypočítavosti sebezájmu, poklesli a byli donuceni žít životem práce. Byla zde podána pouze obecná představa našeho vztahu s Bohem. Když bychom měli detailně definovat vlastnosti Boha a otázku, v jakém vztahu bychom měli k Němu přistoupit, křesťanství podává pouze mlhavou představu.
Jednou jeden křesťanský kněz řekl našemu Guru Mahárádžovi, že madhurya rasa (manželský vztah s Bohem) se také nachází v křesťanství. Ve středověku bylo mezi křesťany módou považovat Krista za ženicha a existuje také podobenství, kde Pán Ježíš Kristus je takto viděn. Na základě toho říkali, že madhurya rasa, manželský vztah, lze též nalézt v křesťanství. Prabhupáda jim řekl: "To je s Jeho Synem, s Jeho oddaným; ne s Bohem." Syn znamená guru, spasitel.

Otec, Syn a Duch

Jejich koncepcí Boha je trojice: Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh Duch. Duch je snad považován za nejvyšší postavení. Pokud tomu tak je, pak křesťanství končí v brahmaváda nirvisesa. Chápete?
Křesťan: Ano. Myslím, že jste před tím vysvětlil, že Brahman znamená neosobní aspekt Boží existence.
Šrídhar Mahárádž: Bůh Otec znamená Bůh Stvořitel. Bůh Syn je guru a Bůh jako Duch možná zaujímá v křesťanství svrchované postavení: nad koncepcí Otce i nad koncepcí Syna. Pokud tomu tak je, pak jejich chápání směřuje k neosobnímu Brahman.
Jednou mi někdo vyprávěl o představení v Německu, kde měli ukázat postavu Boha, a tak na nějakém vysokém místě na balkoně umístili postavu vážné povahy s šedým vousem, který odtud vše řídil. Tak byl ukázán Bůh Otec. Taková je jejich představa: Otcovství Božství, starý muž s šedým vousem jako Bůh. Avšak z hlediska rasy a ánandy, extáze, by měl být Bůh středem všech různých vztahů, včetně synovství a manželství.
Uvažovat o Bohu jako o Otci je neúplné chápání, neboť i rodiče jsou služebníky. On musí být v centru; a ne v žádné extremitě celku. On nedozírá pouze na celek; koncepce Krišny znamená Bůh v centru. Ze všech přístupů k Bohu přístup láskyplného vztahu je tím nejvyšším. Je třeba zvážit intenzitu onoho vztahu a Bůh musí být v centru všech láskyplných vztahů, ánandam brahmano vidván. Ánanda je tím nejcennějším, co kdy bylo objeveno. A úplný projev nejvyšší ánandy by měl byt považován za to nejvyšší, absolutní, jež může každého získat. Ne mocí, ne silou, ale šarmem. Centrem veškeré přitažlivostí je Krišna. Přitahuje krásou, kouzlem a láskou; a ne nátlakem a silou. Toto je koncepce Božství Krišny.
Křesťan: Křesťané se obávají jít nad Ježíše, neboť Ježíš je varoval před podvodníky.
Šrídhar Mahárádž: Nehovořím o křesťanech; hovořím o Ježíšovi, který stanovil ideály křesťanství. Hovořím o principech Ježíše. Podal částečné chápání, avšak ne úplné poznání. Souhlasíme s pevným základem teismu. Ježíš byl ukřižován, protože řekl: "Vše patří mému Otci. Dejte Cézarovi to, co patří Cézarovi a Bohu to, co patří Bohu." Základ je tedy velmi dobrý; je chválihodný, ale je to pouze první část teistické koncepce.
Kdo je mým Pánem? Jaká je Jeho povaha? Kdo jsem? Jaké je mé vnitřní já a jaké je mé spojení s Ním? Jak mohu žít se souvislou vzpomínkou na Něj a službou Jemu? Koncepce, že jsme míněni pro Něj, stvořeni a určeni pro Něj, je plně chválihodná, avšak musí být objasněna. Je nám třeba, abychom dosáhli nejvyššího postavení. To vše v křesťanství chybí. Je zde podána pouze obět Pánu, a to je správné, je to základní potřeba duše. Co však potom, čeho je třeba dosáhnout? Mlčí.

