Všechna  sláva  Šrí  Guruovi  a  Šrí  Gaurangovi

Šrí Guru a Jeho milost (9)

27. února 2011 v 15:07 | Šríla Bhakti Rakšak Šrídhar Dév–Gósvámí |  Šrí Guru a Jeho milost

Kapitola devátá

Náma Guru a mantra Guru

Student:
Slyšel jsem, že člověk má s duchovním mistrem, jenž ho zasvětil do zpívání Hare Krišna mahá-mantry (harináma guru) věčné spojení. Má podobné spojení i s mantra guruem?
ŠríIa Šrídhar Mahárádž: Ano. Je to podobné, jen s malým rozdílem.
Student: Někteří oddaní, jenž přijali harináma zasvěcení od Bhaktivédánty Svámího Prabhupády přijali později zasvěcení do gájatrí mantry od jednoho z jeho žáků. Můžete vysvětlit rozdíl mezi oběma zasvěceními a jak by měl žák pohlížet na svůj vztah ke dvěma různým duchovním mistrům?
ŠríIa Šrídhar Mahárádž: Větší důležitost by měla být přikládána náma guruovi, neboli guruovi, který zasvěcuje žáka do zpívání Svatého Jména Krišny, až poté by měla být přikládána důležitost guruovi, který za­svěcuje do gájatrí mantry. Nejprve by měla být prokazována úcta dikšá guruovi, zasvěcujícímu duchovnímu mistrovi, a potom až všem ostatním žákům Bhaktivédánty Svámího Prabhupády. Nejdříve musí být prokazována úcta Prabhupádovi, jenž je náma guru, guru guruů, poté by měla být vzdávána úcta dikšá guruovi, a pak všem ostatním. Všichni by měli být uctíváni podle jejich postavení.

Mantra: kruh v kruhu

Džíva Gósvámí napsal, že hlavní věcí v gájatrí mantře je Jméno Krišny. Mantra se skládá z mnoha dalších slov, ale Jméno je nejdůležitější. Pokud bychom Jméno Krišny vyjmuli, a nahradili jiným jménem, celá věc by byla bezcenná. Toto je závěr Džívy Gósvámího. Svaté Jméno Krišny je vším. Svaté Jméno Krišny je v gájatrí mantře spolu s mnoha ostatními slovy. Kdyby však bylo Krišnovo Jméno vyjmuto a nahrazeno jménem Šivy, celá věc by pak směřovala k Šivovi. Svaté Jméno je nejdůležitějším faktorem.
Svaté Jméno Krišny je tak důležité, že dokonce není zapotřebí ani gájatrí mantry. Je řečeno: na ca sat kriya, na dikse na ca purascarya manadilate mantrayam rasana spri hanato sri krsna namatmaka: "Člověk nemusí podstoupit všechny očistné procesy, nebo následovat šest ritualistických obřadů pro zbožný život, jenž doporučují Védy; nemusí ani přijmout zasvěcení do gájatrí mantry. Jestliže jednoduše zpívá Svaté Jméno Krišny bez přestupků, dosáhne vytouženého úspěchu." Svaté Jméno Krišny je nejdůležitější. Gájatrí mantra není až tak důležitá. Mantru přijímáme, aby nám pomohla v nama-bhajana, uctívání Svatého Jména. Jinak není vůbec potřebná. Tak to je. Jméno samotné může pro osobu udělat všechno. Je plné a dokonalé. Mantra nám pomůže zbavit se aparadhy, přestupků, a abhasy, mlhavé koncepce našeho bhajanu. Mantra nám pomáhá do té míry.
Je daný příklad většího a menšího kruhu. Svaté Jméno Krišny je větší kruh. Rozprostírá se z nejvyššího bodu k nejnižšímu. Mantra kruh je menší. kruh ve větším kruhu. Mantra nedosahuje toho nejnižšího bodu. Svaté Jméno dosahuje do nejnižší pozice. Mantra nám umožňuje vstup do osvobození, a Jméno nás potom vede dál. Taková je naše koncepce mantry a Jména.
Jméno sestupuje do nejnižší pozice, k čandálům a javanům. Každý může obdržet Jméno. Ne každý je však způsobilý pro gájatrí mantru. Pouze potom, co osoba dosáhla pokročilého stádia jí může být mantra udělena. A dosažením osvobození její působení skončí. V Čaitanja-čaritámrtě (Adi. 7.73) se praví:

krsna-mantra haite habe samsara mocana
krsna-nama haite pabe krsnera carana

,,Krišna-gájatrí mantra člověka osvobozuje z opakovaného zrození a umírání v tomto světě; Svaté Jméno Krišny člověku poskytuje útočiště u lotosových nohou Krišny." Gájatrí mantra nám pomáhá dosáhnout osvobození, a potom se stáhne. Poté, co nám udělí osvobození, mantra splnila svůj úkol. Ale Jméno bude po celou dobu působit od nejnižšího k nejvyššímu. Jméno by mělo být zpíváno bez jakékoliv žádosti - je to jen oslovení. Neměli bychom zpívat s mentalitou: "chci toto." Jednoduše musíme Jméno zpívat spontánně. To v nás vzbudí dobrou vůli. Takže, jelikož je funkce mantry omezena, a Jméno je všedůležité, náma guru by měl být ctěn první, po něm mantra guru, a poté ostatní Vaišnavové.

Duchovní bratr - Guru

Student:
Jak by měl oddaný vzdávat úctu svému duchovnímu bratrovi, od něhož přijal druhé zasvěcení - jako duchovnímu bratrovi anebo guruovi?
ŠríIa Šrídhar Mahárádž: Je to současně nepochopitelně stejné i odlišné. Všeobecně bude tento duchovní bratr viděn jako guru, podle současného stádia žáka, ale když se žák stane transcendentální, navrátí se zpět do svého původního postavení, bude ho vidět více jako duchovního bratra. Ale všeobecně, v jeho současném stádiu, ho bude vidět jako gurua, a v pozadí jako duchovního bratra.
Student: Řekl jste, že harináma pokračuje i po osvobození. Pokračuje vztah žáka s gájatrí mantra guruem i po osvobození?
ŠríIa Šrídhar Mahárádž: Když se žák vrátí do duchovního světa, dokonce i zpívání Svatého Jména bude v pozadí, a funkce vykonávání ostatních služeb vystoupí do popředí. Když osoba vstoupí do Pánovy domény, bude jí dána nějaká funkce ve službě Krišnovi a ta bude význačná a prominentní.
Tehdy bude Jméno v pozadí. Když osoba přijde do určité skupiny v určité rase, jako je sakhya rasa, bude jí dána specifická povinnost pod vedením skupinového vůdce, jako je Subala anebo Baladéva. Její služba bude na prvním místě, a Jméno bude v pozadí, bude jí pomáhat, povzbuzovat. Tehdy, bude vše viděno jako guru, ale i přes­to je zde hierarchie. Je to rodinný život. Guruův guru je tam, ale žák bude pracovat pod svým vlastním mistrem, který má svého mistra. Obdrží pokyn od svého bezprostředního nadřízeného. Je tam takováto hierarchie, a žák bude tímto druhem funkce postupně transformován. Vše je pod nějakým služebníkem a jeho bezprostřední povinností bude dosáhnout tohoto služebníka a jeho nařízení.
Student: Mnozí oddaní nemohou porozumět tomu, že žák může mít dva duchovní učitele.
ŠríIa Šrídhar Mahárádž: To je proto, že zastávají formální pozici, ale když vstoupí do hlubší duchovní realizace, jejich nesrovnalosti zmizí, protože uvidí co je guru. Guru znamená ten, kdo přišel dávat vědomí Krišny. Formální rozdíl zmizí, když osoba zachytí tu podstatu učení, kvůli které je guruovi vzdávána úcta. Když je osoba důvěrně spojena s linií božské lásky, kterou nám guru přichází předat, při­jme ji, ať už přichází odkudkoliv. Bude to vidět jako přátelský vztah, ne protichůdný, ale kooperativní.
Ačkoliv jsou rozdílní postavou, v srdci jsou oba guruové tím samým, protože jejich záměr je společný. Nepřišli bojovat jeden s druhým, přišli bojovat pouze s agenty Satana (Máji). Pokud rozpoznáme skutečnou věc, kvůli které jsme se na gurua obrátili, poté porozumíme jak urovnat náš vztah s šikšá guruem, dikšá guruem a vartma­pradaršaka guruem.
Našim guruům jsme nekonečně zavázáni. Jsme bezmocni, co můžeme dělat. Oni jsou štědří, nekonečně milosrdní a jsou našimi ochránci. Mohu mít mnoho ochránců; dohlížejí na mé dobro, nepřišli mne zničit.
Student: Krišna sestupuje se svou společností, přáteli a parafenálií. Platí to i v případě gurua?
ŠríIa Šrídhar Mahárádž: Ano, ale jeho společníci jsou většinou nově získaní přívrženci; jen málokteří jsou jeho věčnými společníky.

