Všechna  sláva  Šrí  Guruovi  a  Šrí  Gaurangovi

Šrí Guru a Jeho milost (8)

26. února 2011 v 11:54 | Šríla Bhakti Rakšak Šrídhar Dév–Gósvámí |  Šrí Guru a Jeho milost

Kapitola osmá

Odloučení od Šrí Gurua

Jeho Božská Milost A. C. Bhaktivédánta Svámí Prabhupáda poradil svým starším žákům, aby se v případě potřeby po jeho odchodu obrátili s radami na jeho duchovního bratra Šrílu Šrídhar Mahárádže. Při mnoha příležitostech řekl: "Šrílu Šrídhar Mahárádže považuji za svého šikšá-gurua, duchovního mistra-instruktora, co říci o prospěchu, jaký z jeho společnosti můžou získat ostatní." Krátce po jeho odchodu se jeho starší žáci obrátili na Šrílu Šrídhar Mahárádže, aby jim poradil, jak vést Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny. Následuje výňatek z jejich konverzace.

Oddaný:
Po odchodu našeho milovaného duchovního mistra, jsme vám přišli vzdát úctu jakož i vyslechnout vaší vysoce ctěnou radu o jisté věci, pokud budete tak laskav.
ŠríIa Šrídhar Mahárádž: O odchodu duchovního mistra pojednává šástra následujícím příkladem: Žák je jako lotos. Duchovní mistr je jako voda kolem lotosu, jako rybník nebo jezírko. Bývalá pozice vašeho gurudévy je jako voda a Krišna je jako slunce. Dokud lotos plave na vodě, slunce ho bude vyživovat. Ale když voda zmizí, to samé slunce lotos spálí. Bez vody Krišna lotos spálí. Bez pomoci gurua, žák není nikde.

Bez Gurua je vše prázdné

Raghunátha Dása Gósvámí řekl: "V nepřítomnosti mého gurudévy se mi kopec Góvarddhana, jenž je zastoupením Samotného Krišny, zdá jako velký hroznýš, který mě přichází pozřít. Rádhá-kund, nejsvatější místo božskosti v Gaudíja-sampradáji, vypadá jako tygří tlama, jež se mě snaží pozřít. V nepřítomnosti mého gurudévy, mého nejdražšího a nejvyššího duchovního vůdce, mě jen rozrušují. Můj gurudév, který mi projevoval tolik náklonnosti tu není. Jak je to možné? Vše je prázdné. S jeho odchodem vše zmizelo." Takové hluboké odloučení se zjeví v srdci upřímného oddaného.
Jednou ve své přednášce jeden z vašich oddaných řekl, že odloučení je nejvyšší realizací. Byl jsem velmi šťastný, když jsem z jeho úst slyšel, že odloučení (vipralambha) je nejvyšší cíl. Bez odloučení k nám nic jiného nepřijde. Očekávání střetnutí se s Krišnou se nám zjeví jako vipralambha, čili vipralambha je nejpříznivější věcí ve vědomí Krišny. V tomto odloučení máme také spojení s Krišnou. Čili, nejbezpečnější a nejodvážnější pozicí je vipralambha. Pokud dokážeme pevně stát a udržovat vzpomínky na svého gurudévu v odloučení od něho, prošli jsme nejvyšší zkouškou.
Oddaný: Během života našeho duchovního mistra, jsme ho viděli jako absolutní autoritu nade vším, včetně naší správní rady (GBC). Jak bychom měli chápat pozice nových duchovních mistrů a jejich vztahy s jejich duchovními bratry a žáky?
ŠríIa Šrídhar Mahárádž: Pozice áčárji nad jeho žáky musí být absolutní; před svými žáky má absolutní autoritu. Přesto musí být opatrný, aby mu tato autorita nestoupla do hlavy. Autorita je částí pratisthy, jména a slávy. Je zde i další tendence. Když guru přichází do spojení s vatsalya-rasou, náladou starostlivosti o své žáky, jeho přátelský vztah s duchovními bratry zeslábne, jeho rozlišování se změní, začne být více přitahován ke svým žákům a začne zanedbávat své spojení s duchovními bratry. Tento sklon jistě přijde a tehdy je obtížné udržet rovnováhu. Takže bratři jsou zanedbáni, a synům se dostává více pozornosti. Tímto způsobem se guru stává stranický. Když je v blízké společnosti svých žáků, má svobodu; je mu dána příležitost absolutního vedení. V této pozici je velice obtížné udržet si svou čistotu. Kvůli tomuto pokušení je možné poklesnout z úrovně áčárji.