Nad Ježíše

Křesťan: Obávají se překročit Ježíše.
Šrídhar Mahárádž: Ano, avšak v Božství je tolik milosti, tolik lásky, že Bůh může sedět na našem klíně a obejmout nás. Ve Vaišnavismu je odhaleno mnohem důvěrnější spojení. Jestliže se však bojíme překročit základní radu Ježíše, pak se z nás stanou sahadžijové, imitátoři. Musíme riskovat vše pro našeho Pána a vytvořit si pevné postavení ve službě Jemu. Musíme zemřít, abychom žili. A co znamená žít? Musíme analyzovat, co je skutečný život. A jestliže chceme bez umírání vtáhnout Boha do naší pozemské hry, pak se staneme sahadžiji, imitátory.
Je třeba, abychom překročili práh, který byl dán Ježíšem. Ten vyhlásil: "Zemři, abys žil." Pánova společnost je nám tak cenná, že pro Něj musíme riskovat vše. Tento materiální úspěch neznamená nic; to vše je jed. Nesmí nás vůbec přitahovat. Je třeba, abychom byli připraveni všeho zanechat, všech našich materiálních vyhlídek a tužeb, včetně našeho těla, pro Něj. Bůh je velký. Jaká je však Jeho velikost? Jaké je mé postavení? Jakým způsobem se mohu zapojit do služby Jemu po čtyřiadvacet hodin denně? Zde Ježíš mlčí.
Na tomto stupni neobdržíme od křesťanů žádný specifický program; tak Vaišnavismus přichází
potěšit naše srdce a uspokojit naši vnitřní potřebu, ať je jakákoli. Naše vnitřní žízeň zde bude uhašena. Můžete či nemusíte si být vědomi množství žádostí ve vás, ty však právě zde dojdou úplného uspokojení v té nejkrásnější podobě. Ne že budeme pouze z velké dálky ukazovat Bohu uctivé
poklony, můžeme Jej mít tak blízko. Ideál důvěrného láskyplného spojení s Bohem byl dán Vaišnavismem, zejména Čaitanjou Maháprabhuem, Šrímad-Bhágavatamem a ve Vrndávaně, zemi Krišny.
Pocit vlastnění čehokoli v tomto materiálním světe nemůže být pravý; je to zvrácený odraz. Tento pocit musí být přítomen v původním světě; jaký je jinak jeho původ? Odkud vycházejí naše různé pocity potřeb? Musejí být přítomny v kauzálním světě, neboť vše emanuje z Krišny. A tak touha každičkého atomu našeho těla, mysli a duše zde dojde nejvyššího naplnění. Toto objasnění bylo dáno Vaišnavismem, Šrí Čaitanjou Maháprabhuem, Šrímad-Bhágavatamem a Krišnou v Bhagavad-gítě.