Sebeosvětlující a
sebedokazující

Student:
Jak rozpoznáme gurua, když se před námi zjeví v jiné podobě anebo v jiném těle?
ŠríIa Šrídhar Mahárádž: Sarvvabhauma Bhattáčárja tvrdil, že Šrí Čaitanjadéva nemůže být inkarnace. Gópínátha Áčárja mu řekl: "Neznáš šástru." "Ne, ne," řekl Sarvvabhauma: "v Písmech je psáno, že Pán se v Kali-yuze nezjevuje, ale zjevuje se pouze ve třech věcích, a proto je známý jako Trijuga." Gópínátha Áčárja odpověděl: ,Myslíš si, k jsi obeznámen s šástrou, ale v Šrímad‑Bhágavatamu a Mahábháratě je přímá zmínka o avatárovi Kali-jugy. Nevíš o tom?" Na to Sárvvabhauma, zjevně poražen, řekl: "Jdi přijmout prasádam, a potom se vrať a uč mě." Gópínátha odpověděl: "Ne prostřednictvím studia nebo inteligence může osoba porozumět Bohu, ale díky Jeho milosti" (athapi te deva padambhujadvaya- prasasa Iesanughrhita eva hi).
Na to Sárvvabhauma řekl: "Tvrdíš, že ty máš tuto milost a já ne? Podle čeho tak usuzuješ? Říkáš, že máš milost Pána, protože věříš, že je inkarnace. A protože já tomu nevěřím, nemám Jeho milost? Jaký je toho důkaz?" Na to Gópínátha Áčárja odpověděl: ,acaryya kahe vastu-visaye haya vastu-jnana vastu-tattva-jnana haya krpate pramana (Čaitanja-čaritámrta Mádhya 6.89)." "Jistě, že mám milost Pána, protože Ho znám. A ty nemáš, protože Ho popíráš." Zde je odpověď na tvou otázku. Skutečným svědectvím je pouze naše vlastní vnitřní zkušenost, naše vnitřní uspokojení, naše spojení nebo obeznámení se s realitou; nic vnějšího nemůže po­sloužit jako skutečný důkaz.
Náš guru mahárádž dával příklad, že když se člověk narodí v temném vězení, a někdo navrhne: "Pojď se podívat na slunce," vězeň přinese lucernu v ruce se slovy: ,Ó, ukážeš mi slunce?" "Ano. Pojď se mnou. Lucernu nech zde. Abys mohl vidět slunce, nepotřebuješ žádné světlo."
"Děláš ze mne hlupáka? Nic nelze vidět bez pomoci světla."
Jeho přítel ho chytí a vezme ho na sluneční světlo. "Vidíš slunce?" A vězeň odpoví: "Ó, toto je slunce! Díky slunečnímu světlu můžeme vidět slunce." Tento druh zážitku můžeme mít, když přijdeme do spojení s pravdou. Ani kalkulace, ani důkaz, ani svědectví, ale přímá zkušenost je důkaz, že Krišna je zde, jako slunce.
V Šrímad-Bhágavatamu je řečeno, atma parijnanamayo: co říct o Krišnovi, když dokonce i vědomá jednotka je sebeosvětlující. Jistá sekce říká: "Bůh existuje. Jistě existuje." Jiní říkají: "Ne, Bůh neexistuje. Nikdy neexistoval." Tento spor je nanic, bude pokračovat stále, v jistých sekcích budou tyto argumenty probíhat věčně. Ti, jenž nemají oči nebudou schopni slunce vidět. Budou říkat, že slunce neexistuje. (mattah para-nistat amsalokam). Ti, jenž popírají existenci duše a Nejvyšší Duše budou stále v zajetí této miskoncepce, Avšak ti, kteří mají přímou zkušenost, nemají pochyby. Existuje! Ale pro ty, kteří jsou jako sovy, které nemůžou připustit existenci slunce, slunce neexistuje. Tak nějak to je. Naše vlastní realizace věci bude největším důkazem její existence: vastu-tattva-jnana haya krpate.
Někdy se člověk narodí slepý, ale když se mu navrátí zrak, bude překvapen, když uvidí určité aspekty v prostředí. Ale když člověk zrak nemá, neuvidí ani barvu, ani tvar. Ti, kteří mají zrak, budou cítit: "Jak bych mohl popírat tento fakt? Vidím to. Cítím to, je to tak vznešené, tak velké a tak štědré, nemohu popřít všechny tyto věci. Ty jsi nešťastný; nemůžeš vidět." Někteří vidí, někteří ne. Na stejném místě, jeden vidí, druhý ne. Ti, kterým se Krišna přeje zjevit, Jej můžou vidět, ostatní ne.