Guru je vším

Autokracie a demokracie spolu nejdou dohromady. Náš systém je autokratický. Guru je vším. Naše pokora před guruem je bezpodmínečná. Když žák vidí, že síla jeho gurua byla omezena jinými Vaišnavy, vytvoří to v jeho mysli velký rozruch a naruší to jeho absolutní víru v jeho gurua. V tomto případě nám může pomoci koncepce Krišny jako Božství. On, o Němž si myslíme, že je nejvyšší - nej - Krišna - je trestán Yašodou. Nosí Nandovy boty na Své hlavě i když je Nejvyšší Osobnost Božství. Takto můžeme vše urovnat. Absolutní víra i relativní pozice neabsolutního - tyto dvě věci by měly být harmonizovány.
Na gurua by mělo být pohlíženo nestranným úsudkem. Každý si myslí, že jeho vlastní matka je nejlaskavější. Avšak když porovnáváme mezi dvěma matkami, která z nich má více náklonnosti, musíme použít nestranného úsudku. To se nazývá tatastha-vicara: nestranné porovnání relativního a absolutního hlediska. Když jsou obě hlediska zvážena, absolutní kalkulace bude mít vždy větší hodnotu.
Postavení áčárji je velmi složitou věcí. Je obtížné posuzovat áčárju podle pravidel. Vidíš, to je naše praktická zkušenost. Prosím poslouchej a pamatuj si to. Pozice áčárji je relativní věcí, a pozice žáka je také relativní. Tak jako vztah mezi matkou a dítětem, otcem a synem, manželkou a manželem. I když z hlediska svých duchovních bratrů bude guru viděn v relativní pozici, pro žáka je guru absolutní. Urovnání mezi absolutním a relativním je obtížnou věcí; je to věčný problém. Dokonce v Krišna-líle existuje nepřátelství mezi madhuryya-rasou a vatsalya-rasou, ale z absolutního hlediska jsou si obě rasy rovné.

Guru: více než Bůh

Pro žáka je pozice jeho gurua nejvyšší, více než postavení Samotného Boha. To je řečeno v Písmech. Guru je nám bližší a dražší než Samotný Bůh. Bůh má na starosti mnoho věcí, ale guru se stará pouze o mé dobro. Pozice gurua je pro žáka více nápomocná než pozice Boha. Pokud ve své společnosti chcete, aby v žákovi vzrůstala přirozená úcta ke guruovi a absolutní pravdě, musíte pro tuto věc vytvořit prostor ve vaší struktuře, pokud k tomu vůbec byla tato struktura vytvořena.
Zákon není vše. Zákon ve vaší společnosti by měl být uzpůsoben tak, aby podporoval božský sentiment, jinak to není zákon. Zákon by měl podporovat víru. Pravomoc Písem je omezena. Je míněna pouze aby podporovala lásku, a když láska přijde, pravomoci už není zapotřebí. Plynulá, harmonická práce je možná jen ve sféře lásky. Šríla Rúpa Gósvámí říká, že vaidhi-bhakti, oddanost pod vedením šástry, neboli zákonů a regulací je nápomocná jen do určité míry. Pomůže vnitřnímu probuzení lásky a náklonnosti, a potom ustoupí. Zákon se stáhne, a vytvoří místo pro spontánní tok lásky. Zákonu je zapotřebí, speciálně v nižších stádiích, avšak měl by vytvořit místo pro svobodný pohyb ve vztahu. Svoboda je nejvyšší věcí. Svobodná služba je rága-márga, což je ta správná služba, ne služba, která je regulovaná, nucená a tlačená zákonem. To není služba. Náš cíl je Vrndávana. Čili, my chceme svobodnou službu. Bez svobody je služba bezcenná. Nucená práce není práce; práce lásky je to pravé. A to je věc, kvůli které jsme všichni v rozpacích. Přiznejme si, že jsme všichni v rozpacích nejen ze struktury, ale i z věci, kvůli které byla struktura vytvořena; jsme v rozpacích z tohoto vysokého cíle života - božské lásky. Struktura by měla podporovat tento cit. S tímto cítěním bychom měli začít. Nováčci přicházejí se svou vírou, a jejich víra by měla být povzbuzena a také urovnána tak, aby víra jedné osoby nerozrušovala druhou.

