Všechna  sláva  Šrí  Guruovi  a  Šrí  Gaurangovi

Útěcha domova - Úvod do vnitřního naplnění a jeho uskutečnění (3)

13. března 2011 v 13:34 | Šríla Bhakti Rakšak Šrídhar Dév–Gósvámí |  Útěcha domova

Spojení se světci

V tomto světě jsme obvykle lidmi činu, neboť exploa­tivně využíváme prostředí a přírodu, abychom získali ener­gii. Stále se snažíme získávat více a více energie, abychom ji mohli kdykoli využít k naší potřebě a abychom ušetřili něco k pozdějšímu zužitkování. Taková je všeobecně povaha těch, kdo zde žijí. Vstoupí-li však této snaze do cesty nějaké překážky, pak jsou považovány za velmi ne­příznivé, neboť jsou v rozporu s materiálním cílem života, totiž s hromaděním více energie. My jsme však upozor­ňováni na důležitost vnitřního bohatství doporučením, že vnější světská sféra nám nemůže uškodit tolik jako naše vnitřní povaha ve své netečnosti vůči ziskávání více bo­hatství pro naši vnitřní existenci. Musíme mít na paměti toto: co přijde zvenčí, není tak důležité - to vše přichází a odchází. I tělo, které je právě středem našich myšlenek, zanikne. K čemu je proto hromadění takového množství energie ve spojení s tímto tělem? Je k tomu, aby probudilo z nitra vaší duše skutečného člověka ve vás. Pokuste se jej nalézt a snažit se pro něj sbírat pomoc. Tuto kampaň je možné uskutečňovat pouze ve spojení se sádhuem, svět­cem.

Promarněn je každý den, ve kterém se nesetkáme se světcem a nenasloucháme rozpravě o vnitřním smyslu a podstatě života. Toho si buďte plně vědomi a stejným způsobem dbejte o celou vaší osobu. Pečujte o své vlastní záj­my hledáním svého vlastního já. Nedbejte vnějšího světa a okolností a vnořte se hluboko do reality vnitřního bo­hatství. Nalezněte své vnitřní já a vnitřní svět, v kterém vaše vnitřní já žije. Snažte se nalézt onen domov. Zpět k Bohu, zpátky domů. Užijte svou energii pouze pro ná­vrat domů, a ne pro putování jinými zeměmi, zeměmi smrti. Snažte se vyhnout zemi smrti za každou cenu a vždy se snažte nalézt věčnou zemi. Je na vás, abyste pozna­li, že náležíte do oné země. Snažte se pochopit, co je váš domov a proč je to váš domov. Co pro vás znamená útě­cha domova? Je to místo, na které máme přirozené právo. Musíme přijmout skutečnost, že nejsme doma. Je-li však v nás nějaká touha domov hledat, pak patříme mezi ty šťastné.

Je pro nás nezbytné zjistit, jak ona vnitřní žízeň může být uhašena. Měli bychom cítit: "Svět je tu a já jsem tu, jsem však nespokojen. Jak může být mé vnitřní já uspoko­jeno?" Jinými slovy: jsme v nouzi a tážeme se, jakým po­stupem lze tuto nouzi odstranit. Nyní máme toto tělo z masa, ale znát vše o těle - o kostech, nervovém systé­mu, krvi, atd. - je zcela zbytečné. Vědět o skladbě krve, atd., je pouze zbytečný detail. Naše hledání by mělo být formulováno takto: "Kdo jsem a proč trpím? Nevím, jak se mám těchto potíží zbavit." Toto je všeobecná otázka, kterou je nutné, abychom se zabývali.

Athato brahma-jijnasa -
"Odkud jsem přišel? Jak žiji a jaká je má budoucnost?" To jsou hlavní otázky, které by nás měly zajímat a my musíme soustředit veškerou svou energii, abychom nalezli řešení. Toto neplatí pouze pro jednu osobu - mne - to se týká celého stvoření.