Vesmírná podoba

Když Krišna navštívil v shromáždění Kuruů Durjodhanovu skupinu s návrhem uzavřít mír mezi Pándavy a Kauravy, Durjodhana si myslel: "To je naše velká šance. Když uvězníme Krišnu ve vězení, Pándavové zemřou z odloučení, a nebudeme s nimi muset bojovat." Kauravové se přidali k tomuto plánu a řekli Duhšásanovi: "Jdi a svaž Krišnu." Duhšásana přišel s provazem v ruce a snažil se Krišnu svázat. Satjaki, Krišnův, společník tam byl také a zuřivě vytasil na Duhšásanu svůj meč. Krišna lehce zastavil jeho ruku a začal se manifestovat ta­kovým způsobem, že Duhšásana byl zmaten.
Když Duhšásana viděl Krišnovu vesmírnou podobu, myslel si: ,Mnoho postav se přede mnou zjevilo. Kterou mám svázat?" Krišna ukázal ve Své vesmírné podobě mnoho postav. Na jedné straně byl Baladéva a na druhé stál Ardžuna a mnoho ctihodných rišiů zpívalo Krišnovo Jméno. Duhšásana byl zmaten. Bhíšma a Dróna začali zpívat chválu Krišny. Všichni si mysleli: "Co to je? Je to velkolepá vize, s mnohými tvářemi." Celá atmosféra byla naplněna božským duchem. Poté, Dévariši Nárada a mnoho rišiů začalo zpívat chvály Krišny. Tímto, způsobem Krišna manifestoval Svou vesmírnou podobu před shromážděním. Dhritaráštra byl slepý, ale slyšel, jak všichni chválí Krišnu, a myslel si: "Kolem mne se děje jakási úžasná věc, ale já to nemohu vidět." A tak se začal modlit ke Krišnovi. ,Ó, Pane, prosím, odstraň na chvíli mou slepotu. Rád bych viděl Tvé velkolepé projevení. Potom mne můžeš znovu oslepit, ale teď mne alespoň na okamžik zbav slepoty." Krišna mu řekl: "Není třeba odstraňovat tvou slepotu. Když říkám, že budeš vidět, tak budeš vidět." Pánovou vůlí nebyla pro Dhritaráštru ani fyzická slepota překážkou, aby mohl vidět velké Krišnovo projevení. Čili, fyzické oko nemůže vidět Boha: pouze božské oko Ho může vidět. A vůlí Krišny bylo božské oko dočasně dáno Dhritaráštrovi. Jeho slepota nestála v cestě jeho vizi a uviděl Krišnu.