Bhagavad-gíta: její dějiny a učení

Křesťan: Slyšel jsem o Bhagavad-gítě. Jaký je její historický původ?
Šrídhar Mahárádž: V Bhagavad-gítě Krišna praví Ardžunovi: "Co ti nyní říkám, není nic nového. Sdělil jsem to již dříve Sůrjovi, bohu Slunce a ten to vyjevil Manuovi, otci lidstva. Tímto způsobem bylo toto poznání vyjeveno prostřednictvím učednické posloupnosti a postupem času zaniklo. Nyní znovu opakuji toto odvěké poznání tobě."
Toto se vztahuje na karma-jógu: "Nestarej se o výsledek, dobrý či špatný; vykonávej své povinnosti. Pak dojdeš běžného klidu mysli."
Křesťan: Jaké je poselství Bhagavad-gíty?
Šrídhar Mahárádž: V Bhagavad-gítě jsou podány různé stupně vzdělání: bhakti-jóga, karma-jóga, jnána-jóga, astánga-jóga; množství různých vrstev teismu, ale čistý oddaný teismus začíná tam, kde Krišna praví: sarva dharmán paritjadžja: "Zanechte všech sklonů ke všem ostatním činnostem, ať již zbožným či bezbožným, a zcela se odevzdejte Mně. Nesnažte se Mi vnucovat své požadavky, ale zeptejte se Mne, co pro vás bude nejprospěšnější. A co učiním ve váš prospěch? Zcela se Mi odevzdejte a Já vám dám Sám Sebe."
"Všechny tyto ostatní metody a jejich vyhlídky jsou více či méně efektivní a cenné, neusilujte však o nic jiného než o Mne. To bude vaše nejvyšší vyhlídka: Chtít Mne, mít Mne, žít ve Mně, učinit, co řeknu, vstoupit do Mé vlastní osobní rodiny v Mém soukromém životě. To bude váš nejvyšší cíl. Nežádejte ode Mne nic jiného. Srovnávací studium všech náboženských směrů ukáže, že nejvyšší vnitřní potřeba může být uspokojena vstupem do soukromého osobního styku se Mnou. "
Křesťan: Křesťané se domnívají, že máme-li být opravdu upřímní, měli bychom následovat Bibli. Bereme slovo Krista velmi doslovně.
Šrídhar Mahárádž: Ano, podle své kapacity je dotyčný zařazen do určité třídy. Někteří půjdou do křesťanství a až je dokončí, bude-li jejich touha neuspokojena, budou hledat někde jinde, uvažujíce: "Co je Bůh? Chci to vědět ještě dokonaleji."
V této souvislosti mohu uvést jeden příklad: Profesor Nixon žil v Anglii. V první světové válce šel bojovat proti Německu na francouzské straně. Když jednou letěl nad německými liniemi, jeho letadlo bylo zasaženo a začalo padat. Viděl, jak letadlo padá do německých linií. Když jsem se s ním setkal zde v Indii, řekl mi: "Tenkrát jsem se modlil: "Existuje-li nějaký Bůh, tak ať mne zachrání a já slibuji, že jestliže nezemřu při havárii tohoto letounu, vydám se Jej hledat. Oddám svůj celý život hledání Jeho."
Letadlo se zřítilo, a když profesor Nixon znovu nabyl vědomí, zjistil, že byl za francouzskými liniemi v nemocnici ve Francii. V té chvíli si pomyslel: "Bůh existuje! Vyslyšel moji poslední modlitbu." Když se jeho rány zahojily, jel přímo do Anglie, aby vyhledal nějaké kněze. Řekl jim: "Chci hledat Boha a zasvětit dvacetčtyři hodin denně v Jeho službě. Chci Ho vidět tváří v tvář."

Biskupové: "Jdi do Indie"

