Všechna  sláva  Šrí  Guruovi  a  Šrí  Gaurangovi

Hledání Šrí Krišny aneb Realita Překrásného (Kapitola dvanáctá)

7. března 2011 v 15:03 | Šríla Bhakti Rakšak Šrídhar Dév–Gósvámí |  Hledání Šrí Krišny

Nektar svatého Jména

Nezbytný je nejen zvuk Krišnova svatého Jména, ale také Je­ho správný význam, substance, duch zvuku. Pouhý fyzický aspekt svatého Jména je reprezentovaný v náma-aparádha, takzvaném přestupkovém pronášení Jména, ne skutečném Jménu. Skutečné Jméno je veskrze duchovní. Namaksara bahiraya bate tabhu nama kabhu naya: samotný zvuk písmen Jména nemůže být nikdy pravým Jménem. To je vysvětleno v Prema-vivartě Džagadanandy Pandity, v knize, jež je plná filozofických závěrů vědomí Krišny. Byla redigována a vydána Bhaktivinódou Thákurou. Zde naleznete pasáž: namaksara bahiraya bate nama kabhu naya: pouhý zvuk Krišnova svatého Jména by nikdy neměl být považován za skutečné Jméno.
Dokonce i v námábháse, zastřeném pronášení svatého Jména, ke kterému dochází před čistým neurážlivým pronášením Jména, je slyšet zvuk Jména, avšak vnitřní podstata Jména není přítomna. Námábhása nám může dát mukti, neboli vysvobození z negativní strany, materiálního světa. Nemůžeme v něm však na­lézt účast v pozitivní stránce duchovního světa. Jméno v něm chybí. Krišnovo svaté Jméno je pozitivní, a jestliže skutečně touží­me po spojení se svatým Jménem, musíme získat vstup do pozitivního světa. Jak se nás může Jméno dotknout, když jsme na negativní straně? Námábhása nám může poskytnout vysvobození, ale ne účast v oddané sféře. A tak ani v námábháse nelze nalézt skutečné Jméno.

Klenoty Véd

Pouze výlučná skupina vysvobozených duší uctívá svaté Jméno; ne každý. Šríla Rúpa Gósvámí napsal ve své Námástakam (1):

nikhiIa-sruti-mauIi ratna mala­
dyuti nirajita-pada-pankajanta
ayi mukta-kulair upasyamanam
paritas tvam hari-nama samsrayami

A svaté Jméno! Konečky prstů Tvých lotosových chodidel jsou věčněuctívány oslňující září vycházející ze skvostných kapitol Upanišád, korunních klenotů Véd. Jsi věčně zbožňováno a pro­nášeno velkými vysvobozenými dušemi jako Náradou a Šukadévou Gósvámím. Ó hari náma! Očišťuji se od všech hříchů, hledám spásu jen u Tebe."
Rúpa Gósvámí praví, že Krišnovo svaté Jméno uctívá mno­ho vysvobozených duší, prokazujících Mu úctu ze všech stran. Vy­světluje, že velikost svatého Jména se nedá objevit v běžných Písmech. Jestliže jsou však studována všechna jako celek, pak v nich lze pravý duch svatého Jména nalézt. Běžní lidé si toho při svém studiu nepovšimnou. Jsou tu však ti, kdo dokáží vyjmout pra­vou podstatu, skutečný smysl z oněch obšírných Písemných sdělení a zachytit velikost svatého Jména jako celkový smysl všech hlavních Védských Písem.