Mesiáši svobodné víry

Žádný zákon by neměl omezovat anebo ovládat áčárju, protože potom zanikne víra žáka a vše bude jen mechanickou mašinou. Z celé věci se stane pouhá hmota. My jsme mesiáši rozvíjení svobodné vnitřní víry v Pána. Víra je to, co by mělo být pěstováno. Tento druh rostliny bychom měli zasadit do zahrady srdce, zalévat a vyživovat ho. Celá charakteristika víry nesmí být ztracena nátlakem pravidel a regulací. Musí být podporován svobodný tok srdce. Hnutí Šrí Čaitanji Maháprabhua je spíše záležitostí srdce, než intelektuální záležitostí. To bychom měli mít stále na zřeteli. Intelekt nesmí bránit svobodnému toku srdce. To musíme mít vždy na paměti.
Svobodná láska a svobodná víra jsou jedinými věcmi, nejcennějšími věcmi, kvůli kterým jsme odešli z domova, a připojili se k misi. Tato čistota úmyslu by měla zůstat neporušena. Samozřejmě, že nějaké pomoci od pravidel a regulací je zapotřebí, ale ne tolik, aby bránila vzrůstu naší vitality. Vitalitu musíme podporovat. Skutečnému duchu, skutečnému účelu mise by měla být dána přednost. Rovněž byste měli mezi sebou udržovat mírné chování. Říká se: "Když zuby ukousnou jazyk, měly by být vytrhány?" Jste jeden organický celek; měli byste se chovat tak, abyste jeden druhému dokázali odpouštět. Láska si podrobí více než zákon. K čemu je zapotřebí tolik formality a struktur, když v konečném smyslu jsme všichni služebníky Pána?
Áčárja čelí dvěma nebezpečím. První je stranictví. Stranictví znamená plná svoboda s jeho žáky. Tento vztah je pro něho více přitažlivý. Druhé nebezpečí je odchýlení se. Takže, odchýlení a stranictví - tyto dvě věci můžou stáhnout áčárju. Toto jsou dva nepřátelé áčárji. Kdo přijímá tuto pozici, musí být obzvlášť opatrný před těmito dvěma nepřáteli. Pozice áčárji je nebezpečná. Je plná pokušení. Proto musí být áčárja nezbytně vybaven silnou upřímnou a nezkrotnou touhou po vědomí Krišny. Jinak svou pozici neudrží. Poklesne. Stane se pánem a bude si myslet: "Jsem pánem všeho co vidím." V určitém kruhu, je monarchou. A monarchie ho může dovést k šílenství. To je velké lákadlo. Jestliže si někdo není dostatečně vědom tohoto faktu, nebude schopen svou pozici udržet. Pro toho, kdo má monarchii nad lidmi a penězi, je velice obtížné udržovat pozici služebníka. Ego pána, které je všeobecně v nás všech, bude na gurua útočit. Navíc se pohybujeme v zemi exploatace. Proto bychom měli být bdělí a zkoumaví, co se týče naší sebeanalýzy. Všeobecný symptom zdravého pokroku je, že čím více bude osoba výše, tím více si bude myslet: "Klesám." Tuto nepřímou metodu měření lze použit k měření našeho vnitřního pokroku. Navenek může člověk zastávat vyšší pozici, ale uvnitř si bude vždy myslet: ,Ó můj Pane! Jsem v nouzi. Dej mi více Tvé milosti! Nemůžu udržet svou pozici."