Potkal mnoho duchovních a dokonce i několik biskupů a ti mu nakonec poradili: "Chceš-li vidět Boha tváří v tvář, pak jdi do Indie. My ti takový postup nedokážeme dát. Slyšeli jsme však, že v Indii existují jogíni, kteří se vnitřně spojují s Pánem ve svém srdci. Můžeš zkusit své štěstí tam." A tak přišel sem do Indie, kde se setkal s vicekancléřem Lucknowské university. Při rozhovoru s ním potkal profesor Nixon vicekancléřovu ženu, která byla gaudíjavaišnaví, oddaná Maháprabhua. Byl natolik okouzlen její radou, že ji přijal za svého gurua. Nakonec přijal řád sannjása, (řád života v odříkání) a dostal jméno Svámí Krišna Prema. Založil zde v Indii chrám a kázal o Bhágavat-dharmě a Maháprabhuovi.
Komparativně prostudoval všechna náboženství, počínaje křesťanstvím a postupně došel k Vaišnavismu, přitahován Maháprabhuovým darem. Také jeden německý učenec prohlásil: "Ze všech náboženských koncepcí světa, koncepce čtyřiadvaceti hodinové služby Bohu (astakalíja-líla) nikdy nebyla vyjevena. Studoval jsem všechny náboženské teologie, žádná si však nedokázala ani představit čtyřiadvaceti hodinovou službu Nejvyššímu Pánu. Ta je dána pouze v Šrímad-Bhágavatamu."
Rúpa Gósvámí podal vědecký výklad o Krišnovi: akhilarasámrta-murtih: On je rezervoárem všech možných radostí. Všechny možné způsoby uspokojení, které jsme schopni pocítit, a dokonce i ty, které nedokážeme cítit, jsou přítomny v Krišnovi a naleznou své ideální nejčistší uspokojení v Něm Samotném. On je všepojímající a všezahrnující. Ať už naše niterné srdce touží po jakémkoli uspokojení, pouze On tuto touhu může naplnit.
Křesťan: Někteří křesťané se tolik bojí překročit Bibli, že nestudují žádné jiné teistické víry.
Šrídhar Mahárádž: Podle kapacity jednotlivce bude dotyčný nakupovat na trhu (sve sve 'dhikare ja nistha sa gunah parikírtítah). Na trhu může být mnoho cenných věcí, avšak nákupčí musí mít určitou kapacitu, aby je koupil. Rišiové, obchodníci s poznáním, šli také tak daleko, že řekli: toto je nejvyšší, nechoďte již dále." Podobně Krišna říká v Bhagavad-gítě (3.35), sva dharme nidhanam srejah para-dharmo bhajávahah: ,Nechoďte dál budete zatraceni. Stůjte zde; nechoďte dál."
Proč je nám dáno takové velké varování? Naši učitelé nám běžně radí: ,Soustřeďte veškerou svou pozornost zde. Pouze tehdy budete rozumět úplně všemu a váš postup ke konečnému cíli bude upřímný a uspokojivý. Jinak do vašeho srdce vstoupí imitace, sahadžijismus. Myslíte si, že jedním krokem dokážete zdolat vrchol kopce? To je nemožné. Musíte kráčet, váš pochod však musí být upřímný. Musíte učinit skutečný pokrok, ne nápodobu pokroku." Toto varování je dáno na každém stupni života. To je pro vás to nejvyšší. Veškerou svou pozornost zaměřte na toto. Nebuďte ve svém studiu nepozorní či nahodilí. Zcela se soustřeďte na tuto lekci a další vyšší stupeň k vám přijde automaticky."
Ze strategických důvodů je nám řečeno, že náš současný stupeň učení je nejvyšší. Když přijde profesor učit dítě, přijme mentalitu dítěte. Řekne: "Jdi pouze sem, a ne dále. To je konečný stupeň. Soustřeď svou veškerou pozornost na pochopení tohoto bodu, a až jej dosáhneš, pak jdi dále. " Takto, po částech, je vyjevováno poznání.
Křesťan: Takže existují různé stupně pro různé osoby?
Šrídhar Mahárádž: Na toto téma podal Bhaktivinóda Thákura ve své Tattva-sutře vysvětlení: Bhagavad-gíta byla vyjevena Ardžunovi, a on šel bojovat. Kdyby na místě Ardžuny byl Uddhava, tak by po vyslechnutí závěru Bhagavad-gíty, kde Krišna praví: "Zanech všeho a odevzdej se Mně," přijal tento závěr a odešel by z bojiště. Poté, co Arjuna vyslechl tutéž radu a jednal jedním způsobem, Uddhava by se choval jinak. Po vyslechnutí první části Krišnova pokynu Ardžuna říká Krišnovi v Bhagavad-gítě (3. 1-2):
arjjuna uvaca
jyayasi cet karmanas te
mata buddhir janardana
tat kim karmani ghore mam
niyojayasi kesava

vyamisreneva vakyena
buddhim mohayasiva me
tad ekam vada niscitya
yena sreyo 'ham apnuyam