Džungle zvuků

Základní kódy šruti, Véd, hovoří o Krišnově svatém Jménu v náznacích. Šruti znamená šabda: to, co se dá zachytit sluchem, zvukovou podobu zjevené pravdy, která sestoupila se zhora. Védy nám přirozeně říkají, že k nejvyšší realitě se můžeme přiblížit jedi­ně skrze zvuk. Jinak by se chovaly sebevražedně. K čemu by byly potřebné Védy, jež jsou pouhými ztělesněnými zvuky, kdyby netvr­dily, že pouze zvukem lze dosáhnout pravdy? Sledujeme-li tedy jejich skutečný charakter, zjistíme, že základní Védy praví, že kul­tivací zvuku můžeme dosáhnout Pána. Pochopení dosáhneme tedy pouze pomocí zvuku (šabda pramánam). Jedině zvuk může objevit skutečnost. Védy tak musí hovořit, neboť ony sami by byly neefektivní džunglí zvuku.
Šruti znamená to, co lze zachytit skrze ucho a onen zvuk je absolutní. Šruti nám přišly vyjevit, že skrze samotný zvuk můžeme dosáhnout nejvyššího cíle. Základní kódy šruti (sútry) nás informují: nikhila sruti mauli ratna mala. Mauli znamená základní Písma. Jsou jako mnoho drahokamů či klenotů, jež vytvářejí náhrdelník. Jejich září jsou odhalována chodidla svatého Jména. Tak jako při árati obětujeme v lampičce ghí, abychom ukázali Pána v podobě Božstva běžným lidem zřetelněji, základní šruti nám napomáhají, abychom pochopili, že: Nejvyššího Pána můžeme dosáhnout jedině zvu­kem.
Rúpa Gósvámí říká, že hledáme-li pozorněji smysl šruti, zjistíme, že základní šruti se nám pouze snaží odhalit lotosová chodidla svatého Jména, právě tak jako při árati nám ghí lampička pomáhá vidět podobu Pána. Máme základní představu o Božstvu, avšak s pomocí lampičky můžeme mít jasnou představu o jednotlivých částech těla Pána. Podobně zjistíme, že základní šruti se nám svým světlem snaží ukázat spodní část svatého Jména Krišny. Vedou nás a pomáhají nám získat koncepci o nejvzdálenější oblasti svatého Jmé­na. Mlhavou koncepci o tom, že Jméno znamená vše. Rúpa Gósvámí praví, že ti, kdo jsou opravdu vysvobozeni, ti všichni obklo­pují svaté Jméno, pějí Mu slávu, zbožňují Ho a modlí se: "V tomto duchu hledáme spásu ve svatém Jménu Krišny."
Pravému smyslu Véd je obtížné porozumět. Někteří lidé praví: "Pronášení Haré Krišna není Védami doporučeno. Někdy se Jméno Krišna vztahuje ke jménu démona. Proč bychom měli pro­nášet Jméno Krišny?" Ve Védách (Čándogja Upanišada 8.13.1) nacházíme tento verš:

syamac chavalam prapadye
savaIac chyamam prapadye

"Pomocí černého (šjáma) budeme uvedeni do služby bílé (šavalá); pomoci bílé šavalá) budeme přivedeni k černému (šjáma)." Coznamená tento verš? Naši áčárjové vysvětlili, že Abso­lutnímu lze porozumět pouze pomocí energie a energetického. Šjáma znamená Krišna, který je načernalý, a šavalá, bílá, znamená Rádhárání. Proto s pomocí Rádhy můžeme získat službu Krišnovi a s pomocí Krišny můžeme .sloužit Rádhárání.

Bůh skrze zvuk

Rúpa Gósvámí proto vysvětluje, že pouhé povrchní stu­dium Véd nás nemůže uspokojit. Neboť hledáme-li s pozitivní myslí, milostí sádhuů, áčárjů a mahádžanů, zjistíme, že základní šruti nás vedou ke koncepci, v níž celkovým předmětem všech Védských zvuků je onen centrální zvuk: Krišnovo svaté Jméno. Existuje velké množství částí Véd, které sestoupily šířit poselství z absolutní sféry; centrum však musí existovat. A tak všechny základní zvuky vydávají světlo jako pochodeň, aby nám ukázaly, že mají ústřední zvuk, který reprezentuje svrchovaný celek - a tím je Krišna. Kolem se shromažďuje tolik vysvobozených duší, jež projevují svou úctu Krišnovu Jménu, onomu centrálnímu zvuku, z Něhož všechny Védské mantry sestoupily podat nám jistou představu o zvukovém aspektu absolutního centra. Toto jsou tvrzení Rúpy Gósvámího.
Jednotlivé větve Véd jsou všechno zvuky. Toto množství zvuků musí vycházet z centrálního místa. Tomu, kdo správně nahlíží na tento pramen zvuků, dozajista řeknou: "Běž! Utíkej tím směrem! V našem zdroji nalezneš vše. My všechny částečně repre­zentujeme mnoho různých součástí, máme však centrum, máme pramen. Jdi tímto směrem a nalezneš zvuk, který tě může dosta­tečně uspokojit a jímž budeš také uveden do ostatních aspektů tohoto zvuku."
Krišnovo svaté Jméno je nejzávažnější. Není ničím menším než je Krišna Sám. Plně reprezentuje celek. Rúpa Gósvámí praví: "Ó svaté Jméno, hledám spásu pod Tvými lotosovými chodidly. Jsi onen velkolepý centrální zvuk, který poskytuje soudržnost všech zvuků ve zjevených Písmech." A Sanátana Gósvámí, jenž je du­chovním učitelem Rúpy Gósvámího, praví:

jayati jayati namananda-rupam murarer
viramita-nija-dharma-dhyana-pujadi-yatnam
katham api sakrd-attam muktidam praninam yat
paramam amrtam ekam jivanam bhusanam me

