Všechna  sláva  Šrí  Guruovi  a  Šrí  Gaurangovi

Hledání Šrí Krišny aneb Realita Překrásného (Kapitola osmá)

15. ledna 2011 v 14:01 | Šríla Bhakti Rakšak Šrídhar Dév–Gósvámí |  Hledání Šrí Krišny
guru


Úrovně božské realizace

Gradace transcendentální realizace byla vyložena Šrílou Sanátanou Gósvámím v jeho knize Brhad Bhágavatámrta. Zde se dočteme, že v průběhu realizované šuddha-bhakti, čisté oddané služby, velký světec Nárada Muni navštěvuje různá místa. Nejprve se setkává s karma-mišra bhakti, neboli oddanou službou smíše­nou se zištnými činy.
V Allahabadu žil jednou bráhmana. Byl to bohatý člověk a u příležitosti Kumbha-mely, kdy se milióny mudrců a oddaných sešli při náboženském festivalu, zařizoval služby různým světcům, kteří zde byli přítomni. Prováděl oběť a obřad zakončil pronášením svatého Jména Pána. Bráhmana se převážně věnoval karma­kándě, čili zištné činnosti, avšak poskytoval také službu světcům. Vše nakonec zakončil náma-sankírtanem, zpíváním svatých Jmen Pána.
Nárada Muni přistoupil k bráhmanovi se slovy: "Jsi štas­tlivec, protože konáš tyto činy. Správně tak užíváš svých peněz i kasty. Vykonáváním těchto svatých činností jsi jistě tím nejšťast­nějším. " Bráhmana mu odpověděl: "To, co dělám, nic neznamená. Měl by ses jít podívat na štěstí krále Indradjumny. Ten rozdává zbytky prasádam Pána Džagannátha ve velkém. Jdi tam, a jistě pak oceníš jeho oddanou službu.
A tak šel Nárada Muni navštívit Mahárádže Indradjumnu. Nalezl krále, který všechny své zdroje velkou měrou užíval k uctívání Pána Džagannátha. Nárada k němu přistoupil se slovy: "Jaké štěstí tě potkalo v tomto světě!" Král odpověděl: "Co jiného mohu dělat, Nárado? Toto nic není. Chceš-li vidět, jak se má praktikovat od­daná služba, měl bys jít za Pánem Indrou, králem nebes."
Nárada Muni šel k Indradévovi a chválil ho slovy: "Ó Indro, jaké štěstí tě potkalo! Vámanadéva, Nejvyšší Osobnost Božství, se zjevil jako tvůj mladší bratr. A zde, v Indraloce, se stále konají náboženské festivaly k poctě Krišnovi." Indra odpověděl: "Ach, co to říkáš? Já že mám lásku ke Krišnovi? Vše patří Jemu, ale já ve své pošetilosti jsem se Ho snažil zastavit, když si z nebes odnášel strom páridžáta. A nejen to, stále mě napadají démoni a znepokojují někdy i mou ženu; jaképak štěstí u mne můžeš nalézt?"
Od Indry šel Nárada k Pánu. Brahmovi, stvořiteli vesmíru. Zde nalezl zosobněné Védy, opěvující a chválící Pána Brahmu. Nárada, který byl také jeho synem a žákem, přistoupil k Pánu Brahmovi se slovy: "Jaké tě potkalo štěstí! Jsi pověřen samotným Pánem Nárájanem řízením celého vesmíru, a někdy k Němu při­cházíš pro pokyny týkající se vedení a správy vesmíru. Víme také, že některé části Véd opěvují Tvou slávu. Jsi štastlivec!"
Pána Brahmu to mírně rozrušilo. Řekl: "Co to pravíš Nárado? Chválíš mne, aby tím vzrostla má falešná pýcha? Neřekl jsem ti snad, že nejsem nic víc než nepatrný tvor v rukou Nárájany? Jsem zaměstnán ve vnější činnosti. Nemám čas na to, abych jej věnoval zájmu svého oddaného života. Můj Pán mne jaksi oklamal, zaměstnávaje mě v tak náročných záležitostech, jako je řízení vesmíru. Jaký jsem to nešťastník. Běž raději za Mahádévou, Pánem Šivou. Toho nezajímá nic z tohoto světa. Je lhostejný a nezaujatý a jeho cílem je Pán Nárájana. Je oddán Pánu Rámačandrovi a hluboce ctí svaté Jméno Pána Rámy. Jeho žena, Párvatí-Deví, mu také pomáhá v jeho oddaném životě a je velmi štastná."
Nárada Muni šel na Šivaloku a začal opěvovat a chválit Pána Šivu: "Jsi pánem světa. Védy opěvují tvou slávu. Zastáváš nej­vyšší postavení." Takto jej Nárada začal opěvovat, ale Pána Šivu to velmi zneklidnilo a trochu nazlobeně řekl: "Co to pravíš Nárado? Jsem lhostejný vůči tomuto světu, neboť se zabývám převážně poznáním a askezí. To je ta lepší část mého zájmu. Pokud mám sebemenší sklon k oddané službě Nárájanovi, pak je velmi zane­dbatelný. Někdy pociťuji k Nárájanovi takového ducha odporu, že s Ním dokonce bojuji ve prospěch jednoho ze svých žáků! Jsem znechucen svým postavením. Askeze, moc, dokonalost mystické jógy a lhostejnost ke světu; to je má činnost."
To je džnána-mišra bhakti, neboli oddaná služba smíšená s empirickým poznáním. Pán Brahma představuje ideál karma-­mišra bhakti, neboli oddané služby smíšené se zištnou činností a Pán Šiva představuje ideál džnána-mišra
bhakti.
Zachovává stále určitý sklon k nezávislému postavení, a ne k stoprocentnímu přijetí služby Nejvyššímu Pánu, Nárájanovi.
Pán Šiva pravil: "Jestliže chceš opravdu poznat šuddha­-bhakti, jdi za Prahládem Mahárádžou. Zde nalezneš čistou oddanou službu. "
Tímto způsobem jsme nabádáni sledovat vývoj šuddha­-bhakti, čisté oddané služby, počínající Prahládem Mahárádžou, který by oddanou službu nevyměnil za nic jiného. V Šrímad-Bhágavatamu (7.10.4) říká:

nanyatha te 'khila-guro
ghateta karunatmanah
yas ta asisa asaste
na sa bhrtyah sa vai vanik

"Kdokoli cokoli činí k uspokojení Nárájany a chce něco za to, pak to není služebník, ale obchodník. Chce Pánovi něco dát, a pak výměnou za to dostat nějakou cenu." Prahlád Mahárádž je tedy čistým oddaným, a pouze přes čistého oddaného Nárájany lze dojít k čisté oddanosti.

Neutrální láska k Bohu

Všechny tyto příznačné úspěchy v oddaném životě počínají Prahládem Mahárádžou. Jeho oddaná služba má povahu šánta-rasy, neboli neutrality, kde vlastně žádná služba neprobíhá, kde se jedná pouze o dokonalou věrnost Nárájanovi za všech okolností. Ať jsou podmínky prostředí jakkoli nepříznivé, zůstává věrný své víře, že Nárájana je vším, a že je naším Pánem. PrahIád Mahárádž a čtyři Kumárové, synové Pána Brahmy, jsou tedy v postavení šánta-rasa bhakti, neboli neutrální lásky k Bohu.
Prahlád Mahárádž je žákem světce Nárady. Nárada Muni jej navštívil, jen aby pro náš prospěch zhodnotil úroveň jeho oddanosti v srovnávací studii oddaného světa. Nárada oslovil Prahlád Ma­hárádže slovy: "Přišel jsem tě navštívit, Prahláde, neboť i pán Šiva oceňuje tvé postavení. Ty jsi skutečně oddaný Pána Krišny. Potkalo tě takové štěstí! Přišel jsem se podívat, jak se ti daří."
Prahlád Mahárádž řekl: "Gurudéve, jsi mi vším. Přišel jsi mě vyzkoušet? Ať se mi dostalo jakéhokoli štěstí, vše jsem získal jen tvou milostí. Narodil jsem se v rodině démonů, takže mé démonské vlastnosti mne zcela neopustily. Nevíš, že v Naimisáranji jsem bo­joval s Pánem Višnuem? Lituji toho, ale co mohu dělat? To On mi dal takové postavení. Nemám onu výsadu přímé služby Jemu, mohu na Něj pouze mentálně myslet. Myslím, že On je vším, avšak nemám ono velké štěstí poskytovat Mu službu. Hanumán je sku­tečným oddaným. Jaké jeho potkalo štěstí! Jakou milost získal! Dal vše Pánu Rámačandrovi. Závidím mu jeho postavení, avšak co mohu dělat? To, co Bůh udílí, je absolutní. Musíme to přijmout. Ha­numánovo postavení je skutečně záviděníhodné. Jak lpí na svém Pánu a jaké ohromné množství služby pro Pána Rámu vykonal."