Hledat zdroj všeho je povahou správného hledání, avšak tázat se na to či ono a stovky a tisíce věcí je pouze ztrátou energie. Dotazování bylo v Písmech, (šástra), vedeno takto: "Odkud jsem přišel? Co mne udržuje? Co mne čeká? Proč jsem nespokojený a jak mohu dojít svého vnitřního naplnění?" Veškeré dotazování by mělo sledo­vat tento příklad, jinak je v dotazování nějaká nemoc -není to správný dotaz. Dotazováním lze probudit více a více zvědavosti, bez konce. Proto se musíme naučit, jak se tázat, jak se ptát, a tím bude mít naše energie nějakou hodnotu a nebude promarněna.

Dotazování je bona-fide, když je namířeno k otázce, jak naplnit pravý cíl. Proto je třeba, abychom šetřili svou energií a usměrňovali ji správným směrem. Toto je Kali­juga - Věk sporů - a naší skutečnou a jedinou nápomoc­nou životní potřebou je společnost světců a Svaté Jméno Krišny - sadhu-sange krsna nama. V opačném případě, tj. odchýlením se od jejich svaté společnosti, můžeme být kdykoli svedeni.

sadhu-sange krsna-nama ei matra cai
samsara jinite ara kona vasttu nai

Tento základ všech instrukcí nám dal Šrí Čaitanja Ma­háprabhu. Pravil, že neexistuje nic cennějšího, co by nám pomohlo dostat se z nežádoucího prostředí. Zároveň upo­zornil, že v pronášení či zpívání Krišnova Jména je velmi nesnadné pokročit bez styku se světci, sádhuy. Proto je sadhu-sanga, spojení se světci, nanejvýš žádoucí. Musíme vyhledat společnost vzorově uvědomělé duše, světce. Tím do sebe vše zapadne. Králem světců, sádhuů, je guru. Gurudéva je král dobrotivých, který může vést. Neboť gu­ru je ten, kdo nás může vést uspokojivě. Komu jinak můžeme důvěřovat až po naše nejzazší chápání a komu se můžeme zcela oddat a odevzdat? Guru je tam, kde je naše hledání naplňováno až po naši nejzazší potřebu. Od něj přijde vyšší vedení ze shora, ze stále více a více povznese­nější sféry lásky. Je třeba, abychom se spojili s onou vyso­kou a nejjemnější vlnou, která pro nás bude nadmíru pro­spěšná. Toto je všeobecné pojetí.

Vcelku je třeba, abychom se snažili být vždy k dispozici vyšší síle, dokonalejším znalcům vyšších sfér. Takto se spojíme s vyšší nejsubtilnější sférou života. Existují roz­ličné vlny různých druhů a zájmů, různých ztrát a zisků. Naší snahou by však mělo být spojení s tím nejvyšším cílem.
Je třeba poznat, že kouzlo tohoto života je u konce. Už jsme dostatečně poznali, že to vše je vyčichlé. Vždyť tam, kde jsou čtyři nepřátelé - janma, mrtyu, jara, vyadhi - zro­zení, smrt, staroba a nemoc, tam nemůže být skutečné štěstí. V takové sféře nám neustále hrozí smrt. V čem je tedy její půvab? Půvabu není. Proto se musíme dychtivě tázat, kde budeme moci žít. Musíme si zvolit vyšší sféru, kde skutečně můžeme žít.

yad gatva na nivartante
tad dhama paramam mama
Bg. 15. 6

V Šrímad Bhagavad-gítě Krišna, praví: "Příbytkem, z kte­rého není návratu do této smrtelné sféry, je Mé svrchova­né sídlo."

abrahma-bhuvanal lokah
punar avartino 'rjjuna
mam upetya tu kaunteya
punar janma na vidyate
(Bg. 8.16.)

