Všechna  sláva  Šrí  Guruovi  a  Šrí  Gaurangovi

SLÁVA ŠRÍMAD BHAGAVAD-GÍTY (1)

12. dubna 2011 v 16:08 | Šríla Bhakti Rakšak Šrídhar Dév–Gósvámí |  ČLÁNKY
Ze Šrí vaišnavíja-tantra-sáry

Verš 1
Mudrci pravili: Ó Súto, prosím, zopakuj nám slávu Gíty, jež byla před dávnem pronesena na místě zvaném Nárájana-kšétra velkým světcem Šrí­lou Vjásadévou.

Verš 2
Šríla Gósvámí pravil: Ó úctyhodní, vznesli jste tu nejchvályhodnější otáz­ku. Kdo může vpravdě popsat nejsvrchovanější, velkolepou slávu Gíty, nej­skrytější tajemství všech tajemství?

Verš 3
Pán Šrí Krišna zajisté zná tuto slávu, Ardžuna, syn Kuntí zná něco z její­ho plodu a Vjásadéva, Šukadéva, Jádžňavalkja a svatý král Džanaka jsou s ní také částečně obeznámeni.

Verš 4
Kromě nich také jiní, kteří o ní slyšeli jeden od druhého, opěvují pouze části její velikosti.

Verš 5
Všechny Upanišady jsou zosobněny krávou a pasáček Šrí Krišna je jejím dojičem. Syn Prthy je telátkem, tato ambrózie Gíty je lahodným mlékem a vysoce inteligentní ctnostné duše jsou jeho ochutnavači.

Verš 6
Nejprve se v úctě skláním k zemi před Pánem Šrí Krišnou, který přijal postavení vozataje Ardžuny, jen aby poskytl tuto ambrózii Gíty ku prospě­chu všech tří světů.

Verš 7
Člověk, který chce překročit hrůzný oceán materiálního utrpení, může tak snadno učinit, přijme-li za útočiště loď Bhagavad-gíty.

Verš 8
Pošetilec, který touží dosáhnout vysvobození soustavným praktikováním jógy, aniž by naslouchal moudrosti Gíty, si zaslouží, aby se mu smálo třebas i dítě.

Verš 9
Kdo dnem i nocí poslouchá a recituje Gítu, toho nelze považovat za pou­hou lidskou bytost. Nepochybně je to bůh.

Verš 10
Pán Krišnačandra pěl chválu o nejsvrchovanějším pojetí oddanosti, jak relativním, tak absolutním, aby Ardžunu osvítil poznáním Gíty.

Verš 11
Takto je srdce očištěno poznáním Gíty, žebříčkem osmnácti kapitol, kte­ré zavrhují všechny doktríny hlásající smyslový požitek a vysvobození (bhu­kti-mukti). Krok za krokem je rozvíjena způsobilost praktikování láskypiné oddané služby.

Verš 12
Oddaní, kteří se koupou v čistých vodách Gíty, jsou vysvobozeni od znečištění světským životem. Avšak snahy nevěřících osob jsou zcela bezcenné, tak jako koupel slona (a jeho následné vyválení se v prachu).

Verš 13
Kdo nezná nic ze studia a učení Gíty, ten selhal v povinnosti lidské formy života.

Verš 14
Proto není nikdo více mravně pokleslý než ten, kdo nezná učení Gíty. Jeho rodina, jeho činy, jeho názory a jeho lidské zrození jsou všechny zatra­ceny.

Verš 15
Není pokleslejšího člověka než toho, který nezná smysl Gíty. Jeho krásné tělo, osobnost, bohatství a manželský život jsou zatraceny.

Verš 16
Není pokleslejšího člověka než toho, kdo nezná Písmo Bhagavad-gítu. Je­ho činnosti jsou zatraceny, jeho pověst je zavržena a stejně tak jeho uctívá­ní, štědrost i dobré vlastnosti.

Verš 17
Ten, koho nezajímá svatá Gita, je znám jako člověk po všech stránkách neúspěšný. Jeho učitel je zatracen, jeho sliby jsou zatraceny a stejně tak jeho přesvědčení, sebekáznění a sláva.

Verš 18
Nikdo není pokleslejší než ten, kdo nestuduje výklad Gíty; a takové po­znání, které není opěvováno v Gítě, by mělo být považováno za bezcenné, bezbožné, urážlivé vůči Védě a Védántě a démonické.

Verš 19
Proto by ve všech dobách a na všech místech měla být Gítě prokazována úcta jako úvodu veškeré náboženské moudrosti a neposkvrněné podstatě všech svatých Písem.