Nadzvuk

Schopnost rozpoznat božskost přichází shora. Našimi světskými smysly nemůžeme Boha vidět. Nemluvě o schopnosti vidět nekonečné, když naše smysly jsou tak omezené, že naše uši jsou schopny slyšet jen zvuk určité vlnové délky. Říká se, že když se slunce, měsíc a všechny hvězdy a planety otáčejí, vytvářejí mohutný zvuk, ale naše uši nemohou tento vysoký stupeň ultrazvuku slyšet. S našima ušima nemůžeme slyšet ani podzvuk. Naše oči jsou uzpůsobeny tak, že zachytávají pouze určitou vlnovou délku světla. Nemůžeme vidět ani ultrafialové ani infračervené světlo. Naše hmotné smysly jsou omezeny na určitou sféru vnímání.
Student: Guru přijímá zodpovědnost za přivedení žáka zpět k Bohu. Proto, když guru odchází, jak s ním bude žák udržovat kontakt?
ŠríIa Šrídhar Mahárádž: Vidíš, jsme znovu u toho samého bodu. Kdo je guru? A proč je guru? Guru, šástra a sádhu, jsou jedna a ta samá věc a to bychom měli mít na zřeteli. Měli bychom si snad myslet, že náš pokrok bude zaručen jen vizí našich očí? Obrázek našeho duchovního mistra není náš guru, ačkoliv obrázek má nějaké spojení se skutečným guruem. Vnímání oka a vnímání ucha osoby, není úplná zkušenost. Skutečný zážitek je skrze slova, ideu, kterou ti guru dal. To je vědomí Krišny.
Jestliže mám skutečný zájem o vědomí Krišny, všechny ostatní věci podle toho přizpůsobím. Jinak, jestliže postrádám skutečnou věc, kterou mi guru přišel dát, vše bude jen hloupým uctíváním idolu. Následovat podobu bude modlářství. Existuje mnoho lidských postav; proč je guru právě on? Protože je prostředník, medium božského poznání. To je měřítko, které můžeme vyzkoušet všude. Zkoušej ho kdekoliv a kdykoliv. Co nás přivedlo k vědomí Krišny? A co je vědomí Krišny? Je to tvůj guru. Je guru jen proto, že je ve vědomí Krišny, a existují různé stupně vědomí Krišny. Čili, nesmíme se zajímat jen o podobu.

Náboženská džungle

Student:
Proč je na světě tak mnoho různých náboženství?
ŠríIa Šrídhar Mahárádž: V Šrímad-Bhágavatamu Uddhava položil tu samou otázku: "Proč ve jménu náboženství existuje na světě tolik ,izmů?' Dovede mě každý ,izmus' k cíli? Anebo jsou nějak stupňovány?" Krišna odpověděl: "Na začátku stvoření jsem vložil pravdu o náboženství do srdce Brahmy, Stvořitele, a Brahmá ho předal svým žákům. Avšak podle různé kapacity těchto žáků bylo toto poznání trochu změněno, když ho předávali ostatním. Když jsem ho dal Brahmovi, poznání bylo jen jedno. Brahma ho předal svým žákům a když ho přijali do svých srdcí, vstoupilo, ale s mírnou změnou." Postupem času se kvůli nedokonalé povaze této světské sféry ztratilo. Jedna věc je rozdíl v příjemcích a druhá v následnících. Čili, postupně se pravda měnila a nyní vidíme, že náboženský svět je džungle. Někteří kladou důraz na pokání, jiní na dobročinnost, jedni to, druzí tamto. Takto vzniká mnoho ná­boženských větví. A z lidské mysli vyrůstají i protichůdné názory jako ateizmus, aby oponovaly těmto obměněným názorům. Vidíme tedy, že je to džungle.
Krišna se čas od času zjevuje, aby znovu nastolil principy náboženství (yada yada hi dharmmasya glanir bhavati). Když náboženství extrémně degraduje, Krišna znovu přichází, anebo posílá Svého zástupce, se slovy: "Jdi a naprav to."
Musí existovat náboženská rozdílnost, ale člověk, který dokáže zachytit skutečný vnitřní význam pravdy, bude zachráněn. Ostatní budou svedeni, a až za dlouhou dobu získají osvobození. Kdo jednou získal spojení s bona fide guruem, nebude ztracen. Tak Krišna odpovídá na Uddhavovu otázku v jedenáctém zpěvu Šrímad-Bhágavatamu a je to celkem pochopiteIné. Není to ani nerozumné, ani dogmatické. Jestliže jsme upřímní, neztratíme se.