"Pravíš, že džnána, poznání, je lepší než karma, čin. Proč mne tedy pobízíš k této hrozné karmě válčení?" Poté Krišna praví: "Tvé schopnosti náleží do oblasti karmy: Dokonči své zaměstnání, a pak se můžeš snažit přijít na úroveň džnány, hledání poznání. Není to nic levného transcendovat veškerou činnost a dosáhnout naiskarmy, vysvobození z karmy. Nejprve ukonči průběh své karmy, pak budeš od karmy vysvobozen a postupně získáš transcendentální poznání a oddanost. Proto ti říkám: "Pusť se do tohoto boje. " Válčení se nedoporučuje každému, jen tobě a lidem jako ty."
Křesťan: Jaký stupeň božské realizace by měl být podle vašeho mínění doporučován lidem k následování?
Šrídhar Mahárádž: Obecně by se mělo kázat o vědomí Krišny a lidé přijdou podle toho, jaká bude jejich vnitřní odezva. Někteří nás mohou dokonce i napadnout. Komunisté řeknou: "Zde se nepovoluje žádné náboženské kázání. Je to vše teoretické; zavrhujete konkrétní svět a považujete abstraktní za vše. Nasloucháním tomu budou lidé trpět, proto to nedovolíme. To je jeden postoj. Kromě tohoto krajního existuje ještě mnoho dalších rovin. Ti, kdo naleznou odezvu uvnitř svých srdcí, když jim kážete, přijdou k vám podle stupně své realizace. Vnitřní potřeba je přivede do kontaktu s prostředníkem Pravdy.
Bhaktivédánta Svámí Mahárádž šel na západ kázat a nyní je zde tolik lidí obrácených na vědomí Krišny. Jak je to možné? Nebyli to gaudíja-vaišnavové, cítili však jakousi vnitřní spřízněnost. Při putování tímto světem každý nasbírá nějaké nové zážitky, jež se mu otisknou v nitru. Podle stupně svého probuzení bude dotyčný odpovídat kazateli na své vlastní úrovni. Zjistí: "Ó, po tak dlouhé době konečně vidím, že existuje možnost průchodu mé potřebě, kterou jsem nalezl ve svém srdci. Existuje sféra, která může tuto moji touhu uspokojit. Musím se s ní spojit a dozvědět se více o oné zemi mých snů." Takto se vydají hledat společnost oddaných. "Vrána k vráně sedá." Setkají se na základě svého vnitřního tíhnutí a zájmu a budou vykonávat své povinnosti v oné sféře takovým tempem až do chvíle, kdy odtud pokročí dále do vyššího postavení. Někdy v jednom životě může člověk změnit svou víru a jít výše, a někdy zase čeká až do svého příštího zrození.
Křesťan: Je-li kvalita kázání příliš vysoká, lidé mohou být odrazeni.
Šrídhar Mahárádž: Může být příliš vysoká pro jednoho a příliš nízká pro druhého. Není příliš vysoká pro všechny, neboť jestliže by tomu tak bylo, jak by pak mohlo dojít k obrácení? Tolik lidí se stává mohamedány, křesťany a hinduisty. Všichni křesťané se nenarodili křesťany. Jak byli lidé z počátku přitahováni ke křesťanství? V jejich srdcích se probudila touha po Křesťanství.
Když přišel Ačjutánanda Svámí, první žák Bhaktivédánty Svámího Mahárádže do mého rodiště zde v Bengálsku, ředitel se jej zeptal: "Žijeme tak blízko a nedokážeme ocenit Šrí Čaitanju Maháprabhua. Jak je možné, že vy, z tak daleké země, jste přišel obětovat svůj život službě Šrí Čaitanjadévy?"
Ačjutánanda Svámí odpověděl: "Brahmánda brahmite kona bhágjaván džíva: Musíme nabýt této kapacity v průběhu našich putování různými postaveními po celém stvoření." Putujeme z jedné země do druhé, z jedné formy života do druhé, a během této doby nashromáždíme určité sukriti, zbožné zásluhy. Ajnata sukriti znamená, že nevědomě a bez našeho vědomí je naše energie použita ve službě Pánu, a reakce přicházejí v podobě některých zbožných zásluh. A když je sukriti více vyvinuta, stává se z ní jnata sukriti, neboli zbožné činy vykonávané vědomě. Poté šraddhá, víra, naše vnitřní tíhnutí k univerzální pravdě vystupuje na povrch. Může se takto vyvinout z jakéhokoli stupně. Dokonce i zvíře může pocítit tendenci sloužit Krišnovi. Ve Vrndávaně tolik živých bytostí, stromů, zvířat dokonce i voda získali své postavení vědomou touhou po Něm. Ačkoli přijali zdánlivě materiální postavení, ve službě Krišnovi zaujímají toto místo věčně.

