Všechna  sláva  Šrí  Guruovi  a  Šrí  Gaurangovi

SLÁVA ŠRÍMAD BHAGAVAD-GÍTY (2)

25. dubna 2011 v 11:37 | Šríla Bhakti Rakšak Šrídhar Dév–Gósvámí |  ČLÁNKY
Ze Šrí vaišnavíja-tantra-sáry

Verš 40
Kdekoli je přítomna Gíta, věčná kniha božské písně, tam jsou také všech­na svatá místa tohoto vesmíru, jako je Prajága, věčně přítomna.

Verš 41
Ochránci těla v podobě polobohů, rišiů či jogínů, přebývají v těle toho, kdo neustále studuje Gítu, a jsou přítomni dokonce i při úmrtí jeho těla.

Verš 42
Kdekoli je přítomna Gíta, tam se osobně objeví pasáček Pán Šrí Krišna ja­ko strážce, v doprovodu svých společníků Nárady, Dhruvy a jiných.

Verš 43
Kdekoli se diskutuje, studuje a učí Gíta, tam jsou s nejvyšším potěšením milosrdně přítomni Svrchovaný Pán Šrí Krišna a Jeho božská choť Šrí Rád­hiká.

Verš 44
Nejvyšší Pán pravil: Ó Pártho, Gíta je Mé srdce, Gíta je Má nejvyšší pod­stata, Gíta je mocné, nepomíjející poznání o Mně.

Verš 45
Gíta je Mé nejvyšší útočiště, Gíta je Mé svrchované sídlo, Gíta je Můj nej­skrytější poklad a Gíta je nade vše Můj nejvyšší guru.

Verš 46
Jsem přítomen v Gítě, Gíta je Mé svrchované sídlo. Pouze poznáním Gíty udržuji tři světy.

Verš 47
Věz bez pochyb, že věčně nepopsatelná Gíta je jako Mé druhé Já Mou svrchovanou moudrostí zosobněného Absolutna.

Verš 48
Nyní, Ó Pándavo, pronesu ona svatá jména Gíty, jejichž zpíváním jsou ihned všechny hříchy zničeny. Slyš zde ode Mne tato důvěrná jména:

Verš 49 - 51
Ganga, Gíta, Sávitrí, Síta, Satja, Pativrata, Brahmávalí, Brahmavidja, Tri­sandhja, Mukta-géhiní, Arddhamátra, Čidánanda, Bhavaghní, Bhrántiná­šiní, Védatrají, Paránanda a Tattvártha-džňána-mandžarí. Člověk, který se střízlivou myslí ustavičně pronáší tato důvěrná svatá jména, dosáhne doko­nalosti božského poznání a nakonec dojde nejvyššího cíle.

Verš 52
Člověk by měl recitovat alespoň polovinu Gíty, není-li schopen recitovat celý text najednou. Poté nepochybně dosáhne zbožnosti, jež vzchází z da­rování krav důstojným příjemcům.

Verš 53
Recitováním jedné třetiny Gíty lze dosáhnout plodů oběti Sóma a očisty koupelí ve svaté řece Ganze je dosaženo pronesením její jedné šestiny.

Verš 54
Kdo pravidelně recituje dvě z jejích kapitol s plným přesvědčením, dojde bezpochyby života na planetě Pána Indry na jedno tisíciletí (kalpa).

Verš 55
Kdo recituje s oddaností jednu kapitolu denně, je trvale považován za rov­ného polobohům známým jako Rudra, a tudíž dosáhne planety Pána Šivy.

Verš 56
Člověk, který pravidelně recituje půl či čtvrt kapitoly, dosáhne příbytku na planetě slunce po dobu sta Manuů.

Verš 57
Kdo s vírou recituje deset, sedm, pět, tři, dva, jeden, nebo dokonce půl verše této Gíty, dojde sídla na měsíci po dobu tisíce let.

Verš 58
Kdo v okamžiku smrti vzpomene na polovinu Gíty, čtvrtinu Gíty, jednu kapitolu, nebo dokonce jen jeden verš Gíty, takový člověk dojde nejvyššího cíle.

Verš 59
I hluboce hříšný člověk, který pronáší výklad Gíty nebo mu naslouchá v době smrti, bude hoden vysvobození.

Verš 60
Kdo má oddaný vztah ke knize Gítě, dojde ve chvíli smrti Vaikunthy a bude v božské extázi pobývat se Svrchovaným Pánem Višnuem.

Verš 61
Člověk, který má pozornost upjatou na pouhou jednu kapitolu Gíty, dojde po smrti lidského zrození. Poté opětným studiem Gíty dosáhne vy­svobození.

Verš 62
Jestliže člověk v okamžiku smrti vyřkne slovo Gíta, dojde šťastného cíle.

