Všechna  sláva  Šrí  Guruovi  a  Šrí  Gaurangovi

Šrí Guru a Jeho milost (12)

2. března 2011 v 8:49 | Šríla Bhakti Rakšak Šrídhar Dév–Gósvámí |  Šrí Guru a Jeho milost

Kapitola dvanáctá

Služebník služebníka

Oddaný:
Dnes mám narozeniny. Podle kalendáře je to nejnepříznivější den v roce.
ŠríIa Šrídhar Mahárádž: Ne. Je to nejšťastnější a nejpříznivější den, neboť jsi v tento den přišel ke guruovi a Krišnovi. Prošel jsi mnoha zrozeními, ale toto zrození tě přivedlo do spojení s Krišnou. A tak by tento den měl být ctěn nejen tvými žáky, přátely a příbuznými; ale ty sám by sis měl vážit tohoto dne. Krišna ti požehnal.
Čas je rovněž popsán v Čaitanja-čaritámrtě ve verši, jež zaznamenal Rámánanda Rája: ye kale va svapane dekhainu vamsi vadane. Šrímatí Rádhárání říká: "Když se mi v tranzu stalo, že jsem zachytila božskou vizi Krišny, najednou se zjevili dva nepřátelé: extáze a pocit, jenž se shoduje s nesmírně intenzivní láskou při úplném sebeodevzdání. V tomto stavu jsem nemohla vidět Krišnu zcela jasně. Tito dva nepřátelé mne rozrušili. Extáze byla mým nepřítelem, protože jsem upadla v sebezapomnění a má nenasytnost dotknout se Ho byla dalším nepřítelem. Nedovolili mi mít jasnou vizi Krišny, a tak má žízeň vidět Ho zůstala neuhašena.

Božská vize Krišny

"Když štěstím získám další šanci mít Jeho daršan, božskou vizi, co udělám? Vyhýbajíce se Krišnovi, se budu místo Něho snažit uctívat čas. Budu uctívat tuto chvíli, tuto minutu, tuto vteřinu, ve které jsem zachytila božskou vizi Krišny. Budu se snažit usmířit čas, aby se na chvíli zastavil. S girlandami, santálovou pastou a klenoty se budu snažit uctívat čas a ne Krišnu. Když se čas zastaví, uspokojen mým uctivým chováním, potom Krišna zůstane. Takto se budu snažit zastavit čas: 'Prosím, zastav se na chvíli. Krišna vyjevuje Sebe Samotného - ó čase, buď zde věčně.' Jinak, stejně jako blesk, se Krišna zjeví a zase zmizí."
Uctíváme čas, zem, místo a parafenálii Krišny. Cokoliv je ve spojení s Krišnou je cinmaya, transcendentální. Parafenálie Krišny je hodna našeho uctívání. Ve skutečnosti bychom měli uctívat Krišnovu parafenálii dokonce více než Samotného Krišnu. To je klíč k úspěchu. Krišnův příbytek, parafenálie a Jeho oddaní mají vztah s Krišnou, Krišna-sambandha. Jsou Jeho oddaní a On je jim k službám. Pokud si je tedy dokážeme naklonit, začnou se o nás zajímat a vezmou nás do této říše. Jinak jsme bezmocní. V Padma Puráně je řečeno:

aradhananam sarvesam
visnor aradhanam param
tasmat parataram devi
tadiyanam samarcanam

Jednou se Parvatí-déví zeptala Pána Šivy: "Které uctívání je ze všech nejlepší?" Na to Pán Šiva jednoduše odpověděl: "Uctívání a oddaná služba Pánovi Nárájanovi, Vi£nuovi je nejvyšší." Parvatí tato odpověď trochu ranila a zklamala, a pomyslela si. "Sloužím Pánovi Šivovi a tak zastávám nižší pozici." Na to Pán Šiva pokračoval, tasmat parataram devi tadiyanam samarcanam: "Vyšší však, než uctívání Nárájany je uctívání Jeho oddaných. Dokonce je to víc než oddanost k Pánovi Samotnému." Poté se Parvatí usmála a pomyslela si: "Sloužím oddanému Pána. Šiva je oddaný: vaisnavanam yatha sambhuh. Dělám tedy tu nejlepší věc."
To rovněž potvrzuje Krišna v Ádi Puráně:

ye me bhakta-janah partha
ne me bhaktas ca te janah
mad bhaktanam ca ye bhaktas
te me bhaktatama matah