Cesta poustevníka

Křesťan: Existuje jedna kniha s názvem "Cesta poustevníka," pojednávající o křesťanovi, jenž pronáší jména Ježíše na růženci.
Šrídhar Mahárádž: Ano, katolíci také používali růženec. Někteří z křesťanů pronášejí jméno Krista.
Křesťan: Tento člověk pronášel jméno Ježíše, jeho srdce jihlo a on cítil extázi a velkou lásku k Ježíši.
Šrídhar Mahárádž: Pak může dosáhnout nanejvýš postavení Ježíše. Možná ve své snaze o dokonalost skončí jeho růst zde, ve věčné parafernálii Ježíše. Může zůstat zde. Jestliže nalezl své nejvyšší uspokojení, pak je mu dáno zůstat zde.
Vůlí Boha a mocnou vůlí vysokého oddaného může být i z neosobní záře Brahmanu duše pozdvižena ze svého spánku a uvedena v činnost v oddané službě. Obvykle tráví dlouhé věky v nerozlišné sféře spokojena se svým dosaženým duchovním stavem. Avšak ve srovnání s nekonečným časem není nic příliš velké či prostorné. Duše mohou zůstat v tomto postavení velmi dlouhou dobu; během této doby může dojít k mnoha zničením a stvořením, avšak existuje možnost, že jejich spánek bude kdykoli přerušen. Od nepaměti existoval tento stvořený svět s mnoha dušemi, které vstupují do záře Brahmanu a znovu z ní vystupují. A tak i z nitra nekonečné záře Brahmanu některé duše vystupují. Je to otázka nekonečnosti, a tak postavení Ježíše může být považováno za věčné a možná přijde doba, kdy sám Ježíš se obrátí na Vaišnavismus. Není to nemožné.

Ježíš: dynamický či statický?

Křesťan: Myslíte si, že Ježíš si byl vědom Krišny jako Osobnosti Božství?
Šrídhar Mahárádž: Je třeba, abychom řekli, že tím nejbedlivějším prozkoumáním jeho niterného cíle existuje určitá možnost, že během svého věčného života dosáhne Krišny.
Křesťan: Nechápu.
Šrídhar Mahárádž: Je Ježíš statický nebo progresivní? To, čeho dosáhl, je navždy konečné, nebo dynamické?
Křesťan: Křesťané řeknou, že má úplné poznání.
Šrídhar Mahárádž: Je tam tedy statický, úplně upevněn? Toto je Ježíšovo postavení? Hovoří biskupové o tom postavení jako o konečném? Žije progresivním životem? Nebo Ježíši samotnému je znemožněn další pokrok? Je členem dynamického světa? Nebo statického světa?
Taková je povaha Nekonečného. Jako koneční se chystáme jednat s Nekonečným? Taková je naše absurdní tendence. Je to absurdní, abychom jednali s Nekonečným.
Proč je Krišna považován za Absolutní Pravdu? Na to byste se měli ptát vědecky, krok po kroku. Jak jsem doporučil, měli byste o tom dále číst v Šrí Krišna Samhitě a Brhat Bhágavatámritě. Měli byste se pokusit sledovat velmi podrobně dynamický vývoj teismu tak, jak je zde podán.