V jiné části Šrímad Bhagavad-gíty Krišna dále praví Ardžunovi: "Pouze v Mé sféře je možné dojít trvalého postavení. V této sféře jsou všechny činnosti, i funkce krále, pouze jako sen. Chcete-li se tedy dostat z tohoto ži­vota snění a vstoupit do skutečného života, pak se poz­vedněte na úroveň hledání reálné sféry - ať je jakkoli je­mná - která nemůže být pohlcena smrtí. Soustřeďte svou energii k rozvíjení něčeho trvalého. V současnosti ji vklá­dáte do něčeho, co bude v příštím okamžiku zničeno. A to je pošetilá snaha."

uddhared atmanatmanam
natmanam avasadayet
atmaiva hy atmano bandhur
atmaiva ripur atmanah
(Bg. 6.5)

"Povšimněte si, že jste svým vlastním přítelem. Jste však také svým vlastním nepřítelem. Svým nepřítelem jste, jestliže se dobře nepostaráte o svůj vlastní vývoj ve směru vašeho skutečného pokroku. Můžete však být svým vlast­ním přítelem, neboť nikdo vám nemůže pomoci tak jako vy sami sobě."

bandhur atmatmanas tasya,
yenaivatmatmana jitah
(Bg. 6.6)

"Jste-li vůbec schopni nějaké sebevlády, pak seberte svou sílu z bloudění a vhodně ji nasměrujte tam, kde můžete skutečně prospívat. Tehdy se stanete svým pravým přítelem. Pokud si však dovolíte, abyste byli vedeni různými smysly nižší povahy, které se vždy snaží pohybo­vat v zemi exploatace, reakce a utrpení, pak jste svým vlastním nepřítelem. Zvažte všechny tyto věci."

vimrsyaitad asesena,
yathecchasi tatha kuru
(Bg. 18.63)

"Zvažte a zvažujte důkladně a pak udělejte správný krok v tom, co činit." Lidský život je velmi cenný. Máte schopnost rozlišování, avšak ta vám bude odepřena, je­stliže nuceni vinou reakce budete muset jít do těla stro­mu, zvířete či čehokoli jiného. Můžete s určitostí říci, že ve vašem příštím životě nebudete degradováni do zvíře­cího těla? Jakou máte záruku, že tomu tak nebude?

Ne všechna činnost a všechen pokrok se odehrávají pouze ve sféře smrti. Pokrok není omezen pouze na tem­notu a nevědomost. Pokud se opravdu účastníte na pozi­tivním pokroku, pak budete schopni cítit, že skutečný pokrok existuje. Hrdaye nabhyanujnato - Pocítíte a poz­náte pokrok vaším vnitřním souhlasem, souhlasem svého srdce. Nejde o žádnou falešnou naději, nebudete uneseni do cizí země, mučeni, týráni, zavražděni, atd. Tak tomu není.

bhidyate hrdaya-granthis, chidyante sarvva-samsayah
ksiyante casya karmmani, mayi drste 'khilatmani
(Bha. 11.20.30)

Tento známý verš z Šrímad Bhágavaty hovoří o vašem břichu, které je svědkem, když něco jíte. Řekne: "Ano, jím." Hlad bude ukojen, tělo vyživeno a nasyceno. Tělo výživou získá sílu a vedle toho bude i váš vlastní vnitřní souhlas, že jste jedli. Navíc nebudete již více mít potřebu jíst. Stejně tak i v duchovním životě bude mnoho zname­ní svědčit o vašem pokroku.

Nyní máme lidské tělo, a to je pro nás ten nejcennější čas, který je však marněn nesprávným užíváním. Naše nejcennější energie se ztrácí zneužíváním. Utisthatah jagratah prapyovaran nivodhatah - proto se probuďte, povstaňte a dejte se do onoho tažení nejen pro sebe, ale oslovte i ostatní, což vám dále zpětně specificky pomůže. Nejdůležitější je, abychom se pod vedením vyššího zvěsto­vatele zapojili do oddaných činností a byli řádně vytíženi tak, že nezbude žádný volný čas na pokračování v pomíji­vých světských činnostech. Takový nabitý program ve spo­lečnosti oddaných nám velmi pomůže.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Všechny články zveřejněné od založení blogu jsou k nalezení v Archivu článků. Stačí kliknout na odkaz a můžete jimi libovolně procházet. V aktuálních článcích je uvedeno pouze posledních dvacet příspěvků.

s