,,Nechť extáze ve službě božskému Jménu zvítězí. Doká­žeme-li nějakým způsobem přijít do styku s tímto zvukem, náma rúpam muráreh, pak budou všechny naše ostatní činnosti ochro­meny. Nebudeme cítit žádnou potřebu vykonávat jakoukoli jinou činnost. Množství našich rozličných povinností nebude mít pro nás již žádný význam, dokážeme-li dosáhnout služby božskému Jménu Krišny."
Dharma znamená pracovní náplň karmích, neboli těch, kdo pracují pro zisk. Dhjána znamená odchod z tohoto fyzického světa a praktikování meditace ve snaze vykořisťovat vnitřní svět. Obě jsou zastaveny a ochromeny extází služby božskému Jmé­nu.
Rámánudžova sampradája uctívá Lakšmí-Nárájanu v duchu majestátnosti a úcty na Vaikuntě. Extází svatého Jména se toto uctívání také zastaví. Ten, kdo získá skutečnou milost božského Krišnova Jména, se vzdá všech fází těchto různých druhů uctívání. Jmenovitě varnašrama-dharmy, neboli společenských povinností, dhjány, vnitřní meditace džnániů (mentálních spekulantů) i jogínů, a půdži, velkolepého uctívání Vaikunthy po vysvobození, které přita­huje následovníky Rámánudžovy sampradáji. Svaté Jméno nás bude vést k vnímání Gólóky, Krišnova vlastního sídla, kde se budeme muset zcela vzdát všech těchto ostatních fází našeho úchvatného života. Budeme se muset vzdát jakékoli práce, i kdyby byla konána pro Krišnu. Budeme se muset vzdát vnitřní meditace a kalkulace, dokonce i půdži, uctívání v úctě a vážnosti. Svaté Jméno zastaví všechny tyto tendence a my nalezneme takové množství sladkosti v pronášení Jména, že nebudeme schopni věnovat pozornost ničemu jinému. Když skutečně přijdeme do styku se zvukovým aspektem Absolutního, tak všechno naše ostatní nadšené úsilí a funkce budou ochromeny. Nebudeme schopni se o ně snažit. Budeme pouze pronášet Jméno. Pouze když nám Jméno Samo, dovolí vykonávat znovu jiné služby, pak je budeme schopni vy­konávat. Jméno má takovou moc, takový vysoký stupeň síly, že zastaví všechny ostatní druhy služby tím, že vám učaruje.

"Chci milióny uší!"

Ve spisech Rúpy Gósvámího se nachází tento verš:

tunde tandavani ratim vitanute tundavali-labdhaye
karna-kroda kadambini ghatajate karnarbhudebhyah sprham
cetah prangana-sangini vijayate sarvendriyanam krtim
no jane janita kiyabdhir amrtaih krsneti varna-dvayi