Verš 20
Kdo studuje Gítu v době svatých výročních dní, zejména v den půstu, jako je Ekádaší, takový člověk, ať bdí, či spí, ať je v pohybu, či v klidu, není nikdy poražen nepřáteli.

Verš 21
Kdo recituje Gítu v přítomnosti Božstva Šálagrám-šila či v chrámu Nejvyš­šího Pána nebo v chrámu Pána Šivy, na posvátném poutním místě či na břehu svaté řeky, takový člověk se stane způsobilým k životu ve štěstí.

Verš 22
Syna Dévakí, Nejsvrchovanějšího Pána Šrí Krišnu, nemůže nikdo uspoko­jit studiem Véd, dobročinností, oběťmi, poutěmi či sliby tak, jako je uspo­kojen oddanou recitací Gíty.

Verš 23
Studium Véd a Purán, vpravdě studium všech Písem, dovrší po všech stránkách ten, kdo studuje s oddaností Gítu.

Verš 24
NejúpInější dokonalosti života dosáhne ten, kdo recituje Gítu v místě, kde se praktikuje jógická meditace, na vznešeném svatém místě, před Šála­grám-šilou, během obětování, a zejména pak ve společnosti oddaných.

Verš 25
Takových velkých obětí, jako je Ašvamédha spolu s jejími odměnami, do­jde přirozeně ten, kdo denně naslouchá Gítě a recituje ji.

Verš 26
Kdo pozorně naslouchá a zpívá chválu výkladu Gíty nebo opakuje tento výklad jiným, takový člověk dosáhne nejvyššího cíle.

Verš 27, 28
Kdo s úctou, oddaností a podle zásad Písem daruje tuto svatou knihu Gítu, takový člověk bude mít oddanou ženu a bezpochyby nabude slávy, štěstí a dobrého zdraví. Navíc bude hluboce milován svými blízkými a drahými a bude se těšit velkému štěstí.

Verš 29
Neštěstí zapříčiněné kletbou či okultními obřady nemůže nikdy vstoupit do domu, kde se uctívá Gíta.

Verš 30
V takovém domě není nikdy utrpení z trojího neštěstí ani tu není strach před jakoukoli nemocí, kletbou, hříchem či ranou osudu.

Verš 31
V takovém domě se nezrodí nikdo s nakaženým či znetvořeným tělem a ti, kteří tu bydlí, dojdou výlučné a nepřetržité oddanosti v rozpoložení slu­žebnosti lotosovým chodidlům Pána Šrí Krišny.

Verš 32
Člověk, kterýse oddává studiu Gíty, získá přátelský postoj ke všem živým tvorům, přestože v tomto světě prožívá reakce svých předchozích činů.

Verš 33
Takový člověk je vysvobozen a šťasten. Přestože v tomto světě jedná, není jím poskvrněn. I když se náhodou stane, že člověk studující Gítu spáchá velmi nehorázný hřích, nemůže tím být nijak postižen, tak jako se nemůže lotosového květu dotknout ani kapka vody.

Verš 34, 35
Hříchy povstávající z urážlivého chování či řeči, přestupek způsobený po­jídáním zakázaných poživatina hříšné činy podněcované smysly a konané vědomě či nevědomě při běžných činnostech - všechny druhy hříchů jsou ihned vymýceny oddanou recitací Gíty.

Verš 36
I když snad přijme pokrm na všech místech, či štědrost za všech okolnos­tí, oddaný recitátor Gíty se liší v tom, že vždy zůstává těmito činy zcela nedotčen.

Verš 37
I ten, kdo přes příkazy Písem, přijme z blahovůle tolik vzácných drahoka­mů, kolik by jich pokrylo celý povrch země i oceánů, takový člověk se stane neposkvrněným jako čistý křišťál pouhým jediným oddaným recitováním Gíty.

Verš 38
Člověk, jehož srdce je vždy ponořeno v Gítě, má být vždy považován za svrchovaně povolaného k vykonávání obětí a k neustálému opakování sva­tých jmen, neboli manter (džapa). Je to skutečný učenec (pandita), jehož všechny činy jsou správně usměrňovány.

Verš 39
Takového člověka je věru hodno spatřit (neboli získat jeho daršana); je vpravdě bohatý. Je to jogín a pravý učenec. Je znalcem obětí, vykonavate­lem obětí a znalcem všech Véd.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Všechny články zveřejněné od založení blogu jsou k nalezení v Archivu článků. Stačí kliknout na odkaz a můžete jimi libovolně procházet. V aktuálních článcích je uvedeno pouze posledních dvacet příspěvků.

s