Reinkarnace - transmigrace

Křesťan: Reinkarnace, jak tomu rozumím, znamená, že duše může poklesnout do nižších forem života, konáním hříšných činů. Jaký má však duše prospěch z trestu, že se zrodí ve zvířecí formě života, když si to později nepamatuje?
Šrídhar Mahárádž: Někdy musí lékaři pacienta přivést do bezvědomí. Někdy je bandita uvězněn a jsou mu nasazeny řetězy. Když je jeho pohyb na újmu společnosti, je připoután v cele řetězy. Je tedy nezbytné odejmout jeho nezávislost, jeho svobodné jednání. Tím, že vytrpí reakce za svou předchozí karmu, bude osvobozen. Poté mu může být znovu dovoleno svobodně jednat. Jestliže duše díky své svobodné vůli vykonala velké množství špatností a nabyla mnoho reakcí, je nutné, aby její svobodná vůle byla dočasně zastavena. Bude jí umožněno, aby vytrpěla reakce svých předchozích hříchů, a poté dostane znovu určitou svobodu, aby mohla nastoupit správný směr, který je pro ni prospěšný. Je-li piják, který dosud pije, v podezření, že vykoná něco špatného, mělo by mu v tom být zabráněno. Zmizí-li šílenství pití, teprve tehdy bude puštěn a bude mu dovoleno se volně pohybovat.

"Čiň druhým" zahrnuje zvířata

Křesťan: Křesťané běžně nesouhlasí s tím, že zvířata mají duši.
Šrídhar Mahárádž: Ježíš se nesnažil uvést své následovníky do této koncepce. Viděl, že jsou zvyklí jíst zvířata a ryby, a tak je nechtěl odradit všemi těmito otázkami. Myslel si, že by měli začít teistický život. A až znovu budou schopni zvážit tyto body, tehdy jim může být dána tato část.
Život je přítomen také v jiných formách života než lidských a není o nic méně kvalitní než lidské postavení. Během evolučního pohybu duší je však vhozen do takových podmínek dle výsledků své karmy. Kdekoli je přítomen život, tam existuje uvnitř duše. Je to běžná věc, avšak Ježíš si myslel, že by bylo nemožné, aby přijali chápání prostředí do takového stupně. Myslel si, aby začali s kulturou teismu, a pak že jim postupně bude takový pokyn dán.
Řekl jim: "Čiňte druhým, jako byste činili sobě." To je také dobré. Není tu však jen duše; je tu také Bůh a je všude. Nižší druhy života také cítí bolest a radost. U zvířat je zcela zřejmé, že když jsou zabíjena, cítí bolest. Je v nich tedy život. Je v nich vibrace bolesti, je v nich vědomí a duše je jednotkou čistého vědomí. Avšak osoby, kterým Ježíš kázal, nebyly tak kvalifikované, aby rozšířily své poznání tak daleko. Nejsou připraveny na tak velkou oběť ve svém praktikování. A tak pro ty, kteří nejsou připraveni se do takové míry obětovat, bylo Ježíšem dáno křesťanství.
A přesto vše bylo zosnováno ze stejného společného centra. Křesťanství má své místo, islám má také své místo. Tyto víry mají své místo ve vesmíru. Nejsou nepotřebné, avšak zaujímají relativní postavení.
Jaké je tedy postavení Absolutní Pravdy? Jsme-li nuceni o tom důkladně hloubat, pak dojdeme do Indie. Zde o tom bylo velmi zeširoka pojednáno, o všech možných náboženských koncepcích. V Indii existuje tolik rozličných teologických koncepcí, že ani zlomek toho nelze nalézt nikde jinde na světě. Jako nejvyšší koncepce byl nakonec dán Šrímad-Bhágavatam. Jakým způsobem? To je třeba chápat a sledovat s velkou důkladností. Měl byste prostudovat Brihad Bhágavatámritu a její modernější verzi Šrí Krišna Samhitu od Bhaktivinódy Thákury.
Křesťan: Přečetl jsem ji.
Šrídhar Mahárádž: Je však třeba, abyste ji četl pečlivěji a zkoumavěji. Musíte ji číst znovu a znovu, dokud nenaleznete uspokojení a odpovědi na všechny vaše otázky. Tam je vyjevena gradace našich vztahů s Bohem; s návodem, jak od daného stupně teismu člověk musí postoupit dále k dosažení vyšší roviny.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Všechny články zveřejněné od založení blogu jsou k nalezení v Archivu článků. Stačí kliknout na odkaz a můžete jimi libovolně procházet. V aktuálních článcích je uvedeno pouze posledních dvacet příspěvků.

s