Když Krišnovo svaté Jméno sestoupí a zmocní se jazyka a rtů, ovládne je tak silně, že je přiměje pronášet svaté Jméno tak, jako by se rty a jazyk pomátly. Tímto způsobem sestoupí síla Jména a člověk cítí, že mu jeden jazyk a jedna ústa nestačí; je třeba ti­síce úst, aby vychutnaly Jméno. Poté Krišnovo svaté Jméno vstou­pí do ucha s takovou mocnou silou a proudem, že uši jsou zcela ovládnuty a člověk cítí, že pouze dvoje uši mu nestačí. Chce milióny uší, aby naslouchaly sladkému proudu vstupujícímu do uší. Dvoje uši nic neznamenají, chce milióny uší. Nektar svatého Jména při­chází jako záplava prostupující jeho ušima, prorážejíc si cestu do srdce.
Je tak sladké, že když ovládne srdce, centrum veškerých smyslů, vše je ochromeno. Vše, čeho se sladký agresor dotkne, je zaplaveno takovou intenzitou, že nic jiného je nepřehluší. Rúpa Gósvámí píše: "Nevím, nemohu říci, nedokáži vyjádřit, kolik nektaru je v Krišnově svatém Jméně. Tyto dvě slabiky obsahují tolik sladkosti, a tak vysokou kvalitu sladkosti. A tato sladkost je tak agresivní, že ovládne vše." Tento verš se nachází ve Vidagdha Mádhavě napsané Šrílou Rúpou Gósvámím.
Ve své knize Šaranágatipodal Šríla Bhaktivinóda Thákura výklad k Namastakam, osmi modlitbám opěvujícím svaté Jméno napsané Rúpou Gósvámím. Zde je vše velmi krásně popsáno.
Píše: "Mé srdce je jako poušť, horká od paprsků slunce. Takový je můj vnitřní stav mysli. Žádosti po světských věcech mne nemohou uspokojit, neboť svou povahou vytvářejí smrt. Ne jedna či dvě, ale tisíc takových smrtí vytvářejících žádosti se uchýlilo do mé mysli. Proto je oblast mého podvědomí vždy rozpálena. Takový je můj stav."
"Avšak z jakéhosi důvodu, milostí sádhua a gurua, Krišnovo svaté Jméno se svými nekonečnými možnostmi vstoupilo otvory mých uší a dosáhlo sféry mého srdce. A tam, s jakousi zvláštní nadějí a nekonečně příznivými vyhlídkami, se dotklo mého srdce novým druhem nektaru."

Extáze Jména

"Tímto zvukem je probuzena nová naděje. Pak silou přestoupí ze srd­ce na jazyk. Ne že bych nějakým úsilím svého jazyka vytvořil onen zvuk - ne. Co přišlo ze srdce světce skrze mé ucho a vstoupilo do mého srdce, to se násilně objevilo na mém jazyku a začalo tančit. To je pravé svaté Jméno. Sestupuje se zhora. Nelze Jej vytvořit ma­teriální podobou tohoto jazyka. Jeho zdroj je nad námi."
"A přes prostředníka Absolutního sestupuje skrze ucho do srd­ce. Ze srdce, získajíc si sympatie, pak Krišnovo svaté Jméno vtrhne na jazyk a započne Jeho tanec. S mocnou silou přejde na konec jazyka a onen sladký zvuk začne svůj tanec."
Zde byl popsán skutečný účinek božského Jména. Je-li to živoucí a pravé Jméno, hlas se bude zalykat, tělo se bude třást a nohy nebudou schopny stát. Někdy potečou slzy proudem po těle a vlasy a chlupy se zježí. Někdy se změní barva pokožky těla a my nebudeme schopni nalézt ani stopy po mysli či vědomí. Někdy můžeme padnout do extáze: celé tělo a mysl se zdají jakoby napadeny, chvějící se a ovlivněny v mnoha různých směrech. Zevně se může zdát, že tělo a mysl postihlo tolik potíží, avšak pravé srdce překypuje zvláštním druhem podivné sladké šťávy.

