Všechna  sláva  Šrí  Guruovi  a  Šrí  Gaurangovi

Šrí Guru a Jeho milost (6)

24. února 2011 v 14:41 | Šríla Bhakti Rakšak Šrídhar Dév–Gósvámí |  Šrí Guru a Jeho milost

Kapitola šestá

,,Nařizuji vám - staňte se guruem!"

V Šrímad-Bhágavatamu (10.31.9) se praví:

tava kathamrtam tapta-jivanam
kavibhir iditam kalmasapaham
sravana-mangalam srimad-atatam
bhuvi grnanti ye bhurida janah

,,Ó Krišno, nektar Tvých slov a líčení Tvých zábav dávají život nám, jenž vždy trpíme v tomto hmotném světě. Tento nektar, jenž šíří velké duše po celém světě, odstraňuje všechny hříšné reakce. Ti, kteří rozšiřují toto poselství Boha, dělají zajisté největší dobro pro lidskou společnost a jsou nejvznešenějšími dobrodinci." To je ta univerzální věc, které je zapotřebí. Srdce každého může být zcela uspokojeno nektarem Krišnových slov, a nektarovými popisy Jeho činností. To proto, poněvadž Krišna je raso vai sah, rezervoár veškeré radosti a akhila rasamrta murttih Samotná extáze. Krišnova povaha je sladká:

madhuram madhuram vapur asya
vibhor
madhuram madhuram vandanam madhuram
madhu gandhi mrdu smitam etad aho
madhuram madhuram
madhuram madhuram

,,Ó Pane Krišno! Krása Tvé transcendentální podoby je sladká, ale Tvá překrásná tvář je ještě sladší. Avšak sladký úsměv na Tvé tváři, jenž je jako sladká vůně medu, je přesto nejsladší."

"Jsem uchvácen
nektarem!"

Tento verš pochází z Krišna Karnámrty (92), od Bilvamangaly Thákury. Říká: "Sladká, sladká, sladká sladkost. Krišna je zosobněná sladkost. Nejprve jsem si myslel, že Krišna je Amor, jenž podmaňuje každého. Ale poté jsem shledal: "Ne, On není jako zosobněný chtíč, který existuje v hmotném světě. Je cinmaya, duchovní substance. Vidím, že tato sladkost je duchovní. Cítím to. Je to samotné jádro veškeré sladkosti. Co je to? Můj pohled byl uchvácen nektarem. Cítím, jak se nektar valí do mých očí. Ó, Krišna už dobyl mé srdce. Jsem polapen, jsem uchvácen zosobněnou sladkostí."

marah svayam nu madhura
dyuti-mandalam nu
madhuryam eva nu mano­nayanamrtam nu
veni-mrjo nu mama jivitavallabho nu
krsno 'yam abhyudayate mama locanaya

"Moji drazí přátelé, kde je Krišna, jenž je zosobněný Amor a nádherný jako květ kadamba? Kde je Krišna, sladkost samotná, sladký nektar mých očí a mysli? Kde je Krišna, jenž uvolňuje vlasy gopií? Je nejvyšším zdrojem božské blaženosti. Je mým životem i duší. Zjeví se znovu před mými zraky?"
To je výrok Bilvamangaly Thákury (Krišna Karnámrta 68).
Ať už jsou bolesti a utrpení jakékoliv, všechny budou odstraněny. Tento nektar Krišnových slov a zábav nám dává život. Naplňuje nás nadějí, že můžeme žít vyšším životem, že jsme nebyli stvořeni pouze k utrpení v tomto dočasném světě, ale k životu, který se může povznést a transcendovat tento bolestivý život smrtelnosti. Tento druh vitálního života vlastníme v naší vnitřní podobě. Spekulanti praví, že vědomí Krišny odstraňuje jen hříšnost, avšak to je jen jejich povrchní obeznámení se s vědomím Krišny. V porovnání s Jeho očistnou kapacitou je hřích bezvýznamný. Jakmile přijdeme do kontaktu s Krišnou, třeba jen v podobě pouhého zvuku skrze ucho, naše skutečné dobro se začne probouzet (sreyah kairava candrika vitaranam). Vědomí Krišny překypuje neomezenými zásobami našeho dobra. Ti, kteří rozdávají vědomí Krišny světu, jsou skutečně shovívaví a laskaví. Ti, jenž dávají Krišnu bezmocným a zklamaným, dávají nejvíce. Pouze tento druh transakce by měl ve světě pokračovat, aby zachránil tyto duše před utrpením z nemoci dočasnosti.