Peníze,
ženy a sláva

Je to velké neštěstí, když se Vaišnavský guru odchýlí od linie. Nestává se to často, ale občas to můžeme vidět. Všeobecné symptomy odchýleni spadají do třech různých tříd: kanaka, kamini a pratisthá: peníze, ženy a sláva. Nejdříve guru ztrácí svou přitažlivost k vlastnímu guruovi a radám Písem, sastra-upadesa. Poté, se začnou vytrácet jeho předešlá vyjádření, citace Písem a slova jeho gurua. Jeho přitažlivost pro vyšší věc slábne. To je pratisthá, prestiž. Kanaka, kamini, pratisthá: peníze, ženy, jméno a sláva - toto jsou tři zkoušky, podle kterých je možné posoudit, jestli je osoba sádhu anebo ne, anebo jaký stupeň sádhua je. První věcí je odchýlení se od jeho vyšších guruů. To je známka pratisthy, pýchy.
Později se u něho projeví sklon shromažďovat peníze a ne je využívat. Peníze lze střádat, avšak musí být použity pro službu sampradáji, pro službu Vaišnavům. Ale pouhé shromažďování peněz - to je druhá známka odchýlení. Třetí je přitažlivost k ženám. Samozřejmě, přijde do spojení se ženami, penězi a také s jeho uctíváním žáky. To je také nevyhnutné, ale pouze pro účel božskému objektu, božskému cíli, ne pro sebe. Avšak když odhalíme, že využívá všechny tyto věci pro svůj osobní zájem a ne pro sampradáju, poté bychom si měli dávat pozor.
Na začátku můžeme nějaké příležitostní problémy tolerovat; některé případy těchto druhů ochýlení lze ignorovat. Ale pokud shledáme, že začínají převládat, poté musíme situaci opatrně zkoumat. Svěříme se s tím osobám, které mají podobné postavení. Po konzultaci tohoto problému můžeme konzultovat s vyššími áčárji, kteří jsou spolehliví. Když shledáme, že to, co se prve zdálo jako malé, nicotné, je nyní skutečné, škodlivé a vzrostlo to do velkých rozměrů, že náš duchovní mistr klesá, musíme jednat tak, abychom se zachránili. Musíme se snažit kráčet tak, abychom unikli této nakažlivé epidemii. Musíme se snažit zachránit se. Rovněž se musíme snažit zachránit ostatní, kteří by mohli padnout za kořist té samé exploataci jako my. To musí být prováděno s veškerou upřímností. Může se to stát; je to zmíněno v šástrách, v mnoha praktických případech. Proto, nesmíme dělat pokrok v dřímotě, ale musíme kráčet s očima vždy otevřenýma.

Vzdání se falešných
Guruů

Oddan
ý: Když zasvěcující guru poklesne z cesty, co by měl žák dělat?
ŠríIa Šrídhar Mahárádž: Může přijmout útočiště u Svatého Jména Krišny, a nějaký čas počkat. Pokud byl guru upřímným žákem svého duchovního mistra, a nyní byl kvůli nějakým přestupkům svým guruem zavrhnut, může nějaký čas bloudit. Avšak znovu se může vrátit ke standardu. Přesto je v Mahábháratě (Udyoga-parvva 179.25) řečeno:

guror apy avaliptasya
karyakaryam ajanatah
utpatha-prathipannasya
parityago vidhiyate

,,Guru,
který neví co se má a co nemá dělat, který opustil cestu oddané služby, by měl být zavržen." To je uvedeno v Mahábháratě, ve výroku Bhíšmy. Bhíšma je jeden z dvanácti mahájanů, a to jsou jeho slova k jeho astra guruovi, Parašurámovi.
Jíva Gósvámí říká, že pokud guru zbloudí, měl by být zavrhnut, avšak existují okolnosti, kdy nepochopitelnou vůlí Krišny, může na nějaký čas guru zbloudit, a potom se vrátit zpět.
Když se taková věc stane, je to pro žáka velké neštěstí. V Harináma-čintámani to Šríla Bhaktivinóda Thákura pečlivě vysvětluje. Když syn opustí dům a neposlouchá otce, otec se ke svému synovi může stát lhostejným a z vlastní vůle ho vyhostit. Avšak když se po nějaké době syn znovu vrátí, opět poslušný, může získat své dědictví. Podobně nemusí duchovní mistr poslouchat svého gurua, který k němu může být na nějaký čas lhostejný, ale jakmile se znovu napraví, nebude vyděděn. To je vysvětleno v Bhagavad-gítě (api cet suduracaro). Neměli bychom tedy v takovýchto nešťastných případech jednat unáhleně, měli bychom čekat, co z toho bude. Vše musíme dělat uvážlivě.
Pokud se budeme snažit porozumět vztahu mezi guruem a duchovním bratrem, a guruem a žákem, objevíme velmi jemné stupně sentimentu. Tak jako když Krišna vstoupil do Kamsovy arény, a různé osoby Ho viděly různým způsobem, tak budou žáci vidět určitým způsobem svého gurua a jeho duchovní bratři budou mít vůči němu zas jiný pohled a náladu. Žáci pravého gurua ho budou vidět jako Krišnu, to však nemusí platit v případě jeho duchovních bratrů. V Madhuryya-rase, je Krišna viděn jedním způsobem a ve Vatsalya-rase, Ho matka Jašoda vidí jiným způsobem. Služebníci Ho vidí dalším způsobem. Rišiové, jako Gargamuni, Ho uvidí zase jiným způsobem. Jak se Krišna chce ukázat, tak bude viděn.
Gurua můžeš vidět svým vlastním způsobem, přesto však, se budeš chovat takovým způsobem, abys nenarušil víru nováčků. Začátečník by měl být vždy povzbuzován, neboť pro pokleslou duši je velice obtížné, dát dohromady svou víru s úctou a obětovat ji guruovi. To by mělo být naším zájmem, aby nashromáždili maximální úctu a obětovali ji guruovi. A na druhou stranu, mohu mít svou vlastní koncepci o svém duchovním bratru. Mohu to uchovávat ve svém srdci. Ze všech sil se budu snažit, abych nerozrušil jeho žáky. Když se naneštěstí stane, že áčárja poklesne, že postrádá tuto schopnost, poté, když to dojde do určitého stupně, Ize podniknout nějaké kroky; a i když neradi, budeme muset něco podniknout. Nechť nás však Bůh od této katastrofální situace ochrání. To by měly být naše pocity.
Avšak tak dlouho jak je to možné, by měla být jeho hodnost respektována. Relativní i absolutní hledisko jdou jedno s druhým. Žáci by neměli být přespříliš povzbuzováni relativním hlediskem. Duchovní bratři se budou více přiklánět k absolutnímu hledisku. Přesto však by neměli rozrušovat začátečníky, v jejich počátečních stádiích. Dokonce i když si myslíš, že osoba, která vykonává funkci áčárji je nižší kvalifikace než ty, přesto bys mu měl formálně vzdávat zvláštní úctu kvůli jeho pozici. Syn může být soudce, a otec může být advokát, ale otec musí vzdávat úctu synovi. Musí vzdávat úctu stolici. Tento druh chování by měl být v misi dodržován. Když jsi s áčárjou jako jeho duchovní bratr o samotě, můžeš s ním svobodně mluvit a jednat. Můžeš mu dát i pohlavek. Ale na veřejnosti mezi jeho žáky mu musíš prokazovat tento druh chování. Uctivé chování by mělo být veřejně udržováno pro klid v misi.