Oceán nektaru

Někdy si pomyslí: "Jsem v oceánu nektaru. Celá má exis­tence je uvnitř oceánu průzračného nektaru. Jsem bez sebe. Ne­chápu, kde jsem. Kde to jsem? Co to je? Co to vše pro mne zna­mená? Téměř mne to pomátlo. Jsem pomatenec. Kde je moje minulá zkušenost, moje vážnost, kde jsou? Kdo jsem já?"
"Byl jsem úplně proměněn čímsi neznámým. Jsem loutkou v ru­kou veliké síly, která je kromě toho ke mně tolik láskyplná. Nedokáži po­chopit jak je možné, že jsem svou vírou vstoupil do tohoto velkého neznámého prostředí, nikdy předtím nepoznaného."
"A konečně zjišťuji, že jsem polapen. Celá má bytost, uvnitř i vně, byla uchvácena zvláštní sladkou silou. Nemohu než se stát obětí takové sladké moci. Nedokáži to ani správně popsat. Přišel jsem, abych u Něj hledal spásu a přijal Jej jako svého strážce. Nyní, když jsem v Jeho rukou, se mnou jedná takovým bezcitným, despotickým způsobem. Přesto však cítím, že vše je tak nadmíru příjemné, přesahující mou zkušenost. Co je to?"
"Už nedokáži více odolávat. Jsem zcela uchvácen. Nechť můj osud směřuje kamkoli. Nemohu vyklouznout. Jsem vězněm v rukou sladkého přítele; moje veškerá nezávislost je pryč. Neexistuje žádná jiná cesta než se odevzdat. Nejsem schopen popsat mé pravé místo. Vím, že On je Autokrat. Cokoli On chce udělat, udělá. Neboť není v mých silách klást jakýkoli odpor. Musím se odevzdat. Nechť tedy spolupracuji s vykonáváním čehokoli, co Ho potěší. Co jiného mohu dělat? Jsem bezmocný."
"Někdy cítím, že sladkost Jména je zhuštěna jako v roz­kvetlém květu a že z něj vytékají přenádherné pramínky sladkého pramene. Svaté Jméno v Sobě obsahuje tolik rozličných sladkých forem proudů, a vyjadřuje Samo Sebe různými překrásnými způ­soby. Někdy z Něj vystoupí zvláštní druh barvy a podoby, a pak zmizí."
"Množství okouzlujících aspektů je ukázáno mým očím ja­koby zevnitř a přinutí mne odevzdat se na úpatí tohoto oltáře. Ukáže Sám Sebe ve Své plně zralé podobě ve Vrndávaně, ve Své Vradža-líle s Rádhárání, a vezme mne tam s Sebou. Zjišťuji, že jsem uprostřed Jeho neobyčejných, velmi sladkých a láskyplných parafernálií. A On praví: "Vidíš! Mám tolik překrásných věcí. To je tvůj domov. Nejsem pouhá představa, ale konkrétní realita. Uvidíš, že prostředí je velmi příznivé a sladké. Tady máš žít."
"Vidím, že se svými společníky jedná různým způsobem, v různých rasách. A zjišťuji, že mám jiné tělo, které vystoupilo z mé­ho předchozího a které má své trvalé místo zde, v Jeho službách. Takový nový život zde nacházím. A pak nakonec zjišťuji, že všech­ny úvahy o mém minulém životě a zkušenostech zmizely. A je to pravda: můj skutečný život je zde. Toto je správné a tamto byla napodobenina; ten život zmizel."
"Pak zjišťuji, že pronášení svatého Jména mi dává nové povzbuzení, nové vyhlídky a novou naději. Cokoli chceme, jakýkoli je náš vnitřní požadavek, vše je uspokojeno Jménem. Pronášíme-li Jméno, všechny naše vnitřní touhy se naplní. Je to věčné, nejčistší z nejčistších a je to plné extáze. Nyní zjišťuji, že jsem byl zcela pře­měněn."
"Moje nejniternější touha je nyní tato: nechť cokoli, co se protiví tomuto sladkému Jménu, navždy zmizí. Cokoli se příčí to­muto sladkému životu, nechť zmizí. Žádná překážka by neměla bránit tomuto naplnění života. Neexistuje žádná náhrada. Až všech­ny překážky čistému pronášení svatých Jmen zmizí a budou zničeny, pak mé štěstí dojde skutečného probuzení." To je výrok ŠríIy Bhaktivinódy Thákury v závěrečné písni jeho knihy Šaranágati (Odevzdání).
 


Komentáře

1 Murari Murari | 22. října 2014 v 19:02 | Reagovat

Všechna sláva sladkosti svatému jménu Pána Krišny necht jsem zcela pohroužený ve sladkosti tohoto jména toto jméno jsem si zcela zamiloval

2 Murari Murari | 22. října 2014 v 19:05 | Reagovat

Modlím se za Všechny začátečníky aby se dokázali zbavit všech přestupků vůči jménu aby získali to nejvyšší požehnání kterého lze v tomto těle dosáhnout

3 Murari Murari | E-mail | 22. října 2014 v 19:07 | Reagovat

Hledám společnost oddaných Krišny v blízkosti Jablonce či Liberce necht se mi ozvou na e mail

4 Murari Murari | 22. října 2014 v 19:08 | Reagovat

Sláva Šrí Krišnovi a všem čistým oddaným

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Všechny články zveřejněné od založení blogu jsou k nalezení v Archivu článků. Stačí kliknout na odkaz a můžete jimi libovolně procházet. V aktuálních článcích je uvedeno pouze posledních dvacet příspěvků.

s