Dáma a Mullah

Ne všichni žáci zachytí skutečný duch guruovy rady. Existuje jeden příběh. Mohamedánský Mullah pravidelně vysvětloval Korán. Mezi jeho posluchači sedávala v rohu jedna stará dáma a po celý čas co Mullah četl Korán, tato dáma plakala. Slzy jí stékaly po tvářích tak hojně, až to Mullah nevydržel a zeptal se jí: "Co vás na mých přednáškách tak dojalo? Kdykoliv se na vás podívám, vidím vás hojně plakat. Co vás na mých přednáškách tak dojímá?"
Na to stará dáma odpověděla: "Měla jsem jednu kozu a ta měla bradu přesně takovou jakou máte vy. Když se pásla, svou hlavou pohybovala přesně tak jako vy. Připomínáte mi mou drahou kozu. Byla mi tak drahá. Když na ní myslím, neustále mi tečou slzy, chybí mi, a proto chodím na vaše přednášky."
Krišna Samotný přišel a odešel mnohými nepoznán. V případě Ježíše rovněž shledáme, že Jidáš, jeden z jeho dvanácti žáků byl zrádce. Zklamaný Ježíš řekl: "Člověk, který mne zradí je mezi vámi dvanácti." Měli bychom si tedy myslet, že jelikož jsme přišli k velkému člověku, dosáhli jsme všeho, vstřebali jsme všechno? To není tak snadné. Máme jen nepatrné spojení s Nekonečným a musíme s tímto kapitálem pokročit. Myslet si, že jsme dosáhli všeho je zcela opačné cítění. Kdo se přiblíží k Nekonečnému bude vidět, že čím dál, tím více je nula a nikdo. Symptomy budou opačné. Přesto je někdy zapotřebí, dodat si odvahy, abychom posílili naši víru: "Co říkám je pravda."
Newtonovi jeho současníci říkali: "Dosáhl jste nejvyššího obzoru poznání." Newton uskutečnil tak úžasný objev, že lidé v té době si mysleli, že je sarvajna, znalec všeho. Mysleli si, že dosáhnul veškerého poznání. Avšak Newton řekl: "Pochopil jsem více než vy, neboť jsem si uvědomil, že sbírám jen kamínky na břehu oceánu poznání. Vidím, že jsem učenější než vy všichni, jelikož vy říkáte, že jsem dosáhnul veškerého poznání, ale já vím, že širý oceán poznání nelze pojmout.
Pouze jsem se dotknul jeho břehu. Tolik vím." Takže, to je také způsob dodávání si odvahy, že vím víc než vy, neboť vím, že poznaní nelze ukončit a vy říkáte, že poznání ukončit lze.
Taková je povaha nekonečna. Ten, kdo chce zkoumat nekonečno by si měl být vždy vědom své slabosti. Jen pak bude schopen obdržet světlo z nekonečna. Porozumět slovům gurudévy není snadné. Gurudéva je nekonečný. V jeho slovech se rovněž skrývá nekonečno. Nemůžeme ho omezit, myslíce si, že jsme již získali to, co jsme po něm chtěli. Jsme žáci a žáky zůstaneme navěky.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Všechny články zveřejněné od založení blogu jsou k nalezení v Archivu článků. Stačí kliknout na odkaz a můžete jimi libovolně procházet. V aktuálních článcích je uvedeno pouze posledních dvacet příspěvků.

s