Hanumán: služebník Rámy

Odtud šel světec Nárada navštívit Hanumána. Blížil se k Hanumánovu sídlu a přitom hrál na svou vínu a zpíval mantru Ráma Ráma Ráma Ráma Ráma. Když Hanumán náhle zaslechl Jméno svého Pána, Pána Rámy, vyskočil tím směrem a ještě na nebesích objal světce Náradu, řka: "Ach, kdopak mi to pomáhá na­slouchat zvuku svatého Jména Pána Rámy? Po tak dlouhé době mne zvuk Ráma náma přivádí k životu. Zmíral jsem, neslyše Jmé­no Rámy." Slzy extáze kanuly oběma z očí. Poté Nárada Muni vstoupil do Hanumánova obydlí a začal vychvalovat jeho osud slo­vy: "Jaké tě potkalo štěstí, ó Hanumáne! Sloužíš Pánu Rámačandrovi tak důvěrně. Neznáš nikoho jiného než svého Pána, Pána Rámu. Prokazuješ mu tak velkou službu, že tato tvoje služba se stala ideálem pro celou lidskou společnost."
Hanumán řekl Náradovi: "Ano, Jeho milostí jsem byl scho­pen něco vykonat. Je to však vše Jeho milost. Já nejsem nic, jsem bezvýznamný. Slyšel jsem však, že nyní Pán Rámačandra přišel jako Pán Krišna. Přestože nemám rád žádnou jinou inkarnaci než Pána Rámu, doneslo se mi, jak Krišna, který je samotným Rámačandrou, prokazuje svou přízeň Pánduovcům. Pánduovce potkalo velké štěstí, neboť Pán s nimi jedná jako s blízkými přáteli. Proto si vysoce cením štěstí Pánduovců. " Takto počal Hanumán chválit Pánduovce a jejich štěstí.

Krišnovi přátelé: Pánduovci

Poté se Nárada Muni rozloučil s Hanumánem a vydal se k Pánduovcům. Tam počal opěvovat jejich slávu před Judhišthirou Mahárádžem, sedícím na trůnu. Řekl mu: "Jaký krásný přátelský vztah máš s Krišnou! Jsi opravdu šťastlivec!" Judhišthira Mahárádž odvě­til: "Co to říkáš Dévariši? Krišna je nám samozřejmě nakloněn, to nelze popřít. Jaké je však naše postavení? Nemáme vůbec žádné postavení. Naopak, občas cítím, že z našeho příkladu většina lidí nebude chtít Krišnovi sloužit, protože si spočítají, že takoví blízcí přátelé Pána Krišny, jako Pánduovci, museli procházet obtížnými nesnázemi a nebezpečími po celý svůj život. Budou si myslet, že být oddaným Krišny znamená, že člověk musí celý svůj život trpět těžkostmi. Obávám se proto, že lidé myslíce na nás, se neodváží se ke Krišnovi přiblížit."
Dévariši Nárada promluvil: "To ne, já na to tak nehledím. Jaké nebezpečí či utrpení hrozí Pánduovcům? Jaký to má smysl? Je to poselství, že Krišna přichází. Když jsou Pánduovci v nebez­pečí, neznamená to nic jiného než zprávu, že Krišna vás přichází zachránit. Proto se vaše matka také modlila:

vipadah santu tah sasvat
tatra tatra jagad-guro
bhavato darsanam yat syad
apunar bhava-darsanam

"Jen ať přijdou nebezpečí: ať mne stále navštěvují. Nevadí mi, neboť právě tak nám přivádějí Krišnu mnohem blíže. Dáváme přednost nebezpečím, která vedou Krišnu do našeho důvěrného kruhu. Toto je slavný výrok tvé matky Kuntídéví. "
Pánduovci v čele s Judhišthirem Mahárádžou pravili: "Ano, Krišna nás občas navštěvuje, když jsme v nouzi. Jaké štěstí mají však Ja­duovci! Pán Krišna je s nimi stále. Jsou tak hrdí na svého Pána, Pána Krišnu, že jim nezáleží na žádné jiné mocnosti na světě. Jaké mají štěstí, že je Pán Krišna stále s nimi spojen." A tak šel Nárada Muni k Jaduovcům a počal je chválit. Ti však pravili: "Co to říkáš Dévariši
Nárado? Krišna je samozřejmě s námi; kdykoli se blíží velké nebezpečí, přichází nám na pomoc. Nakolik však o Něj stojíme?
Žijeme nezávisle, nedbajíce o jeho existenci. Mezi námi je však Uddhava Jeho nejoblíbenějším. Cokoli Krišna učiní, vždy o tom ho­voří s Uddhavou. U všech Jeho důvěrných záležitostí je Uddhava přítomen, a za každých okolností má k němu Krišna velmi blízký, přátelský vztah. I my závidíme Uddhavovi jeho štěstí.