"Ti, kteří Mě uctívají přímo nejsou skuteční oddaní; skuteční oddaní jsou ti, kteří jsou oddáni Mým oddaným." Tento princip známe z naší vlastní zkušenosti. Je řečeno: "Jestliže miluješ mě, miluj mého psa." Jak intenzivní lásku ke svému pánovi musí osoba mít, když může milovat jeho psa. Psa miluje pouze proto, neboť je to pes jeho pána; ne, že si chce psa přivlastnit. Nemiluje psa kvůli němu samotnému, ale kvůli tomu, že je to pes osoby, kterou miluje.
To je vyšší zkouška naší lásky než jednoduše milovat pána. To dokáže, zdali jsme skutečnými milovníky. Krišnu více těší, když vidí, že Jeho služebník je obsluhován. Proč? Protože Jeho služebník vždy slouží Jemu, a nechce od Krišny nic na oplátku. Krišna se snaží Svým oddaným něco dát, avšak oni to nechtějí. Nemají zájem o nic, co by vstupovalo do jejich služby. Chtějí jen na sto procent sloužit. Není možné, že by jim Krišna udělil nějakou odměnu, jelikož nemůže najít sebemenší skulinku v jejich oddané službě, skrze kterou by se jim mohl odměnit. Jeho oddaní jsou bezpodmíneční služebníci a nic jiného.
Krišna se Svým oddaným snaží něco na oplátku dát za jejich službu, není však úspěšný. A tak, když Krišna vidí, že Jeho vytoužený cíl odplaty Jeho služebníkům byl vykonán někým jiným, stává se této osobě zavázán, myslíce si: "To, co jsem chtěl udělat pro Mého služebníka, dělá on. Chtěl jsem to udělat, avšak neuspěl jsem; nebylo to přijato. Avšak nyní někdo jiný dělá tu samou věc, kterou jsem chtěl dělat Já." Krišna je více nakloněn oddanému, který slouží Jeho služebníkovi. Pak Krišna přichází sloužit jemu. To je hlubší význam Jeho slov: "Ti, kteří jsou oddaní Mého oddaného, jsou skutečnými oddanými Mého srdce." Proto bhakta-puja, uctívání oddaných, je nejlepším druhem uctívání.
Tento výrok je potvrzen v Šrímad-Bhágavatamu, Védách a v Čaitanja Bhágavatě od Vrndávana Dáse Thákury - amara bhakta-puja, ama haite bala. Bhakta-puja, uctívání oddaných je vyzdvihováno všude. Současně bychom však měli pochopit, kdo je oddaným. To bychom rovněž měli zjistit. Jak poznáme skutečného oddaného?
Krišna říká: "Ti, kteří říkají, že jsou přímo oddáni Mně, nejsou praví oddaní; ti, jenž jsou oddaní Mých oddaných, jsou Mými skutečnými oddanými." Měli bychom se snažit následovat princip tohoto výroku. Není to jen nějaká zvrácená poznámka, ale je v ní skutečná realita. Zamyslíme-li se nad jejím vnitřním významem, přijdeme k závěru našeho guru mahárádže, který řekl: "Jsme suddha sakta, uctivači čisté energie, ne světské energie." Uctíváme energii, která je zcela odevzdaná zdroji této energie, jenž je stoprocentně závislá na Krišnovi, která se ani v nejmenším nestará o udržování své individuální nezávislosti separátní entity. Pochopit takovouto energii je velmi vzácné.
Přistupovat ke Krišnovi přímo je nesprávné. Je nutné k Němu přistupovat správným způsobem, skrze oddané; to je správný přístup. Proto Gaudíya Math vylučuje Mírabhai a mnoho ostatních zdánlivě velkých oddaných z kategorie skutečných oddaných, neboť třebaže intenzivně vychvalují Krišnu, prokazují málo úcty Jeho skutečným oddaným.