Božský nektar

Náměty o Krišnovi jsou jako božský nektar. Pokračuj tedy v této práci, vždy rozdávej vědomí Krišny; když dáš vědomí Krišny, získáš hojnou zásobu vědomí Krišny. To sestoupí z vyšší pozice. Jestliže jsi upřímný a chceš rozdávat vědomí Krišny, nebudeš chtít nic pro sebe. Nic pro svůj vlastní zisk. Budeš jím zásoben do té míry, kolik ho dáš ostatním. Budeš napojen na nekonečný zdroj. Takže pokračuj. Šrí Čaitanja Maháprabhu říká:

yare dekha, tare kaha 'krsna'- upadesa
amara ajnaya guru hana tara ei desa

"S kýmkoliv se setkáte, mluvte s ním pouze o Krišnovi. " Nemáme jiné zaměstnání. S kýmkoliv se setkáš, s jakoukoliv duší, která projde okolo, snaž se zachránit ji z této pouště smrtelnosti. Nařizuji ti. Neměj obavy; přijmi postavení gurua, dárce, a rozdávej ostatním.
Maháprabhu dále říká:

kabhu na vadhibe tomara visaya-taranga
punarapi ei thani pabe mora sanga

"Při této transakci pocítíte Mou podporu. Když vykonáte Mé nařízení, rozdávat od jednoho všem, poté shledáte, že jsem s vámi, že vás podporuji ve vaší práci." Čili, váš velký mistr vás všechny zaměstnal, tak jako mnoho odevzdaných vojáků. Nyní musíte konat dobrodiní v tomto světě dočasnosti a smrti. Konejte dobrodiní. Nějakým způsobem jste získali vědomí Krišny a tak zaneste tuto novinu vašim sousedům. Maháprabhu říká: "Kohokoliv potkáš, řekni mu o Krišnovi a takto zachraňuj lidi." Všichni jsou pod vlivem věčné smrtelnosti. Pouze to je pro ně důležité, všechny ostatní rozhovory jsou zbytečné.