Vjása ... možná neví

Oddaný:
I když by žáci měli uctívat svého gurua jako absolutního a na nejvyšším duchovním stupni, jak by měl on sám pohlížet na svou pozici?
ŠríIa Šrídhar Mahárádž: Šrídhara Svámí napsal komentář ke Šrímad-Bhágavatamu. Byl trochu odlišný od předešlých komentářů, proto učenci, hlavně zastánci Šankary, odmítli přijmout tento komentář jako univerzální. Vyzkoušeli ho. Zanechali komentář v chrámu Višvanáthy, Pána Šivy a shodli se, že když přijme komentář Pán Šiva, i oni ho všichni přijmou. Pak bylo ze šivova chrámu slyšet tento verš: aham vedmi suko vetti, vyaso vetti na vetti va. "Skutečný význam Šrímad-Bhágavatamu je těžké pochopit," řekl Pán Šiva. "Znám pravý význam Šrímad-Bhágavatamu; Šukadéva, syn a žák Vjásadévy ho zná dokonale a autor Bhágavatamu, Šríla Vjásadéva jeho význam možná ví a možná ne."
Když Maháprabhu učil Sanátanu Gósvámího, řekl: ,Sanátano, Krišna ti prokazuje Svou laskavost skrze Mne. Mluvím k tobě jako šílenec. Cítím, že Mnou prochází mnoho věcí, a Já ani nevím, že to mám." To je možné. Je to obdivuhodné, ale je to možné. Není to nesmyslné, i když je to nepochopitelné.
Podívej, když vypukla druhá světová válka, v Dalhousie Square v Kalkatě byl namalován lidový vládní plakát. Na stěně byla namalována vojenská uniforma. Pod ní bylo napsáno: "Pouze obleč tuto uniformu, a ona ti ukáže co máš dělat." Proto, když upřímný člověk přijme určitou zodpovědnost, pozná své povinnosti ve svém postavení. Je upřímný. A Bůh mu pomůže. Bůh pomáhá těm, kteří si pomáhají sami. Přijal jsi tento úkol, a tento úkol nepřišel náhodou, něco za tím je. Když se ho budeš snažit vykonávat, pomoc přijde. On není podvodník. Upřímně jsi přijal tuto zodpovědnost, kterou ti dal Tvůj Pán, a Pán není podvodník. Přijde, aby ti pomohl s veškerou Svou mocí, říkajíce: "Udělej to. Pomáhám ti. Stojím za tebou." Pokud jsme všichni upřímní, budou se věci dít takto.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Všechny články zveřejněné od založení blogu jsou k nalezení v Archivu článků. Stačí kliknout na odkaz a můžete jimi libovolně procházet. V aktuálních článcích je uvedeno pouze posledních dvacet příspěvků.

s