Verš 63
Věru všechny činy jsou očištěny a vytříbeny k dokonalosti, jsou-li kona­né při recitaci Gíty.

Verš 64
Člověk, který recituje Gítu při výkonu pohřebného obřadu (šráddha), uspokojí své předky. Ti, opouštějíce peklo, přijdou do nebe.

Verš 65
Předkové, jimž je obětována pohřební úlitba recitováním Gíty, dají tako­vému synu svá požehnáni a dojdou nebeské sféry zvané Pitrlóka.

Verš 66
Člověk, který daruje knihu Gíty spolu s ovívadlem z ocasu jaka, bude mít toho dne jistý dokonalý úspěch.

Verš 67
Kdo daruje v zlatě vázanou Gítu učenému bráhmanovi, již se nikdy nena­rodí v materiálním světě.

Verš 68
Kdo ze štědrosti daruje sto kopií Gíty, dojde sféry Absolutního, odkud se zřídka kdo znovuzrodí.

Verš 69
Síla darování Gíty je taková, že duše, která došla na planetu Pána Višnua na dobu sedmi milenií, se poté v božské extázi stýká s Nejvyšším Pánem Višnuem.

Verš 70
Člověk vypIní všechny své touhy jak potěšit Nejvyššího Pána, když poté, co vyslechl úplný výklad Gíty, předloží tuto knihu darem bráhmanovi.

Verš 71
Kdo Gítu, která je vtělením ambrózie, ani nerecituje, ani jí nenaslouchá, ten pouští ze svých rukou nektar, aby místo toho pil jed.

Verš 72
Člověk soužený strastmi této světské smrtelné sféry, který objevil poznání Gíty a napil se její ambrózie, nalezne útočiště v oddanosti Nejvyššímu Pánu a stane se skutečně šťastným.

Verš 73
Mnozí svatí králové, jako král Džanaka, nalezli útočiště v poznání Gíty, a zůstávajíce nevinnými, došli nejvyššího cíle.

Verš 74
Při recitaci Gíty se nebere na zřetel vysoký či nízký rod. Pouze věřící jsou způsobilí recitovat Gítu, neboli ze všeho poznání je Gíta vtělením Absolut­ního.

Verš 75
Člověk, který z egoismu či pýchy hanobí Gítu, bude muset pobývat v hroz­ném pekle až do doby velké vesmírné potopy.

Verš 76
Pošetilec, který pln egoismu uráží výklad Gíty, musí zůstat ve vřícím oleji v pekle zvaném Kumbhípáka až do vesmírného zničení na konci onoho milénia.

Verš 77
Nenaslouchá-li člověk výkladu Gíty, ačkoli je chvála jejího výkladu doko­nale opěvována, zrodí se opakovaně v lůně prasete.

Verš 78
Člověk, který získá Gítu krádeží, je neúspěšný ve všech svých snahách, a dokonce i jeho studium a recitace z knihy jsou pouhou ztrátou času.

Verš 79
Kdo nezakusí božskou extázi ani po vyslechnutí Gíty, ten se snaží bezvý­sledně, tak jako těžce pracující šílenec.

Verš 80
Po vyslechnutí Gíty by měl člověk pro radost Nejvyššího Pána nabídnout zlato, pokrmy a hedvábné látky bráhmanovi vaišnavovi.

Verš 81
Pro transcendentální potěchu Nejvyššího Pána Hari musí člověk s odda­ností uctít přednašeče Gíty tím, že mu obětuje látku a mnoho druhů uctí­vatelných darů.

Verš 82
Súta Gósvámí pravil: Kdo po recitaci Gíty opěvuje tuto věčnou Slávu Gíty, jež byla pronesena Nejvyšším Pánem Šrí Krišnou, takový člověk, jak již bylo dříve řečeno, může ochutnat plodu Gíty.

Verš 83
Kdo po přednesu Gíty nezpívá Slávu Gíty, ten ztratí plod své recitace. Sta­ne se z něj pouhá bezvýsledná práce.

Verš 84
Kdo s vírou recituje Gítu či naslouchá Gítě, jež je dovršena Slávou Gíty, ten zajisté dojde nejvyššího transcendentálního cíle.

Verš 85
Kdokoli s pravou ušlechtilou vírou naslouchá této hluboce smysluplné Gítě - Božské Písni, toho bude jeho čistý a svatý zisk nést s jeho celým životem do sféry všeprostupující radosti, sladkosti a kouzla.
iti sri vaisnava-tantra-sare
srimad-bhagavad-gita-rnahatmyam sampurnam.
Takto je dovršena Sláva Šrí Gíty.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Všechny články zveřejněné od založení blogu jsou k nalezení v Archivu článků. Stačí kliknout na odkaz a můžete jimi libovolně procházet. V aktuálních článcích je uvedeno pouze posledních dvacet příspěvků.

s