Chřtán smrti

Všichni se ženou do chřtánu smrti. To je souhrn všech zpráv z tohoto světa. Každou vteřinou se všichni přibližují chřtánu smrti. Jedině toto je skutečným problémem - nic jiného. Celý problém je, že každou vteřinou, každý atom vstupuje do spárů smrti. To je velké a jediné nebezpečí v tomto světě. A tak všechny ostatní rozhovory, které neřeší skutečný problém života jsou bezvýznamné; snažte se zabránit lidem před vstupem do tlamy smrti.
To je jediný problém na tomto světě.
Pokračujte a mluvte s každým o Krišnovi. Cokoliv děláte, postarejte se o to, aby mluvili o Krišnovi, Krišnovi, Krišnovi. Zachraňte sami sebe a připravte se pro vyšší cíl. Kdykoliv a kdekoliv někoho potkáte, mluvte s ním pouze o Krišnovi. Všechny ostatní rozhovory jsou zbytečné a nepodstatné.
Maháprabhu říká: "Je to Mé nařízení. Nemyslete si, že když to budete dělat a přijmete pozici gurua a lidé vám přijdou vzdát úctu, že za­pomenete na svou vlastní pozici, zpyšníte a půjdete do pekel; ne, ne, ne. Nařizuji vám: ,Pokračujte.' Dobrodiní je zde. Nestůjte nevšímavě jako diváci. Proto říkám: ,Vyskočte! Začněte pomáhat.' Nařizuji vám takto jednat. Přijímám za to veškerou zodpovědnost. Celý svět umírá, proto skutečnou potřebou v každé chvíli je krsna-katha. Jedině když uposlechnete mé nařízení a budete plnit povinnosti, které jsem vám svěřil, získáte Mou společnost."
Je to přijatelné a rozumné, nebo ne? Každý z nás to může posoudit. Jaký druh dobrodiní by to měl být, aby zachránil lidi z tohoto světa smrtelnosti? Co jim skutečně pomůže? Žádné krmení anebo ošacení, nic takového. Všichni umírají. Jednou, když jsem byl v Madrasu, v našem Mathu, přišel jeden člověk a kritizoval nás: ,Ó, vy pouze mluvíte o Krišnovi a lidé umírají hlady. Netrápí vás to?" Já jsem mu řekl: "Ne." On řekl: ,Rámakrišnova mise dělá skutečné dobrodiní, protože krmí spousty lidí. Když člověk umírá hlady, jak vás může poslouchat? Jak získáte posluchače, když umřou? Nejprve je zachraňte, nakrmte je a potom jim vyprávějte o Krišnovi."
Na to jsem odpověděl: ,Předpokládejme, že je hladomor. Mám nějaké jídlo. Rozdávám ho mnoha lidem. Přede mnou je velký dav. Když někdo z davu uteče, zatímco rozdávám jídlo, co bych měl dělat? Měl bych rozdávat jídlo, anebo běžet, abych ho chytil?" On řekl: "Musíte rozdávat jídlo, to je přirozené." Já jsem mu řekl: "Dav je vždy připraven naslouchat ode mne o Krišnovi. Proč bych měl plýtvat časem a běžet za jedním člověkem? Mnoho lidí přichází, aby ode mne naslouchali o Krišnovi, a já je ani všechny nemůžu obsloužit. Proč bych měl přestat rozdávat nektar a běžet za jedním člověkem? To je pošetilé."
My chceme pomáhat lidem rozdáváním krsna-katha, a nestaráme se o žádné takzvané nebezpečí. Všichni potřebujeme toto vedení. Musíte se jen zaměstnat v krsna-katha. Mluvte o Krišnovi, pokračujte s touto vibrací.
Když šel Šrí Čaitanja Maháprabu z Purí do Vrndávany cestou přes džungli, sloni, jeleni a tygři zpívali: "Krišna! Krišna!" a tancovali. Jeho krsna-katha vytvořila tak citlivou vibraci, že vstoupila do uší tygrů, jelenů a slonů, a probudila jejich srdce. Všichni začali zpívat: ,Krišna! Krišna! Krišna!" a tancovat. Maháprabhuova vibrace Krišnova jména byla tak příjemná a silná, že vstoupila do zvířat a zjevila se v nejniternějších útrobách jejich srdcí, která byla pokryta sloními nebo tygřími těly. Stejně jako elektřina, vstoupil tento nejpříjemnější tok Svatého Jména do srdcí všech zvířat a jejich duše byly vzrušeny. A když byly jejich duše probuzeny, začaly zpívat: "Krišna! Krišna!"
Všude je prostředí plné pohybu a právě tak, jako paprsek světla rozptyluje temnotu, podobně vibrace krsna-katha udeří na strunu v duši, což ji inspiruje k vědomí Krišny. Proto pokračujte v kázání vědomí Krišny. Nemáme jinou povinnost, jinou činnost. Bhaktivédánta Svámí Prabhupáda rozdával vědomí Krišny široko daleko po celém světě. To, že jste všichni přišli sem, je díky jeho serióznímu úsilí. Odešel do vyššího světa, a tak se v jeho jménu snažíme v této transakci pokračovat.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Všechny články zveřejněné od založení blogu jsou k nalezení v Archivu článků. Stačí kliknout na odkaz a můžete jimi libovolně procházet. V aktuálních článcích je uvedeno pouze posledních dvacet příspěvků.

s