Duchovní byrokracie

Krišna není sám. Král je vždy se svým doprovodem, se svou vládou a státními úředníky. Chce-li někdo přistoupit ke králi, pak musí dodržet určitý postup. Krišna je vždy obklopen velkou hierarchií, velkou byrokracií a nelze k Němu přistoupit přímo. Ti, jenž přistupují správně, si vybírají správný způsob. Mohou jen chválit oddané a ctít je za jejich velkodušnost. Jen díky jejich pomoci se můžeme přiblížit ke Krišnovi. Měli bychom si snad myslet, že je možné přeskočit celý systém a předstoupit před krále? To je nemožné.
Někdo může navenek jednat takovým způsobem, že vypadá jako velký oddaný Krišny, avšak pokud obchází oddané, jeho oddanost nemá skutečný rys; je to nejasná věc. Je daleko od Krišny. Jako příklad si vezměme nejvyšší vrchol Himalájí, Mount Everest. Můžeme ho vidět zdaleka. Ale když se chceme dostat k němu, musíme přejít přes mnoho přilehlých štítů. Pokud je náš přístup k Mount Everestu pravý, nemůžeme se vyhnout objevení jmen a charakteristik dalších štítů, které Mount Everest obklopují. Z dálky však vidíme jen Mount Everest a další hory, které jej obklopují nevidíme. Pakliže říkáme, že máme spojení se Samotným Krišnou, jsme daleko. Chceme-li skutečně přistoupit ke králi, musíme to učinit skrze jeho doprovod. Pokud se chceme skutečně přiblížit k Mount Everestu, musíme mít spojení s nejbližšími vrchy, které tento nejvyšší vrchol obklopují. Pokud se tedy prakticky zaměstnáváme v přiblížení se ke Krišnovi, náš přístup bude reálný jen tehdy, když budeme zaměstnáni ve společnosti mnoha oddaných v různých druzích služby Krišnovi.

Skutečná zkouška oddanosti

Všiml jsem si, že když jsme kázali v Jižní Indii, kdykoliv přistoupil k našemu guru mahárádžovi, Šrílovi Bhakti Siddhánta Sarasvatímu Thákurovi Prabhupádovi nějaký člověk, který byl v tom místě proslaveným oddaným, Šríla Bhakti Siddhánta se ho vždy zeptal: "Pod vedením koho praktikujete oddanou službu Krišnovi?" Většinou odpověděl: "Ne, ne. Já jsem přímo v kontaktu s Pánem Krišnou a Pánem Rámou." Poté, co tato osoba odešla, guru mahárádž poznamenal: "Nemá žádnou oddanost." Byl označen za imitátora. Je to nejasný druh oddanosti. Nemá žádný specifický rys, neboť ignoruje asraya, oddané, kteří poskytují útočiště a obklopují Pána. To je nejvyšší zkouška oddanosti.
Jaký by jinak mohla mít motiv osoba, která ukazuje velkou oddanost, ale nepřijala útočiště u oddaného? Většinou si myslí: "Chci osvobození, ne službu Krišnovi." To je nižší druh uctívání - světské uctívání - ne skutečné uctívání v transcendentální sféře. Není věčné, je jen dočasné. Oddanost Pánovi nesmí být podřízena žádnému jinému cíli života. Jedním z důvodů, proč existují oddaní - imitátoři, je touha po osvobození a dalším je opomínání vysoce vznešených oddaných. Uctívání Pána Samotného je také nepravé. Tyto dva druhy zdánlivých oddaných činností, které je ve všeobecnosti možné v tomto světě vidět, by měly být zamítnuty. Ale svět o těchto věcech neví.
Oddaný: Proto je někdy duchovní mistr nazýván asraya vigraha, osobnost, u které musíme vyhledat útočiště?
ŠríIa Šrídhar Mahárádž: Ano. Asi tak, jako když někdo vidí les z dálky, ale nakonec vstoupí do vnitřního kruhu lesa, tak se nám jeví z dálky Samotný Krišna jako asraya, dárce útočiště, ale když se přiblížíme ke Krišnovi blíže, najdeme své útočiště mezi Jeho oddanými. Své skutečné útočiště najdeme ve vnitřním kruhu Jeho služebníků, ne přímo u Něho.
Jsme zkažené povahy, avšak existují ti, kteří se za žádných okolností od Krišny neodchylují. Jsou Pánovou vnitřní parafenálií. Nejsou jako my; jsou věčně ve spojení s Krišnou, kdežto my někdy přicházíme a odcházíme - jsme nespolehliví služebníci. To je naše postavení, a proto nemůžeme požadovat stejnou pozici jakou mají absolutní služebníci Pána. Pod jejich vedením můžeme dostat šanci sloužit, musíme tedy tuto pozici přimout. Jsme jen novými členy, nepatříme mezi věčné služebníky Krišny. Musíme vykonávat svou službu pod bona fide nadřízeným. Noví následovníci musejí být v zemi Krišny postupně zařazeni pod bona fide věčné služebníky.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Všechny články zveřejněné od založení blogu jsou k nalezení v Archivu článků. Stačí kliknout na odkaz a můžete jimi libovolně procházet. V aktuálních článcích je uvedeno pouze posledních dvacet příspěvků.

s