Uddhava: dražší než Krišna

Nárada šel tedy k Uddhavovi a řekl mu: "Uddhavo, jsi nej­oblíbenějším oddaným Krišny. Sám Krišna praví:

na tatha me priyatama
atma-yonir na sankarah
na ca sankarsano na srir
naivatma ca yatha bhavan

,,Ó Uddhavo! Nemluvě o ostatních oddaných, jako je Brah­má, Šiva, Sankarsana či Lakšmí, ty jsi mi dražší než můj vlastní ži­vot." Jsi tak blízkým společníkem, že Krišna si tě cení více než svého vlastního života." Uddhava praví: "Jistě, z Jeho bezpříčinné benevolence mohl říci něco takového. Já si ale nemyslím, že jsem Jeho pravým oddaným, zejména po mé návštěvě Vrndávany. Všechna má pýcha se rozplynula, když jsem spatřil oddané tam. Duch služby a intenzita lásky ke Krišnovi, kterou jsem nalezl u od­daných ve Vrndávaně, nemá obdoby. Ó Dévariši, já nic nezname­nám. Slyšel jsi můj výrok? Je zaznamenán v Šrímad-Bhágavatamu (10.47.61):

asam aho carana-renu-jusam aham syam
vrndavane kim api gulma-latausadhinam
ya dustyajam sva-janam arya-patham ca hitva
bhejur mukunda-padavim srutibhir vimrgyam

,,Gópíe z Vrndávany se vzdaly svých manželů, dětí a rodin, kterých je tak těžké se zříci a obětovaly dokonce své náboženské zásady, aby se mohly uchýlit k lotosovým chodidlům Krišny, po nichž prahnou i samotné Védy. Ó, dopřej mi toho štěstí, abych se mohl zrodit jako stéblo trávy ve Vrndávaně, a tak na mně mohl spočinout prach lotosových chodidel oněch velkých duší."
"Tam jsem zcela nechal své srdce. Kvalita lásky ke Krišnovi, kterou jsem nalezl u pastevkyň z Vrndávany je tak výlučná, že ne­mohu učinit nic jiného, než toužit po zrození ve Vrndávaně jako stéblo trávy, aby prach chodidel těchto božských pastevkyň mohl spočinout na mé hlavě. Co to tedy říkáš, Dévariši? Chceš-li vidět skutečnou oddanost, pravou božskou lásku, měl bys jít do Vrndá­vany. Neuváděj nás do rozpaků, říkaje, že oplýváme oddaností ke Krišnovi. To je spíše jen napodobenina, či neopodstatněný výrok. Skutečné oddané Pána jsem nalezl ve Vrndávaně."
Tímto způsobem se nás Sanátana Goswámi snaží co nej­lépe vést po cestě, předkládaje nám postupný vývoj oddanosti ke Krišnovi. Prahlád Mahárádž byl přijat jako základ šuddha-bhakti, počátku čisté oddané služby, protože se nachází v šánta-rase, čili oddané službě v neutralitě. Nad ní existuje dásja-rasa, láska k Bo­hu v služebnosti, kterou představuje Hanumán, a výše je sakhja-­rasa, neboli vztah přátelský, který je příkladně reprezentován Pánduovci. Uddhava je částečně v sakhja-rase propojen s vátsalyou, rodičovskou láskou a mádhurja-rasou, manželskou láskou. Takto můžeme sledovat progresivní vývoj v oddanosti.
Naše silné tíhnutí ke Krišnovi se takto vyvíjí směrem k Vrndá­vaně. V ní se nachází akmé oddané služby. V rozhovoru mezi Rá­mánandou Rájou a Šrí Čaitanjou Maháprabhuem nacházíme zmín­ku o tom, že oddaná služba Rádhárání je kategoricky vyšší než služba gópií (tebhyas tah pasu-pala-pankaja-drsas tabhyo 'pi sa radhika). Duch služebnosti, který zde nalezneme, je nevysvětlitelný a nepochopitelný.
Šrí Čaitanja Maháprabhu přišel s takovouto vlastností tí­hnutí k pravdě: nepodmíněným odevzdáním. Přišel hledat toto ště­stí sloužit pravdě. Dokážeme-li vysledovat tento vyšší typ existence, můžeme se považovat za ty největší šťastlivce.
Sebeodevzdání je základem našeho nejvyššího štěstí. Ne­můžeme učinit nic jiného, než se odevzdat čemukoli krásnému a cennému, s čím se setkáme. Naše ocenění čehokoli vyššího je vy­jádřeno stupněm našeho odevzdání se tomu. Proto můžeme měřit kvalitu pravdy, se kterou jsme spojeni, pouze intenzitou našeho odevzdání.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Všechny články zveřejněné od založení blogu jsou k nalezení v Archivu článků. Stačí kliknout na odkaz a můžete jimi libovolně procházet. V aktuálních článcích je uvedeno pouze posledních dvacet příspěvků.

s